GoDaddy
ข้อตกลงพร็อกซี่ชื่อโดเมน

7 พฤศจิกายน 2017

กรุณาศึกษาข้อตกลงว่าด้วยพร็อกซี่ชื่อโดเมนนี้ ("ข้อตกลง") อย่างถี่ถ้วน การใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ของ Domains By Proxy, LLC ซึ่งเป็นบริษัทประเภทจำกัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเดลาแวร์ (“DBP”) คุณ (ตามที่มีคำนิยามด้านล่างนี้) ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทั้งที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DBP ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง และสามารถหาอ่านได้โดยคลิกที่นี่  คุณรับทราบว่า DBP สามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วลงบนเว็บไซต์นี้ และคุณลักษณะใหม่ ที่แตกต่าง หรือเพิ่มเติมซึ่งเปลี่ยนแปลงบริการที่ DBP มอบให้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ยินยอมเข้าผูกพันตาม หรือหากคุณไม่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไข อย่าใช้หรือเข้าถึงบริการของ DBP การใช้บริการและเว็บไซต์ของ DBP ต่อไป หลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยและระหว่าง DBP กับคุณ ทายาท ผู้รับโอนสิทธิ์ ตัวแทน และผู้รับเหมาของคุณ (“คุณ”) และมีผลบังคับ ณ วันที่ลงนามทางอิเล็กทรอนิก ข้อตกลงนี้บัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ DBP และการใช้บริการของ DBP และทำหน้าที่เสมือนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ DBP การที่คุณใช้บริการของ DBP หมายความว่า คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ และคุณยังตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ทำขึ้นโดย:

 1. คุณในนามของคุณเอง;
 2. ใครก็ตามที่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของคุณ; และ
 3. ใครก็ตามที่ใช้บัญชีที่คุณสร้างไว้กับ DBP ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะทำในนามของคุณเองและ/หรือโดยได้รับอนุญาตจากคุณ

คุณตกลงว่าคุณจะเข้าผูกพันตามการรับรองที่ทำโดยบุคคลที่สามซึ่งกระทำการในนามของคุณ ไม่ว่าจะใช้หรือซื้อบริการจาก DBP  คุณยังยอมรับด้วยว่า DBP ไม่ต้องเข้าผูกพันตามข้อความลักษณะทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ DBP หรือสื่อส่งเสริมการขายของ DBP คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ตกำหนด (“ICANN”) (รวมถึงนโยบายระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมนแบบเดียวกัน (“นโยบายระงับข้อพิพาท”) และนายทะเบียนของคุณ (กล่าวคือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองโดย ICANN ซึ่งคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วย)

1. คำบรรยายบริการการจดทะเบียนส่วนตัวของ DBP

เมื่อคุณสมัครใช้งานบริการลงทะเบียนส่วนตัวของ DBP ผ่านนายทะเบียนที่ตกลงทำร่วมกัน-DBP, DBP จะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเป็นสาธารณะในไดเรกทอรี “Whois” ที่มีข้อมูลของคุณอยู่ DBP จะเก็บข้อมูลชื่อ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของคุณเป็นความลับตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4 ของข้อตกลงนี้ ข้อมูล ต่อไปนี้ (และไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) จะปรากฏอยู่ในไดเรกทอรี "Whois" แบบสาธารณะตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย ICANN:

 1. ชื่อของ DBP เป็นผู้ลงทะเบียนพร็อกซีของชื่อโดเมน  และที่อยู่ อีเมลพร็อกซี หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์สำหรับข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ลงทะเบียน
 2. ที่อยู่ไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนโดยเป็นข้อมูลติดต่อด้านเทคนิคของการจดทะเบียนชื่อโดเมน;
 3. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนโดยเป็นข้อมูลติดต่อด้านการดูแลระบบของการจดทะเบียนชื่อโดเมน;
 4. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนโดยเป็นข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของการจดทะเบียนชื่อโดเมน;
 5. เซิร์ฟเวอร์หลักและสำรองของชื่อโดเมนที่คุณกำหนดไว้สำหรับชื่อโดเมน;
 6. วันที่จดทะเบียนชื่อโดเมนครั้งแรกและวันหมดอายุของการจดทะเบียน; และ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของนายทะเบียน

2. ประโยชน์ของการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณจะได้รับอย่างเต็มที่

แม้ว่า DBP จะปรากฏเป็นผู้จดทะเบียนของการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่คุณต้องการในรายชื่อในฐานข้อมูลของ “Whois” แต่คุณจะยังคงได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนชื่อโดเมนในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวแต่ละชื่ออย่างเต็มที่ รวมถึงตามที่อยู่ภายใต้มาตรา 4 ด้านล่างนี้:

 1. สิทธิ์ในการขาย โอน หรือโอนสิทธิ์การจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อ ซึ่งจำเป็นต้องมีการยกเลิกบริการของ DBP ซึ่งเชื่อมต่อกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อ;
 2. สิทธิ์ควบคุมการใช้ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแต่ละชื่อ รวมถึงการกำหนดเซิร์ฟเวอร์หลักและสำรองของชื่อโดเมนที่นำทางมายังชื่อโดเมนแต่ละชื่อ
 3. สิทธิ์ในการยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่ละชื่อ;
 4. สิทธิ์ในการยกเลิกบริการ DBP ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนและ/หรือ   บริการความเป็นส่วนตัวของคุณกับ DBP เพื่อให้ข้อมูลการทำสัญญาของคุณจะถูกระบุไว้ในไดเรกทอรี "Whois" และ
 5. สิทธิที่จะต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกครั้งเมื่อหมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและนโยบายของนายทะเบียนของคุณ

3. ข้อมูลส่วนตัวและภาระผูกพันในการแจ้งเตือนของคุณ การแสดงและการรับประกัน การรักษาความปลอดภัยบัญชี

ข้อมูลส่วนตัว   และภาระผูกพันในการแจ้งเตือนของคุณ  

คุณยินยอมว่าแต่ละชื่อโดเมนที่คุณใช้บริการ DBP คุณจะแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง:

 1. ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล   ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับเป็นที่ติดต่อของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน
 2. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับเป็นที่ติดต่อของผู้ดูแลด้านเทคนิคของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนชื่อโดเมน
 3. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับเป็นที่ติดต่อของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จดทะเบียนชื่อโดเมน
 4. ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับออกใบเสร็จการจดทะเบียนชื่อโดเมน และ
 5. คุณตกลงที่จะให้บัตรประจำตัวติดรูปที่ออกโดยรัฐบาล และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาล เมื่อมีการร้องขอสำหรับใช้ในการตรวจสอบตัวตน

ฉันตกลงที่จะ

 1. แจ้ง DBP ภายใน   สาม (3) วันปฏิทินเมื่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ไว้ในการสมัครรับบริการ DBP ใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
 2. ตอบข้อซักถามใดๆ ของ DBP กลับภายในสาม (3)   วันปฏิทิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณ และ
 3. ตอบกลับข้อความอีเมลที่ DBP ส่งไปให้คุณอย่างทันท่วงที   เกี่ยวกับการติดต่อที่ DBP ได้รับที่กล่าวถึงหรือเกี่ยวข้องกับคุณและ/หรือการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณตามที่กำหนดไว้โดยละเอียดในมาตรา 5 (ค) ด้านล่างนี้
 4. เพื่อยินยอมให้ DBP ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของคุณ (ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือยกเลิกการบริการ DBP จากชื่อโดเมนของคุณและ สำหรับจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ในคำขอการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน (ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง) 

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

การต่ออายุ

คุณยินยอมว่า DBP จะเป็นผู้ จัดเตรียมนายทะเบียนของคุณเพื่อเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณให้รายละเอียดไว้กับนายทะเบียนในอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันในขณะนั้นของนายทะเบียน

หากมีเหตุผลใดที่ DBP และ/หรือนายทะเบียนชื่อโดเมนของคุณไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจากบัตรเครดิตของคุณได้เต็มจำนวน หรือหาก DBP และ/หรือนายทะเบียนถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เคยเรียกเก็บก่อนหน้านี้จากบัตรเครดิตของคุณที่ได้ให้ไว้ คุณจะยินยอมให้ DBP และ/หรือนายทะเบียนใช้วิธีการต่างๆ ที่มีในการติดตามเพื่อให้ได้รับการชำระเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การยกเลิกบริการของ DBP ทั้งหมดที่มีให้กับคุณในทันที

การแสดงตนและการรับประกัน

คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้กับ DBP เป็นจริง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง คุณยังรับรองว่าคุณกำลังใช้บริการจดทะเบียนส่วนตัวของ DBP โดยสุจริตและคุณไม่มีความรู้ใดๆ ว่าชื่อโดเมนของคุณละเมิดหรือขัดแย้งกับสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สามหรือเครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของบุคคลที่สาม คุณยังรับรองว่าชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนโดย DBP ในนามของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้กับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือในเกี่ยวกับการส่งอีเมลจำนวนมากที่ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป (สแปม) หรือเีมลที่มีหรือการติดตั้ง ไวรัส หนอนไวรัส ข้อบกพร่องของโปรแกรม ม้าโทรจันหรือรหัสอื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาหรือมีความสามารถในการหรือขัดขวาง สร้างความเสียหายหรือจำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

ความปลอดภัยของบัญชี

คุณตกลงว่าคุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของ หมายเลขลูกค้า/รหัสล็อกอิน   และรหัสผ่าน ("ข้อมูลการเข้าถึงบัญชี")  . คุณตกลงที่จะแจ้งให้ DBP ทราบทันทีเกี่ยวกับ การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ของบัญชีของคุณหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ   คุณตกลงว่า DBP ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม   คุณยังตกลงว่าคุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ DBP หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยผู้อื่น   เพื่อความปลอดภัยคุณควรเก็บข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของคุณได้   คุณตกลงว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะริเริ่มโดยคุณหรือผู้อื่น   DBP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกิจกรรมใดๆ ในบัญชีของคุณ โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้อนุญาตกิจกรรมนั้นหรือไม่

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียน

“ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย” หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ลงทะเบียนก่อนหน้าหรือผู้ลงทะเบียนใหม่ให้อำนาจอย่างชัดแจ้งในการอนุมัติคำขอในการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนในนามของตนเอง  ในกรณีที่อาจมีคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียน การบริการ DBP  อันเนื่องจากมีการเพิ่ม หรือนำบริการ DBP ออกจากชื่อโดเมน   ด้วยวัตถุประสงค์ที่ ต้องการอำนวยความสะดวกแก่คำขอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว, และอันสอดคล้องกับ ICANN'S นโยบายการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน ของ ICANN คุณเห็นชอบให้แต่งตั้ง DBP เป็น ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อจุดประสงค์อย่างชัดแจ้ง แต่เพียงผู้เดียวที่จะยินยอมให้เปลี่ยนข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนในนามของคุณ

4. สิทธิของ DBP ที่จะปฏิเสธ ระงับ ยกเลิกการให้บริการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณเข้าใจและตกลงว่า DBP มีสิทธิ์และอำนาจเบ็ดเสร็จในดุลยพินิจของตนและจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตามในกร

 1. ยกเลิกการให้บริการความเป็นส่วนตัว (ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในไดเรกทอรี "Whois") และ/หรือเปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับ DBP:  
  ก. เมื่อกฎหมายกำหนด ในความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของกฎหมายหรือผลประโยชน์ความปลอดภัยของประชาชน
  ข. เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายของ DBP หรือในการตอบสนองต่อภัยคุกคามของการดำเนินคดีกับ DBP (ตามที่กำหนดโดย DBP ในดุลยพินิจของ DBP แต่เพียงผู้เดียว) หรือ
  ค. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบายหรือกระบวนการของ ICANN
 2. การยุติข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นการขู่หรือการกระทำที่เกิดขึ้นจากการใช้ชื่อโดเมนของคุณ   โดยที่มี DBP เป็นผู้จดทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในไดเรกทอรี "Whois"   ในนามของคุณ หรือ
 3. ดำเนินการใดๆ ที่ DBP เห็นว่าจำเป็น
  ก. ในกรณีที่คุณละเมิดบทบัญญัติใดในสัญญานี้หรือนโยบายต่อต้านสแปมของ DBP
  ข.   เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และเสถียรภาพของทะเบียนชื่อโดเมนที่บังคับและ/หรือผู้ให้บริการทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของการจดทะเบียน
    ค. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบของรัฐ หมายศาล คำสั่งศาล หรือการร้องขอให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 
  ง. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการระงับข้อพิพาทของ ICANN หรือนโยบายการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนของ ICANN
  จ. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงินใดๆ หรือความรับผิดตามกฎหมาย (แพ่งหรือทางอาญา) ในส่วนของ DBP บริษัทแม่ของ บริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ DBP
  ฉ. หากชื่อโดเมนที่ DBP เป็นผู้จดทะเบียนในนามของคุณฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ของบุคคลที่สาม และ
  ช. หาก DBP ได้ทราบว่าคุณกำลังใช้บริการของ DBP (ตามที่กำหนดโดย DBP ในดุลยพินิจของ DBP แต่เพียงผู้เดียว) ว่า:
 • มีการนำไปใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพลามกของเด็กหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
 • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ความรุนแรงต่อผู้คน สัตว์ หรือทรัพย์สิน
 • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะอื่นๆ หรือการแฮ็กหรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
 • ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชศาสตร์ออนไลน์ Ryan Haight ปี 2008 หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการขายหรือแจกจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์อย่างแท้จริง 
 • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
 • ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับซึ่งคุณมีต่อผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
 • เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการบริการ DBP
 • มีหรือติดตั้งไวรัส หนอนไวรัส บั๊ก ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ หรือสามารถขัดขวาง ทำความเสียหาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือ
 • ใช้ภาษาที่ผิดหรือหลอกลวง หรือมีการกล่าวอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ หรือเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ DBP หรือการบริการ

คุณยังเข้าใจและตกลงว่าหาก DBP มีชื่อเป็นจำเลยในหรือถูกสอบสวนในการดำเนินการทางกฎหมายหรือการบริหารใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหรือการใช้บริการของ DBP บริการจดทะเบียนส่วนตัวของคุณอาจจะถูกยกเลิก ซึ่งหมายความว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะกลับไปยังคุณและตัวตนของคุณจะถูกการเปิดเผยในไดเรกทอรี Whois ในฐานะผู้จดทะเบียน

ในกรณีที่

 1. DBPจะดำเนินการใดๆ ที่กำหนดไว้ในหมวด   I, II หรือ iii   ข้างต้นหรือมาตรา 5 และ / หรือ
 2. คุณเลือกที่จะยกเลิกบริการ DBP ด้วยเหตุผลใดๆ

ทั้ง DBP และนายทะเบียนของคุณจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

5. การส่งต่อการสื่อสาร

a. การส่งต่อจดหมาย

เช่นเดี่ยวกับชื่อของ DBP ที่อยู่ไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของ DBP จะปรากฏในไดเรกทอรี Whois คุณตกลงให้ DBP ทำการตรวจสอบและส่งต่อการสื่อสารถึงชื่อโดเมนของคุณที่ได้รับผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือที่สามารถติดตามได้ (เช่น UPS, FedEx หรือ DHL) หรือไปรษณีย์สหรัฐชั้นหนึ่งที่สามารถติดตามได้ คุณรับทราบว่า DBP จะไม่ส่งไปรษณีย์ชั้นหนึ่งต่อไปให้ (อะไรที่นอกเหนือจากใบแจ้งเตือนทางกฎหมายต่างๆ) จดหมาย "ขยะ" หรือการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (ไม่ว่าจะส่งผ่านทางอีเมล, แฟกซ์ ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์) และคุณยังอนุญาต DBP ให้ทิ้ง การสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดหรือส่งการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดกลับไปยังผู้ส่งโดยที่ยังไม่เปิดผนึก คุณตกลงที่จะสละสิทธิการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณที่จะได้รับการติดต่อโดยตรงไปยังชื่อโดเมนของคุณ แต่ไม่ส่งต่อไปให้คุณโดย DBP

b. การส่งต่ออีเมล

ไดเรกทอรี Whois ต้องใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับทุกการซื้อการจดทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อคุณซื้อการจดทะเบียนโดเมนส่วนตัว DBP จะสร้างที่อยู่อีเมลส่วนตัวสำหรับชื่อโดเมนนั้น "@ domainsbyproxy.com" หลังจากนั้นเมื่อมีข้อความส่งไปยังที่อยู่อีเมลส่วนตัว DBP จะจัดข้อความดังกล่าวนั้นตามการตั้งค่าอีเมลที่คุณเลือกสำหรับชื่อโดเมนนั้นๆ คุณมีการตั้งค่าอีเมลที่เลือกได้สาม (3) แบบ คุณสามารถเลือกที่จะ

 1. ส่งต่อข้อความทั้งหมด
 2. กรองข้อความที่เป็นสแปมออกทั้งหมด จากนั้นค่อยส่งต่อข้อความที่เหลือ หรือ
 3. ไม่ส่งต่อข้อความทั้งหมด

เช่นเดียวกับการสื่อสารทั้งหมด คุณตกลงที่จะสละสิทธิการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณที่จะได้รับอีเมลโดยตรงไปยังชื่อโดเมนของคุณ แต่ไม่ส่งต่อไปให้คุณโดย DBP

c. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการติดต่อและภาระหน้าที่ของคุณที่จะตอบกลับ

เมื่อ DBP ได้รับจดหมายหรือใบแจ้งเตือนทางกฎหมายที่ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือที่สามารถติดตามได้มายังชื่อโดเมนของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ DBP จะพยายามที่จะส่งต่อจดหมายดังกล่าวให้ท่านผ่านทางอีเมล หาก   คุณไม่ตอบกลับอีเมลจาก DBP และ/หรือการติดต่อที่ DBP ได้รับเกี่ยวกับ   ข้อกังวลต่างๆ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ  ข้อพิพาทใดๆ หรือที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการในทันที DBP อาจเปิดเผยตัวตนของคุณ และ/หรือยกเลิกบริการจดทะเบียนส่วนตัวของ DBP ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นประเด็นปัญหา  . ซึ่งหมายความว่าไดเรกทอรี Whois จะกลับไปแสดงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับ DBP

d  . ค่าธรรมเนียมการบริหารเพิ่มเติม

DBP ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" หรือ "ค่าดำเนินการ" ที่เหมาะสม สำหรับ (i) งานที่ DBP อาจดำเนินการนอกขอบเขตปกติของการบริการของตน (ii) เวลาเพิ่มเติมและ/หรือค่าใช้จ่าย อาจเกิดขึ้นกับ DBP ในการให้บริการของตน และ/หรือ (iii) การที่คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ (ตามที่กำหนดโดย DBP ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว) สถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือค่าดำเนินการโดยทั่วไป  รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ (i) ปัญหาการบริการลูกค้าที่   ต้องใช้เวลาและความสนใจส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น (ii)   ข้อพิพาทที่จำเป็นต้องใช้บริการทางบัญชีหรือ   กฎหมาย ไม่ว่าจะดำเนินการโดยพนักงานของ DBP หรือโดยบริษัทภายนอกที่อบรมโดย DBP (iii) การชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายของการบริการที่เกิดขึ้นโดย DBP ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกเก็บเงินคืนหรือข้อพิพาทในการชำระเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ ธนาคารของคุณหรือผู้ดำเนินการตัวกลางการชำระเงิน   ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือค่าดำเนินการเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้กับมีในไฟล์ที่มี   นายทะเบียนของคุณ

คุณตกลงที่จะสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้

6. ข้อจำกัดของความรับผิด

ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม DBP จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องทุกประเภท ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญานี้ การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ บริการต่างๆ ของ DBP การใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของ DBP หรือวัสดุและเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ DBP หรือการให้ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของคุณกับ DBP หรือบุคคลที่สาม ข้อจำกัดนี้จะมีการบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าการรับผิดทางกฎหมายที่ถูกกล่าวหานั้นมีพื้นฐานจากสัญญา การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น การรับประกัน การเพิกเฉย การรับผิดทางกฎหมายที่เข้มงวดหรือพื้นฐานอื่นใด แม้ DBP จะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดคะเนได้อย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากเขตอำนาจตามกฎหมายบางที่ไม่อนุญาตขีดจำกัดหรือการเพิกถอนการรับผิดทางกฎหมายสำหรับความเสียหายที่สืบเนื่องหรือที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ การรับผิดทางกฎหมายของ DBP ในเขตอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวจะมีความจำกัดตามขอบเขตน้อยสุดที่กฎหมายอนุญาต

คุณยังเข้าใจและยอมรับว่า DBP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก:

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือถูกขโมย
 2. ความล่าช้าหรือการขัดข้องของการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือความล่หรือเว็บไซต์ของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
 3. ข้อมูลที่ไม่ได้ส่ง หรือส่งผิดที่ ระหว่างคุณและ DBP
 4. ความล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามในการต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนชื่อเฉพาะ
 5. การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชี DBP ของคุณหรือบริการใดๆ ของ DBP
 6. ข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการกล่าวบิดเบือน โดย DBP
 7. การลบ ความล้มเหลวในการจัดเก็บ ความล้มเหลวในการดำเนินการ หรือปฏิบัติที่มีต่อข้อความอีเมลที่ถูกส่งต่อไปยังคุณหรือการจดทะเบียนชื่อโดเมนเฉพาะของคุณ
 8. การประมวลผลข้อมูลที่ปรับปรุงเกี่ยวกับบัญชี DBP ของคุณ และ/หรือ
 9. การกระทำหรือการละเลยใดๆ ที่เกิดจากคุณหรือตัวแทนของคุณ (ไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตจากคุณหรือไม่)

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปล่อย ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง DBP บริษัทแม่ บริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง และนายทะเบียนของคุณ จากการเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด การสูญเสีย ความเสียหาย หรือต้นทุน ทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความตามที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับสัญญานี้ การบริการภายใต้สัญญาโดย DBP เว็บไซต์ของ DBP บัญชี DBP ของคุณ การใช้งานการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณและ/หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ dispute policy

8. การปฏิเสธการรับประกันโดย DBP

DBP บริษัทแม่ บริษัทในสังกัด บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ปฏิเสธการรับรองและการรับประกันใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ การบริการภายใต้สัญญาโดย DBP เว็บไซต์ของ DBP หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมกับเว็บไซต์ของ DBP ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ บริการของ DBP ทั้งหมด เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของ DBP มีให้ "ตามสภาพ" การสมัครสมาชิกของคุณและการใช้บริการต่างๆ ของ DBP และเว็บไซต์ของ DBP เป็นไปด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เขตอำนาจตามกฎหมายบางที่ไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยซึ่งในการปฏิเสธความรับผิดกรณีที่กล่าวข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

9. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในสัญญานี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และเว็บไซต์ของ DBP ที่นี่ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และความลับทางการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ และ DBP ขอสงวนสิทธิ์ในและเนื้อหาและวัสดุดังกล่าวทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง

คุณยังเข้าใจและตกลงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและวัสดุไม่ว่าในลักษณะใดๆ ดังที่ได้อธิบายข้างต้นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DBP ไม่มีการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือใบอนุญาตให้กับคุณโดยสัญญานี้หรืออื่น ๆ

10. บทบัญญัติอื่นๆ

a. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน การตีความตามเจตนารมณ์ สัญญาทั้งหมด

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อาจบังคับใช้ได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขในระดับต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถบังคับใช้ได้และมีผลบังคับใช้ และความถูกต้องตามกฎหมาย การสามารถบังคับใช้ได้และการมีผลบังคับใช้ในบทบัญญัติที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกทำให้เสียหาย หัวเรื่องในที่นี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ คุณยอมรับว่าสัญญานี้รวมถึงนโยบายที่รวมอยู่โดยการอ้างอิงเป็นสัญญาที่สมบูรณ์และเป็นสัญญาระหว่างคุณและ DBP เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในที่นี้

b. กฎหมายที่ใช้บังคับ ศาล ะการสละสิทธิการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน

สัญญานี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของมณฑลมาริโค รัฐแอริโซนา โดยไม่เกี่ยวข้องกับหลักการว่าด้วยกฎหมายที่ขัดแย้งกัน ยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากสัญญานี้จะถูกนำไปพิจารณาคดีในศาลของมณฑลมาริโค รัฐแอริโซนาเท่านั้น สำหรับคำตัดสินการพิพากษาข้อพิพาทการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจตามกฎหมายและศาลของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ศาลแขวงในอาริโซน่าตั้งอยู่ในฟินิกซ์รัฐอาริโซน่า คุณตกลงที่จะสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นศาลใด

c. การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทั้งหมดจาก DBP ไปยังคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่ให้ไว้กับ DBP การแจ้งเตือนทางอีเมลให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากที่อีเมลถูกส่งมาจาก DBP เว้นแต่ DBP ได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ DBP อาจส่งใบแจ้งเตือนให้คุณผ่านไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ การแจ้งเตือนทั้งหมดจากคุณไปยัง DBP จะต้องถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบมีใบตอบรับหรือที่สามารถติดตามได้มายัง

   Domains By Proxy, LLC
   ถึง ที่ปรึกษาทั่วไป
   14455 North Hayden Rd.
   Suite 219
   Scottsdale, AZ 85260

การแจ้งเตือนที่ถูกส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือที่สามารถติดตามได้จะมีผลบังคับใช้ห้า (5) วันนับจากวันส่ง

d. การประกันภัย

ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ที่คุณสูญเสียการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้กับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลอย่างเดียวที่มาจากการกระทำที่ประมาทของ DBP (และปราศจากการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบโดยประมาทหรือจงใจที่กระทำโดยบุคคลที่สาม) คุณอาจทำประกันต่อการสูญเสียดังกล่าวผ่านกรมธรรม์ความรับผิดทางวิชาชีพของ DBP ซึ่งปัจจุบันรับประกันภัยโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลประกันภัย แน่นอนว่า ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบของเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์โดยรอบทุกการเรียกร้องดังกล่าว ในกรณีที่คุณมีเหตุผลที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่มีเหตุผลอันสมควรในการยื่น เรียกร้องเงินประกัน กรุณาส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (ระบุพื้นฐานสำหรับการเรียกร้องดังกล่าว) ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง

   Domains By Proxy, LLC
   ถึง การเรียกร้องเงินประกัน
   14455 North Hayden Rd.
   Suite 219
   Scottsdale, AZ 85260

e. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ที่คุณสูญเสียการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณให้กับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลอย่างเดียวที่มาจากการประพฤติมิชอบโดยจงใจ นายทะเบียนของคุณ ("ฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย") จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องคุณจากการสูญเสีย ความเสียหาย หรือต้นทุน (รวมทั้งค่าทนายความตามที่เหมาะสม) ซึ่งเป็นผลจากการอ้างสิทธิ การดำเนินคดี การฟ้องคดี หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ภาระหน้าที่ในการชดใช้ความเสียหายตามมาตรา 10 (จ) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. คุณต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทั้ง DBP และฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย ทราบในทันทีเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง การดำเนินคดี และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการนั้นด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย
 2. ฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายมีสิทธิที่จะเลือกในการการควบคุมและดำเนินการต่อสู้ และการชดใช้ค่าเสียหายจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง หรือการดำเนินคดี

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DBP จะต้องดำเนินการตามมาตรา 10 (ค) ของสัญญานี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนของคุณ การแจ้งใดๆ เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายจะต้องดำเนินการส่งตามบทบัญญัติการแจ้งเตือนที่มีอยู่ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

f. การคงอยู่ต่อไปของเงื่อนไขในสัญญา

เงื่อนไขในสัญญานี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ตราบเท่าที่ DBP ยังคงเป็นนายทะเบียนสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ในนามของคุณ มาตรา 5 (การส่งต่อการสื่อสาร) มาตรา 6 (ข้อจำกัดความรับผิด) มาตรา 7 (การชดใช้ค่าเสียหาย) 8 (การปฏิเสธการรับประกัน) และ 10 (บทบัญญัติอื่นๆ) จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลง


ปรับปรุง: 7/11/2017
ลิขสิทธิ์ © 2015-2017 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์