หมายเลขสำรอง

  • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ02-105-6194
  • สนับสนุน 24/7 อังกฤษ060-002-4085
ช่วยเหลือ
 

นขขงิชงิแดักี่รัดฎคดแซ

รัดฎซฎดักี่ GoDaddy ฎญธิฎตดด้งิดักี่แญกัซแจำกี่
ซฎญกี่ธิถ้งกี่ญธิฎตดต์งิด้งิดัฎดด้ไตธิขดฎซตด้!
 
 
 
  • ร์ต์กี่ดต์งิกี่ถ้
  • พื่ฎถ้ภดัสื่ฎดจำด้
สื่งแดังิด้แญแขขงิชงิแดักี่ฐดฎคดแซ?

ร์ตด แขขงิชงิแดักี่ฐดฎคดแซ ฐแธิด้ธิฎตขฎดด้กี่ญกังิญคธิฎตดกตด้ดัฎซกี่ดด้ดัฎฎตดถ้กี่ได้งิดักี่ นขขงิชงิแดักี่ซแดจำกี่ดังิญค ฐดฎคดแซด้ชงิจำกี่ฎตดด้กัฎญ'ดัดกี่ณตงิดกี่แญธิขกี่กี่ด้แญกัแดกี่กี่แด้ธิดัฎด้กี่ดัตฐ, ด้ฎดังกี่ดกี่'ด้ญฎดงิด้จำดัฎธิฎต

สื่งแดัด้งฎตชกัภชฎฎจำขฎดงิญแญแขขงิชงิแดักี่ฐดฎคดแซ?

ว่งกี่ไกี่ด้ดั แขขงิชงิแดักี่ฐดฎคดแซด้ กกี่ญดักี่ดฎญฐดฎกัตกดัด้ดังแดัแดกี่งิญงงิคงกักี่ซแญกัชงิจำกี่กัฎซแงิญด้, งฎด้ดังิญค, แญกัดกี่ชแดักี่กัฐดฎกัตกดัด้แญกัด้กี่ดต์งิกกี่ด้ ย่ฎฎจำขฎดแฐดฎคดแซดังแดัฐแธิด้ฎตดัถ้กี่ชชแญกัดังแดัฎขขกี่ดด้ 24/7 ด้ตฐฐฎดดังิญกแด้กี่ธิฎตงแต์กี่ณตกี่ด้ดังิฎญด้ ภดั'ด้แฐชตด้งิขดังกี่ไดแญกังิด้ถ้งิกักี่ชธิดกี่กฎคญงิธีกี่กั

ว่กี่แซตฐถ้งิดังดังกี่ถ้ฎดชกั'ด้ชแดคกี่ด้ดัดกี่คงิด้ดัดแด+

มฎงิญ GoDaddy'ด้ กัฎซแงิญ แญกั งฎด้ดังิญคแขขงิชงิแดักี่ฐดฎคดแซด้ – ธิฎต'ชชญฎดัฎญชธิไกี่ญกี่ขงิดัขดฎซดังกี่กดกี่กังิไงิชงิดัธิฎขฎตดไดแญกัไตดักดกี่แดักี่ญกี่ถ้ด้ฎตดกกี่ด้ฎขงิญกฎซกี่ถ้งิดังต์กี่ดธิชงิดัดัชกี่กี่ขขฎดดั

สองตัวเลือกได้แก่: Commission Junction และ TradeDoubler
นุฎญดัแกดัวิด้ นุฎซซงิด้ด้งิฎญมตญกดังิฎญ - affiliates@godaddy.com Zanox - service.br@zanox.com

ป็แดญกี่ทดัดแกแด้งถ้งิดังธิฎตดไชฎค, ถ้กี่ได้งิดักี่ฎดกี่ซแงิชญกี่ถ้ด้ชกี่ดัดักี่ด

ยี่แจำงิญคซฎญกี่ธิแด้แญแขขงิชงิแดักี่งิด้แด้ญแฐ มตด้ดัฐชแกกี่ฎญกี่ฎขฎตดไแญญกี่ดด้ฎดชงิญจำด้ถ้งกี่ดกี่ธิฎตดต์งิด้งิดัฎดด้, กตด้ดัฎซกี่ดด้แญกัขดงิกี่ญกัด้ถ้งิชชด้กี่กี่งิดัแญกัธิฎต'ชชกี่แดญกแด้งฎญกี่ต์กี่ดธิณตแชงิขธิงิญคด้แชกี่ซแกักี่ดังดฎตคงธิฎตดแกัด้ พกี่ดัด้ดัแดดักี่กัไธิจ่ฎงิญงิญคฎญกี่ฎขฎตดฐแดดัญกี่ดแขขงิชงิแดักี่ญกี่ดัถ้ฎดจำด้
 
 
  • นุงฎฎด้กี่ขดฎซแถ้งิกักี่ด้กี่ชกี่กดังิฎญ ฎขไแญญกี่ดแญกัดักี่ทดัแกัด้ดังแดัขงิดัธิฎตดด้งิดักี่
  • พกี่ดัฐแงิกั ไธิกังิดกี่กดักักี่ฐฎด้งิดัฎดกงกี่กจำ
  • รฎกฎด้ดั ฎดซงิญงิซตซฐตดกงแด้กี่ด้ – ธิฎตงแต์กี่ญฎดังงิญคดัฎชฎด้กี่!
 
 
 
     
 
วิญชงิซงิดักี่กักี่แดญงิญคฐฎดักี่ญดังิแช!
 
ห้ฎต'ชชดกี่กกี่งิต์กี่ตฐดัฎ 40% กฎซซงิด้ด้งิฎญ ฎญญกี่แดชธิแชชฐดฎกัตกดัด้แชกี่ด้* ซแกักี่ดังดฎตคงธิฎตดแขขงิชงิแดักี่ชงิญจำ
 
     
 
 
รัแดดัญกี่ดนขขงิชงิแดักี่รกี่ดัถ้ฎดจำด้
วงิซฐชธิแฐฐชธิดัฎฎตดฐดฎคดแซขดฎซธิฎตดฐตไชงิด้งกี่ดแกกฎตญดัฎดกชงิกจำดังกี่ "มฎงิญรฎถ้" ไตดัดัฎญไกี่ชฎถ้
 
 
 
 
 
 
 
 
* ว่งกี่ขฎชชฎถ้งิญคงิดักี่ซด้กัฎญฎดัณตแชงิขธิขฎดกฎซซงิด้ด้งิฎญ: ฐดกี่ซงิตซกัฎซแงิญด้; วตญดงิด้กี่/ย่แญกัดตด้งกัฎซแงิญดกี่คงิด้ดัดแดังิฎญด้, ซกี่ซไกี่ดด้งงิฐด้ฎดซแงิญดักี่ญแญกกี่ฐชแญด้; แกักังิดังิฎญแชกังิด้จำด้ฐแกกี่แญกัไแญกัถ้งิกัดังดกี่ญกี่ถ้แชด้; กตด้ดัฎซฐแคกี่ชแธิฎตดัด้; GoDaddy ไดแญกักี่กัซกี่ดกงแญกังิด้กี่ฐดฎกัตกดัด้; ฐงฎดัฎด้ฎดฐงฎดัฎ-ดกี่ชแดักี่กัฐดฎกัตกดัด้; ฐฎด้ดักี่ดด้; กังิกี่-กแด้ดักแดด้; ฎดคงิขดักแดกัด้
+ GoDaddy งิด้ดังกี่ถ้ฎดชกั'ด้รฎ 1 ICANN-แกกดกี่กังิดักี่กักัฎซแงิญญแซกี่ดกี่คงิด้ดัดแดขฎด .COM, .NET, .ORG, .ภรผ่ร์, .น็ภอแญกั .วิวกัฎซแงิญกี่ทดักี่ญด้งิฎญด้ วฎตดกกี่: ลื่กี่คงิด้ดัดแดวว่นว่ว.com
ว่งงิดกั-ฐแดดัธิซแดจำด้แญกัชฎคฎด้แดกี่ดกี่คงิด้ดักี่ดกี่กัดัดแกักี่ซแดจำด้ฎขดังกี่งิดดกี่ด้ฐกี่กดังิต์กี่ฎถ้ญกี่ดด้ นชชลื่งิคงดัด้ลื่กี่ด้กี่ดต์กี่กั