GoDaddy
ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน

29 มิถุนายน 2018

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ (ข้อตกลงนี้) ทำขึ้นโดย และระหว่างGoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") กับคุณ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงนี้บัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนของ GoDaddy ("บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน" หรือ " บริการ ")  คำว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” จะหมายถึง GoDaddy  คำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ยอมรับข้อตกลงนี้  หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น จะไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ขัดต่อสิทธิ์และประโยชน์ของบุคคลที่สาม

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ซึ่งประกอบด้วยการอ้างอิงแต่ละข้อ (i) GoDaddy’s ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการสากล ("UTOS")  (ii) ข้อตกลง แนวทาง นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน ข้อกำหนดการลงทะเบียน หรือมาตรฐานการดำเนินงานทั้งหมดของโดเมนระดับต้น ("TLD")  ที่คุณจดทะเบียนโดเมน (“ นโยบายการลงทะเบียน”)  และ (iii) ข้อจำกัดแผน ข้อจำกัดความรับผิดในสินค้า หรือข้อจำกัดอื่นที่นำเสนอให้กับคุณในการจดทะเบียนชื่อโดเมนหน้าเว็บไซต์ต้อนรับของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์นี้”) 

หากต้องการ ลิงก์ไปยังและตรวจสอบนโยบายรายการทะเบียนสำหรับ TLD ที่คุณต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน โปรดคลิก ที่นี่    

คุณรับทราบ และยอมรับว่า (i) GoDaddy มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ และนโยบายหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวให้มีผลบังคับทันทีที่โพสต์ขึ้นเว็บไซต์นี้ และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการพบได้ที่เว็บไซต์นี้หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือการดัดแปลงที่ได้รับการทำ   จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่แก้ไข   ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่แก้ไขไม่ได้ใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์หรือบริการพบได้ที่เว็บไซต์นี้   นอกจากนี้ GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขต่าง ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ทางอีเมลเป็นครั้งคราว  จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องทำให้ข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ของคุณ รวมทั้งที่อยู่อีเมลของคุณเป็นปัจจุบัน  GoDaddy ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบหากคุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนถ้าความล้มเหลวนั้นเกิดจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องหรือใช้งานไม่ได้แล้ว  GoDaddy เป็นนายทะเบียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตสำหรับชื่อและหมายเลขที่กำหนด ("ICANN")  คุณรับทราบและตกลงว่านายทะเบียนที่ได้รับแต่งตั้ง ICANN GoDaddy ผูกพันต่อข้อตกลงกับ ICANN คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy อาจปรับแก้ไขข้อตกลงเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงกับ ICANN รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่กำหนดโดย (i) ICANN และหรือ (ii) รายการทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ TLD หรือโดเมนระดับสูงที่เป็นรหัสประเทศ ("ccTLD") ที่พิจารณา  ตามที่ใช้ในข้อตกลงนี้ คำว่า “รายการทะเบียน” “ผู้ดำเนินการรายการทะเบียน” จะหมายถึงรายการทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ TLD หรือ ccTLD ที่พิจารณา  หากต้องการระบุนายทะเบียนที่สนับสนุน คลิก ที่นี่.   

2. ข้อกำหนดที่ใช้กับการจดทะเบียนทั้งหมด

อนึ่งบทบัญญัติที่ด้านล่างในมาตรา 2 นี้มีผลบังคับใช้โดยทั่วไป TLDs ทั้งหมดที่เราเสนอให้   บทบัญญัติพิเศษที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ TLD หรือ ccTLD (ที่นอกเหนือไปจากการโพสต์นโยบายการลงทะเบียน) ที่อื่น ๆ จะมีการระบุไว้ด้านล่างในข้อตกลงนี้ 

 1. นโยบายรายการทะเบียน คุณยอมรับที่จะยึดถือนโยบายรายการทะเบียน (ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงก่อนหน้านี้) ให้มีผลบังคับต่อการจดทะเบียนโดเมนของคุณ (ในทุกระดับ)   เป็นความรับผิดชอบของคุณในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ TLD ที่ใช้บังคับ และอ่าน และทบทวนนโยบายรายการทะเบียนที่บังคับใช้ทั้งหมดก่อนที่จะจดทะเบียนของคุณใน TLD   นโยบายรายการทะเบียนรสำหรับแต่ละ TLD สามารถพบได้โดยการเยี่ยมชมลิงก์ TLD ที่สอดคล้องตามรายการนี้  ที่นี่   แม้จะมีอะไรในข้อตกลงนี้ที่ไปในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการรายการทะเบียนของ TLD ซึ่งการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่จะทำ และจะต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ ฐานะที่เป็นบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ได้รับทราบ และยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนได้ตกเป็น และที่ประกอบการรับจดทะเบียนขึ้นกับบุคคลที่สามสำหรับงสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงนี้ในการตกลงที่จะให้ GoDaddy เป็นนายทะเบียนสำหรับ TLD ตามลำดับ สิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนจะต่ออายุการยกเลิกในข้อตกลงนี้    
 2. ข้อกำหนดการลงทะเบียน   ตามขอบเขตที่ TLD หรือ ccTLD ต้องการให้คุณตรงตามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่นที่อยู่อาศัยสำหรับ .JP สหภาพยุโรป ฯลฯ) การตรวจสอบ (เช่นการตรวจสอบ DNS) หรือความต้องการอื่น ๆ เช่นการตรวจสอบสภาพที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนใน TLD คุณยอมรับด้วยการยื่นใบสมัครหรือต่ออายุชื่อโดเมนนั้นหมายความว่าคุณได้แสดงและรับรองว่า: (ก) ข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้เพื่อลงทะเบียนหรือต่ออายุชื่อโดเมน (รวมถึงเอกสารสนับสนุนทั้งหมด หากมี) เป็น ความจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง และไม่มีการชี้นำไปในทางที่ผิดใด ๆ รวมทั้งกระทำการสมัครนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ข) คุณมีคุณสมบัติและจะปฏิบัติต่อไปเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในนโยบายที่เผยแพร่ของ auDA สำหรับชื่อโดเมนภายในระยะเวลาที่มีสิทธิ์ตามใบอนุญาตของชื่อโดเมน (ค) คุณไม่ได้ยื่นใบสมัครสำหรับชื่อโดเมนก่อนหน้านี้กับนายทะเบียนอื่น โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันและนายทะเบียนอื่นๆ ได้ปฏิเสธการสมัครนั้น (ง) คุณรับรู้และยินยอมว่า แม้ชื่อโดเมนจะได้รับการยอมรับให้ลงทะเบียน สิทธิในการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณอาจต้องแข่งขันกับบุคคลอื่นที่เรียกร้องสิทธิ์ในชื่อโดเมนดังกล่าว และ (จ) คุณรับรู้และยินยอมว่า auDA หรือนายทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนชื่อโดเมนได้ หากพบว่าการรับประกันใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือชี้นำให้เข้าใจในทางที่ผิด
 3. การเป็นเจ้าของ  คุณรับรู้และยินยอมว่าการลงทะเบียนชื่อโดเมนไม่ได้เป็นการสร้างสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสำหรับคุณ นายทะเบียน หรือบุคคลอื่นใดที่มีชื่อถูกใช้เป็นชื่อโดเมน หรือการลงทะเบียนชื่อโดเมน และยินยอมว่าการป้อนชื่อโดเมนในรายการทะเบียนจะต้องไม่ถูกอนุมานว่าเป็นหลักฐานหรือสิทธิความเป็นเจ้าของของชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนเป็นชื่อโดเมน อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องไม่โอนย้ายหรือตั้งใจที่จะโอนย้ายสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในการลงทะเบียนชื่อโดเมนใด ๆ หรือยินยอมหรือตั้งใจที่จะยินยอมไม่ให้เกิดความปลอดภัยหรือในลักษณะอื่นใดที่เป็นการขัดขวางหรือตั้งใจที่จะขัดขวางการลงทะเบียนชื่อโดเมน
 4. ข้อกำหนด ICANN คุณยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด ICANN มาตรฐาน นโยบาย ขั้นตอน และหลักปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการจดทะเบียนแต่ละรายที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามข้อตกลงการจดทะเบียนอันสอดคล้องกันระหว่าง ICANN และข้อตกลงการจดทะเบียนดังกล่าว หรือข้อตกลงอื่นใด ๆ ที่ต้องเป็นไปตาม ICANN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ ICANN โปรดดูที่ ข้อมูลการเรียนรู้ ICANN และ ประโยชน์และความรับผิดชอบของ ICANN
 5. การชดใช้ค่าเสียหายของรายทะเบียน  คุณยินยอมให้ความคุ้มครอง ป้องกันความเสียหาย(ภายใน 30 วันจากการร้องขอ) และระมัดระวัง ต่อผู้ดำเนินการการจดทะเบียน และผู้ให้บริการการจดทะเบียน และผู้รับเหมารายย่อย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ แผนก·ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายบัญชี ทนายความ ผู้รับประกัน ตัวแทน ผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อน ผู้สืบตำแหน่ง และ สัญญาโอนสิทธิ จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย เหตุการกระทำหรือความรับผิดประเภทใดๆ ไม่ว่าเป็นที่รับรู้หรือไม่ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลและ ค่าทนายความ ’ และค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเกิดขึ้น เกี่ยวเนื่อง หรือมีการเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการใช้งานที่ลงทะเบียน การขยาย การต่ออายุ การลบ และ/ หรือการโอนดังกล่าว และ/หรือการละเมิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียน คุณจะต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือการประณีประนอมกับการชำระหนี้ หรือการประณีประนอมของการเรียกร้องการคุ้มครองดังกล่าวโดยไม่มีนายทะเบียน ’หรือผู้ประกอบการรายทะเบียน ’ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการได้รับความยินยอมจะไม่ถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผล และคุณยอมรับว่าหน้าที่ความคุ้มครองเหล่านี้จะช่วยต่ออายุการยกเลิก หรือการหมดอายุของของข้อตกลงด้วยเหตุผลใด ๆ   ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ผู้ประกอบการรับจดทะเบียนต้องระวางโทษคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับ ทางตรง ทางอ้อม เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นผล พิเศษ ยกเว้น หรือเป็นการลงโทษความเสียหายรวมถึงการสูญเสียกำไร หรือค่าความนิยมสำหรับเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะรับผิดดังฃถูกกล่าวหาบนเกณฑ์ในการละเมิดสัญญา(ความประมาทรวมถึง) การละเมิดการรับประกันจะโดยตรง หรือโดยนัยละเมิดของข้อตกลงใด ๆ นี้ หรือสัญญาความร่วมมือ และนโยบายของคุณไม่สามารถใช้ชื่อโดเมน ความสูญเสียข้อมูล หรือไฟล์ของคุณ หรืออื่น ๆ แม้ว่า ผู้ประกอบการรับจดทะเบียนได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว
 6. TLD ที่ได้รับการวางระเบียบ   สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนใน TLD “ที่ได้รับการวางระเบียบ” คุณรับทราบและตกลงว่าการจดทะเบียนของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ (a) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว การเก็บรวบรวมข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภค (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือคดโกง) การให้ยืมอย่างเป็นธรรม การเก็บหนี้ ฟาร์มออร์แกนิก การเปิดเผยข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (b) หากคุณเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสุขภาพ คุณต้องดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลเทียบเท่ากับข้อเสนอของบริการเหล่านั้น ดังที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  TLD ที่ได้รับการวางระเบียบ ได้แก่ .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .film, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise, and .reisen
 7. TLD ที่ได้รับการวางระเบียบระดับสูง นอกจากนี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามความต้องการสำหรับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบ ดังต่อไปนี้ (ก) คุณจะมอบข้อมูลผู้ติด่อสำหรับการบริหาร ซึ่งต้องทำให้ล่าสุด‐‐อยู่เสมอ สำหรับการแจ้งเตือนข้อตำหนิ หรือรายงานการลงทะเบียนในทางที่ผิด เช่นเดียวกับรายละเอียดการติดต่อของกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกฎข้อบังคับของตัวอุตสาหกรรมเอง‐ ส่วนหลักในสถานที่หลักของธุรกิจ (ข) คุณเป็นตัวแทนว่าคุณได้ครอบครองหลักฐานการอนุญาตใดๆ ที่จำเป็น สัญญาเช่า ใบอนุญาต และ/หรือ หนังสือรับรองอื่นๆ สำหรับการเข้าร่วมในส่วนที่ร่วมกับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบระดับสูง‐ และ (ค) คุณจะรายงานการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือใดๆ แก่การอนุญาตที่สมเหตุสมผลของคุณ สัญญาเช่า ใบอนุญาต และ/หรือ หนังสือรับรองอื่น ๆ สำหรับการเข้าร่วมในส่วนที่ร่วมกับ TLD ที่ได้รับการวางระเบียบระดับสูง‐ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการให้สอดคล้องกับการวางระเบียบที่เหมาะสม และความต้องการใบอนุญาตและดำเนินกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคที่พวกเขา  TLD ที่ได้รับการวางระเบียบระดับสูงรวมถึง: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (และ IDN เทียบเท่า xn--30rr7y), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung,  และ .wtf.  สำหรับ .doctor ผู้ลงทะเบียนที่ไม่รายงานการเป็นแพทย์ฝึกหัดที่ได้รับอนุญาต จะต้องสามารถอธิบายแก่นายทะเบียนและรายการทะเบียนตามที่ร้องขอว่าตนเองมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
 8. การป้องกัน TLDs พิเศษ  นอกเหนือไปจากความต้องการสำหรับ TLDs ที่วางระเบียง และวางระเบียบระดับสูง โดยการลงทะเบียนชื่อโดเมนใน “ พิเศษป้องกัน ” TLD คุณตกลงที่จะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง หรือทุจริตหมายความว่าคุณ หรือธุรกิจของคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน หรือรับรองโดยกำลังทหารและความร่วมมือของรัฐบาลของประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศให้การสนับสนุนหรือการรับรองไม่ได้อยู่   การป้องกันพิเศษ TLDs รวมถึง:  .army, .navy, .airforce
 9. ผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม  แม้ว่าสัญญานี้จะระบุในที่ใด ๆ เป็นตรงกันข้าม ผู้ผู้ดำเนินการรายการทะเบียนของ TLD ที่คุณลงทะเบียนชื่อโดเมนและเป็นบุคคลที่สามที่จงใจให้ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้ ดังนั้น คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ได้รับทราบ และยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนได้ตกเป็น และที่ประกอบการรับจดทะเบียนขึ้นกับบุคคลที่สามสำหรับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงนี้ในการตกลงที่จะให้ GoDaddy เป็นนายทะเบียนสำหรับ TLD สิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สามของผู้ประกอบการรายทะเบียนจะต่ออายุการยกเลิกในข้อตกลงนี้
 10. การตั้งราคาที่หลากหลายและไม่เหมือนกัน คุณยอมรับว่าชื่อโดเมนบางอย่างใน TLDs บางอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย รายทะเบียน จะมีราคาแตกต่างกัน (เช่น มาตรฐาน ชื่อพรีเมี่ยม) และ/หรืออาจจะมีความไม่สม่ำเสมอของการกำหนดราคาการลงทะเบียนการต่ออายุ (เช่น ค่าบริการชื่อโดเมนต่ออายุการลงทะเบียนอาจแตกต่างกัน จากชื่อโดเมนอื่นใน TLD เดียวกัน เช่นการลงทะเบียนการต่ออายุโดเมนหนึ่งอาจจะมีราคา 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ และ 33.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับชื่อโดเมนที่แตกต่างกัน)
 11. ข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนตัวหรือพร็อกซี   คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อการจดทะเบียน TLD แบบส่วนตัวหรือพร็อกซีในบางตลาด ประเทศ และเขตดินแดนหรือ TLD บางรายการ ในกรณีเช่นนี้คุณจะต้องจดทะเบียนสำหรับการจดทะเบียน TLD ใดๆ หรือ ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งข้อมูลที่คุณรับรองและรับประกันนั้นเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน

3. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

(A) ระยะเวลาทั่วไป รวมถึงระยะเวลาต่ออายุอัตโนมัติ

คุณตกลงที่จะชำระราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับบริการที่ซื้อหรือได้รับที่เว็บไซต์นี้เมื่อคุณสั่งซื้อบริการ  GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขราคาและค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวต้องโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้และมีผลบังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า  ถ้าคุณซื้อหรือได้รับบริการเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี การปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขราคาและค่าธรรมเนียมมีผลบังคับใช้เมื่อบริการที่กำลังพูดถึงครบกำหนดต่ออายุดังที่จะได้อธิบายต่อไปด้านล่างนี้ 

หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (ด้วยเหตุผลดังเช่นเน้นย้ำไว้ ในข้อ 2(x) ข้างต้น) ราคาที่ต่ออายุสำหรับชื่อโดเมนใน TLD จะเหมือนกับราคากำหนด (ไม่ใช่ราคาขาย) ที่แสดงเมื่อคุณค้นหาและเลือกโดเมน และในตะกร้าสินค้า ก่อนที่จะซื้อ  ตัวอย่างเช่น หากราคากำหนดเป็น $9.99 และไม่ได้ระบุราคาต่ออายุอื่นไว้โดยเฉพาะ ราคาต่ออายุก็ควรเป็น $9.99  เช่นเดียวกัน หากชื่อโดเมนมี ราคาขายที่ $8.99 ที่มีราคากำหนด (ไม่ใช่ราคาขาย) ที่แสดง (เป็นเครื่องหมายขีดออก) ที่ $9.99 ราคาต่ออายุจะเป็น $9.99*  

*ราคาต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวันต่ออายุจริง 

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมดเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม การชำระเงิน การคืนเงิน และการเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ที่เกี่ยวกับบริการทีี่นำเสนอภายใต้ขอบเขตของข้อตกลงนี้ โปรดดูหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน” ที่ UTOSของเรา 

(B) เงื่อนไขการต่ออายุชื่อโดเมน

เมื่อคุณลงทะเบียนชื่อโดเมน คุณจะมีตัวเลือกการต่ออายุ สองตัวเลือก: (i) "การต่ออายุโดยอัตโนมัติ" (ii) "การต่ออายุโดยอัตโนมัติแบบขยาย" และ (iii) "การต่ออายุด้วยตนเอง": 

 1. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ  การต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ดังนั้น ถ้าคุณไม่เลือก ต่ออายุอัตโนมัติแบบขยาย GoDaddy จะลงทะเบียนคุณใน แผนต่ออายุอัตโนมัติ  ชื่อโดเมนจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเทียบเท่ากับระยะเวลาที่ลงทะเบียนชื่อโดเมนดั้งเดิมของคุณ ชื่อโดเมนใดๆ ที่ครบกำหนดการต่ออายุ จะเรียกการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่บนไฟล์ที่มี GoDaddyใน GoDaddy อัตราราคาปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หากคุณเลือกลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี เป็นต้น
 2. ต่ออายุอัตโนมัติ ขยาย   ถ้าคุณลงทะเบียนในแผนต่ออายุอัตโนมัติขยาย GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติชื่อโดเมนใด ๆ ที่ขึ้นมาสำหรับการต่ออายุเป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละการครบรอบปีที่การลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ เพื่อให้ระยะเวลาการลงทะเบียนเริ่มต้นจะยังคงเหมือนเดิม   ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณสอง (2) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับหนึ่ง (1) ปีเพิ่มเติมในแต่ละและวันครบรอบของการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเพื่อให้การลงทะเบียนระยะสอง (2) จะยังคงเหมือนเดิม หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเป็นเวลาห้า (5) ปี GoDaddy จะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับหนึ่ง (1) ปีเพิ่มเติมในแต่ละวันครบรอบของการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณเพื่อให้ระยะเวลาการลงทะเบียนห้า (5) ปีจะยังคงเหมือนเดิมต่อไป   GoDaddy จะชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีในไฟล์ที่มี GoDaddy ที่ GoDaddy ของอัตราการลงทะเบียนโดเมนหนึ่งปีปัจจุบัน
 3. การต่ออายุด้วยตนเอง  หากคุณเลือกปิดการต่ออายุโดยอัตโนมัติและยกเลิกผลิตภัณฑ์ (เช่น ยกเลิก การจดทะเบียนชื่อโดเมน) ที่มีผลหมดอายุในระยะเวลาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ก่อน วันหมดอายุ ด้วย การเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลบัญชี ของคุณและทำการต่ออายุด้วยตนเอง หรือโทรหาศูนย์บริการลูกค้า (หากในความเป็นจริงแล้วคุณต้องการต่ออายุชื่อโดเมน) หากคุณไม่สามารถดำเนินการต่ออายุด้วยตนเองก่อนวันหมดอายุได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกและคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกต่อไป

การต่ออายุทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และคุณต้องรับรู้และยินยอมที่จะมีข้อผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (ดังที่ได้มีการแก้ไข) สำหรับโดเมนที่ต่ออายุทั้งหมด& nbsp; การต่ออายุชื่อโดเมนจะไม่สามารถคืนเงิน ในกรณีที่เราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับตัวเลือกการต่ออายุที่เลือกโดยเหตุผลใดก็ตาม เราจะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเวลาน้อยกว่าระยะเวลาการจดทะเบียนเริ่มแรกจนถึงเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมให้สำเร็จ ในกรณีที่มีเหตุผลใดๆ GoDaddy ที่ไม่สามารถเรียกการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่บนไฟล์และหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้นั้น การลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะหมดอายุลง ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการเก็บรักษาข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอซึ่งรวมถึงวันที่หมดอายุในกรณีที่คุณใช้บัตรเครดิตด้วย

สำหรับ ccTLD (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk, และ .vg) บางรายการนั้น การเรียกชำระเงินการต่ออายุจะเกิดขึ้นในวันแรกของเดือนก่อนเดือนที่จะหมดอายุ

สำหรับ ccTLD บางอย่าง (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk และ .vg) การต่ออายุจะเกิดขึ้นหรือต้องเกิดขึ้นด้วยตนเอง หากยกเลิกผลิตภัณฑ์ก่อน หรือภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นชื่อโดเมนของคุณจะถูกวางไว้ในสถานะไม่สามารถต่ออายุได้ สำหรับบาง ccTLDs (.es)  จะต้องต่ออายุ ภายในเจ็ดวันก่อนวันหมดอายุหรือชื่อโดเมนของคุณจะอยู่ในสถานะที่ไม่ต่ออายุ   เมื่อชื่อโดเมนอยู่ในสถานะที่ไม่ต่ออายุคุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนทางโทรศัพท์เท่านั้น GoDaddy และขอให้ชื่อโดเมนที่ได้รับการต่ออายุ คุณไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนผ่านทางผู้ดูแลบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถดำเนินการต่ออายุด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกก่อนวันหมดอายุได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกและคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้อีกต่อไป

คุณยอมรับว่า GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อชื่อโดเมนที่ถูกยกเลิกเนื่องจากคุณต่ออายุไม่สำเร็จในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณต่ออายุชื่อโดเมนไม่ทันเวลา หากคุณสมัครใช้งานบริการความเป็นส่วนตัว การลงทะเบียนแบบปลอดภัย หรือบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไปพร้อมกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ บริการเหล่านี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาต่ออายุชื่อโดเมน และคุณจะประสบกับค่าธรรมเนียมต่ออายุเพิ่มเติม นอกเสียจากคุณได้ยกเลิกล่วงหน้า  

หากคุณต่ออายุชื่อโดเมนของคุณไม่สำเร็จตามเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณได้ยอมรับว่า GoDaddy อาจสงวนสิทธิ์ที่จะต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุของคุณแทนคุณได้ หาก GoDaddy ตัดสินใจต่ออายุชื่อโดเมนของคุณที่หมดอายุแทนคุณ คุณจะได้รับช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุซึ่งในระหว่างนั้นคุณสามารถชำระเงิน GoDaddy ค่าต่ออายุคืนให้กับ และเก็บชื่อโดเมนของคุณไว้ ช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุในปัจจุบันคือสิบสอง (12) วัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สำหรับ·ccTLD บางอย่าง (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk, และ .vg) จะไม่มีช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุหลังจากวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากคุณไม่ชำระเงินค่าต่ออายุคืนให้กับ GoDaddy ภายในช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุ ชื่อโดเมนของคุณจะถูกระงับและติดธงสำหรับลบ หลังจากนั้นคุณอาจมีเวลาสูงสุดถึง 30 วัน เพื่อไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุุณ โดยที่ชื่อโดเมนของคุณนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว และคุณจะต้องจ่าย GoDaddy สำหรับค่าธรรมเนียมไถ่ถอน ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในปัจจุบันคือ 80 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณก่อนหมดช่วงเวลาไถ่ถอน 30 วัน GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการลบชื่อโดเมนของคุณหรือถ่ายโอนไปให้กับผู้ลงทะเบียนอื่นแทนคุณ   ในช่วงระยะเวลาไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณอาจจะพัก  

หากชื่อโดเมนของคุณถูกลบ รายการทะเบียนยังมอบช่วงเวลาผ่อนผันการไถ่ถอนให้อีก 30 วัน ซึ่งในระหว่างนั้นคุณสามารถชำระGoDaddyค่าธรรมเนียมไถ่ถอนให้กับ และรับชื่อโดเมนของคุณคืน ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในปัจจุบันคือ 80.00 ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณก่อนหมดช่วงเวลาผ่อนผันการไถ่ถอนของรายการทะเบียน รายการทะเบียนจะปล่อยชื่อของคุณและชื่อนั้นจะสามารถจดทะเบียนใหม่ได้ในลักษณะมาก่อนได้ก่อน

ช่วงเวลาผ่อนผันการต่ออายุและช่วงเวลาผ่อนผันการไถ่ถอนจะแตกต่างกันไปใน ccTLD แต่ละอย่าง โปรดดูเงื่อนไขเฉพาะสำหรับ TLD บางอย่าง ในสถานการณ์ที่ข้อกำหนดของย่อหน้านี้กับเงื่อนไขของ ccTLD ขัดกัน ให้ถือว่าเงื่อนไขของ ccTLD สำคัญกว่า

นโยบายการแจ้งเตือนวันหมดอายุของการจดทะเบียนของเราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้อธิบายไว้  ที่นี่

(C) เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฟรี

ในกรณีที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีจากการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ท่านได้รับทราบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ฟรีดังกล่าวจะสามารถใช้ได้กับการซื้อที่ถูกต้อง และอาจถูกยกเลิกในกรณีที่ชื่อโดเมน   ถูกลบ หรือถูกยกเลิก   สำหรับชื่อโดเมนฟรีคุณรับทราบ และยอมรับว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโดเมนฟรีดังกล่าวในห้าวันแรก (5) หลังจากการลงทะเบียน   ในกรณีที่ชื่อโดเมนฟรีมีให้กับการลงทะเบียนโดเมนอื่น และหากชื่อโดเมนที่จ่ายจดทะเบียนล้มเหลวแล้ว เราอาจจะอยู่ในดุลยพินิจของตน อาจลบการจดทะเบียนโดเมนฟรี หรือคืนเงินส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่จ่าย และโดเมนฟรี   การจดทะเบียนล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอพิเศษ อาจได้รับผลจากการลบรายการฟรี หรือส่วนลด หรือปรับระหว่างส่วนต่างราคาโดเมนจดทะเบียน และมูลค่าของรายการที่ลดใน   แล้วแต่ดุลยพินิจของเรา

4. เงื่อนไขของข้อตกลง การถ่ายโอน การทดลองใช้โดเมน

เงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะบังคับใช้เต็มกำลังต่อไปและส่งผลตราบเท่าที่คุณยังมีชื่อโดเมนที่ใช้จดทะเบียนGoDaddy

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โอนชื่อโดเมนใด ๆ ที่จดทะเบียนผ่าน GoDaddy ให้กับผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนอื่นในระหว่างหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่เริ่มจดทะเบียน  คุณยอมรับว่าคุณอาจไม่โอนชื่อโดเมนใด ๆ สำหรับ   สิบ (10) วันหลังจากการเปลี่ยนแปลงบัญชี

นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมใน "การทดสอบโดเมน" โดยใช้ระยะเวลาห้า (5)วันผ่อนผัน ที่ผู้ลงทะเบียนอาจเลือกที่จะยกเลิกชื่อโดเมน และได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจสกค่าลงทะเบียนเป็นยานพาหนะในการทดสอบตลาด หรือศักยภาพของชื่อโดเมน   ถ้า GoDaddy กำหนด (ซึ่งความมุ่งมั่นนั้นจะต้องทำโดย GoDaddy ในดุลยพินิจ และแน่นอน) ที่คุณได้รับการมีส่วนร่วมใน "การทดสอบโดเมน" จากนั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ใน (a) เก็บธรรมเนียมขนาดเล็ก (ค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องถูกหักออกจากการคืนเงินใด ๆ) หรือ (b) ปฏิเสธการยกเลิกของคุณ / ขอรับเงินคืนทั้งหมด GoDaddy จะไม่คิดค่าธรรมเนียมถ้า GoDaddy ยกเลิกชื่อโดเมนของคุณในระยะห้า (5) วันเวลาผ่อนผันที่เกิดจากข้อผิดพลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ช่วงเวลาผ่อนผันห้า (5) วันจะไม่ใช้กับโดเมนแบบพรีเมียม ซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้

คุณยอมรับว่าGoDaddy จะไม่ถูกผูกมัดโดย (i) สิ่งใดก็ตามที่บุคคลที่สามที่คุณใช้เพื่อซื้อบริการจากGoDaddyแสดงกับคุณ หรือ (ii) แถลงการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไป ซึ่งอาจแสดงใน GoDaddyเว็บไซต์ของ หรืออยู่ในเนื้อหาGoDaddyโปรโมชั่นของ

5. ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูล และการหมดอายุ

คุณตกลงที่จะแจ้ง GoDaddy ภายในห้า (5) วันทำการ เมื่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้มอบให้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครและ/หรือกระบวนการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่ได้มอบGoDaddyข้อมูลที่แม่นยำ และเชื่อถือได้ให้กับในตอนแรก และอย่างต่อเนื่องไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของข้อตกลงนี้และสามารถใช้ระงับและ / หรือยกเลิกชื่อโดเมนได้ หากคุณไม่ตอบสนองต่อการสอบถามใด ๆ เพื่อตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณมอบให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดGoDaddyก็จะถือเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของข้อตกลงนี้ และสามารถใช้ระงับและ/หรือยกเลิกชื่อโดเมนได้ด้วยเช่นกัน คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จค่าชื่อโดเมนของคุณไว้เป็นหลักฐานด้วย

คุณยอมรับว่าต้องใช้ข้อมูลติดต่อต่อไปนี้กับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่คุณเป็นผู้จดทะเบียน: ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้ถือชื่อที่จดทะเบียน (หากมี) และต้องมอบข้อมูลติดต่อเดียวกันสำหรับผู้ดูแลด้านเทคนิค ผู้ดูแลด้านการบริหาร และผู้ดูแลด้านการเรียกเก็บเงิน หากแตกต่างจากผู้ถือชื่อที่จดทะเบียน

ท่านรับทราบ และยอมรับว่าการลงทะเบียนชื่อโดเมนต้องให้ข้อมูลการติดต่อนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จะใช้ร่วมกันกับผู้ประกอบการลงทะเบียนสำหรับการใช้งาน ทำซ้ำ เผยแพร่ตีพิมพ์ การปรับเปลี่ยน และการประมวลผลอื่น ๆ   ของพวกเขาสำหรับ (ในความหมายอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) วัตถุประสงค์ของการบริหารงานของการลงทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งอาจต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปมาข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไป เช่น จากสหรัฐไปยังสหภาพยุโรป ตามที่กำหนดไว้โดย ICANN ข้อมูลนี้ยังต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยวิธีการของ Whois และผู้ดำเนินการจดทะเบียนอาจต้องเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้ข้อมูลโดย Whois ทั้งGoDaddyและผู้ดำเนินการจดทะเบียนอาจต้องเก็บถาวรข้อมูลนี้ซึ่งมีบริการดูแลผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม คุณยินยอม และอนุญาต ณ ที่นี้ ให้มีข้อกำหนด และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด นอกจากนี้คุณรับรอง และรับประกันว่าถ้าคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่คุณได้รับการแจ้งเตือน บุคคลที่สามของการเปิดเผยข้อมูล และวัตถุประสงค์สำหรับการเปิดเผยข้อมูล และคุณได้รับความยินยอมของบุคคลที่สามที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว   นายทะเบียนจะไม่ประมวลผลข้อมูลในทางที่ขัดกับข้อตกลงนี้  นายทะเบียนจะใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลจากการสูญเสียหรือผิดพลาด

คุณยอมรับว่าสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดยคุณ ข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในไดเรกทอรี Whois ดังที่นโยบายของ ICANN กำหนดไว้และสามารถจำหน่ายในปริมาณมากได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงของ ICANN ดังนี้

 • ชื่อโดเมน
 • ชื่อ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
 • ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ผ่านเสียงและหมายเลขแฟกซ์สำหรับผู้ที่ติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิค และผู้ติดต่อประสานงานด้านการบริหารจัดการ
 • หมายเลขโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ชื่อหลัก และรอง
 • ชื่อที่เกี่ยวข้องกันของเซิร์ฟเวอร์ชื่อ และ
 • วันที่จดทะเบียนดั้งเดิม และวันหมดอายุ
 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ชื่อหลัก และเซิร์ฟเวอร์ชื่อรอง
 • ตัวตนของนายทะเบียน

คุณยอมรับว่า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก ICANN GoDaddy จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งคุณเป็นผู้จัดเตรียมในระหว่างกระบวนการจดทะเบียน หากคุณมีส่วนในการขายต่อชื่อโดเมน นั่นแสดงว่าคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่เป็นไปได้ของข้อมูลส่วนตัวของชื่อโดเมนเหล่านั้นตามนโยบายของ ICANN แก่บุคคลใดๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มา คุณยังตกลงที่จะรับความยินยอมและหลักฐานการยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นสำหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้น

คุณตกลงว่า GoDaddy มีสิทธิที่จะเผยแพร่และเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม เกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อชื่อโดเมนในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อของโดเมนที่ขายหรือซื้อ (ข) ราคาขายหรือซื้อของชื่อโดเมนที่ขายหรือซื้อ และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการขายหรือซื้อ

เพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎและนโยบายใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคตสำหรับระบบชื่อโดเมนซึ่งรวมถึงกฎหรือนโยบายใด ๆ ที่กำหนดโดย CIRA หรือราชการส่วนภูมิภาคหรือรัฐบาลกลางใด ๆ หรือองค์กรอื่นใดที่มีการควบคุมหรืออำนาจในการสร้างกฎหรือนโยบาย คุณต้องให้สิทธิ์แก่เราในการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งคุณต้องให้เมื่อสมัครใช้ชื่อโดเมน แก่บุคคลที่สามผ่านฐานข้อมูลการจดทะเบียนแบบโต้ตอบที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

 1. ชื่อโดเมน หรือโดเมนย่อยที่จดทะเบียนโดยคุณ
 2. ชื่อองค์กร ประเภท และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
 3. ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ผ่านเสียง และหากมี หมายเลขแฟกซ์ของผู้ที่ติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการของชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยของคุณ
 4. ชื่อโฮสต์แบบเต็ม และที่อยู่โพรโทรคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ของโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ชื่ออย่างน้อยสอง (2) รายการ (เซิร์ฟเวอร์ชื่อหลักหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ชื่อรองอย่างน้อยหนึ่งเซิร์ฟเวอร์) สำหรับชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อยของคุณ สามารถระบุเซิร์ฟเวอร์ชื่อได้ไม่เกินหกเซิร์ฟเวอร์ (6) หากโฮสต์มีที่อยู่ IP มากกว่าหนึ่ง (1) ที่อยู่ ให้ใช้รายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 5. ชื่อที่เกี่ยวข้องกันของเซิร์ฟเวอร์ชื่อเหล่านั้น
 6. วันที่สร้างการจดทะเบียนดั้งเดิมและ
 7. วันหมดอายุของการจดทะเบียน

เราอาจต้องเผยแพร่ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามในปริมาณมาก เรายังสามารถขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อมูลนี้ให้แก่ CIRA หรือบุคคลอื่นใดดังกล่าวตามวิจารณญาณของเรา

6. นโยบายระงับข้อพิพาท

คุณยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายระงับข้อพิพาทปัจจุบันของเรา นโยบายนี้จะมีการนำมารวมไว้ในที่นี้และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ คุณสามารถดู นโยบายการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมน ได้ทางออนไลน์ คุณยอมรับว่า GoDaddyอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของการระงับข้อพิพาทเป็นครั้งคราวGoDaddy จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการระงับข้อพิพาทอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ คุณตกลงว่าด้วยการรักษาการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณกับ GoDaddy หลังจากนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงมีผล คุณยอมรับนโยบายระงับข้อพิพาทตามที่มีการปรับเปลี่ยน คุณตกลงที่จะตรวจทานเว็บไซต์ของGoDaddy เป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายระงับข้อพิพาทหรือไม่ ถ้าคุณยกเลิกหรือยุติบริการ ของคุณด้วย GoDaddy เป็นผลมาจากนโยบายการระงับข้อพิพาทการที่แก้ไขค่า จะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณ คุณยังตกลงที่จะส่งไปยังการดำเนินการที่เริ่มภายใต้ ระบบการระงับการอย่างรวดเร็วที่เหมือนกันของ ICANN ถ้ามี 

คุณยอมรับว่าหากข้อพิพาทเกิดจากชื่อโดเมนที่คุณได้จดทะเบียนไว้หนึ่ง (1) ชื่อหรือมากกว่านั้นโดยใช้ GoDaddy คุณจะยินยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทน ป้องกันความเสียหาย และระมัดระวัง GoDaddy ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าหาก GoDaddy ได้รับทราบถึงข้อตำหนิที่ส่งให้กับองค์กรทางการปกครอง การบริหาร หรือตุลาการที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนโดยคุณโดยใช้ GoDaddy ซึ่งGoDaddyขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ GoDaddy เห็นว่าจำเป็นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการมอบหมาย และ/หรือการควบคุมชื่อโดเมนเพิ่มเติมที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการหรือข้อกำหนดขององค์กรทางการปกครอง การบริหาร หรือตุลาการจนกว่าจะถึงเวลาที่มีการตัดสินข้อพิพาท ในกรณีนี้ คุณยอมรับว่าจะระมัดระวัง GoDaddy การดำเนินการใด ๆ โดย GoDaddy

คุณตกลงที่จะส่ง โดยไม่มีความลำเอียงต่อเขตอำนาจอื่นๆ ที่อาจบังคับใช้ ให้แก่อำนาจศาล (1) ของที่อยู่อาศัยของคุณและ (2) ในกรณีที่นายทะเบียนตั้งอยู่ (3) ในที่ที่ผู้ประกอบการรีจิสทรีตั้งอยู่ (เช่น ประเทศจีนสำหรับ .CN โคลัมเบียสำหรับ .CO สหราชอาณาจักรสำหรับ .EU ฯลฯ )

ในกรณีของชื่อโดเมน .ca คุณยอมรับว่าหากการใช้บริการหรือการจดทะเบียนของชื่อโดเมน .ca ได้รับการทดสอบโดยบุคคลที่สาม คุณจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่ระบุโดย CIRA ในนโยบายระงับข้อพิพาทของหน่วยงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่เกิดข้อพิพาท

7. โอนชื่อโดเมน หลักปฏิบัติในการขายต่อ

หากคุณโอนชื่อโดเมนใดๆ นั่นหมายถึงคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลตามที่ร้องขอโดยและเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการโอนชื่อโดเมนของเรา และ ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียน คุณอาจดูข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการโอนชื่อโดเมนและข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนเวอร์ชันล่าสุดของเราได้ เพื่อปกป้องชื่อโดเมนของคุณเพิ่มเติม ชื่อโดเมนใดที่ลงทะเบียนกับ GoDaddy หรือโอนไปยัง GoDaddy จะอยู่ในสถานะล็อก หากไม่เกิดการเลือกไม่รับตามที่กำหนดในข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนหรือข้อตกลงพร็อกซี่ชื่อโดเมน ชื่อโดเมนต้องอยู่ในสถานะล็อกเพื่อเริ่มต้นโอนชื่อโดเมนออกจาก GoDaddy ไปยังนายทะเบียนรายใหม่ คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณได้ด้วย GoDaddyไม่ว่าในเวลาใด ๆ ภายหลังจากที่มีการโอนชื่อโดเมนของคุณให้กับ GoDaddy เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปลี่ยนแปลงสถานเป็นปลดล็อก

ในกรณีที่คุณจะซื้อชื่อโดเมนในนามของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้ลูกค้าใด ๆ ของคุณที่อาจได้มาซึ่งชื่อโดเมนผ่านคุณโดยใช้GoDaddyบริการจดทะเบียนของซึ่งในความเป็นจริงคือการจดทะเบียนชื่อโดเมนของลูกค้าเหล่านั้นผ่านGoDaddy และ GoDaddy เป็นนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนกับ ICANN คุณตกลงที่จะไม่แสดงว่าคุณเป็นนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนกับ ICANN หรือคุณจะให้การเข้าถึงในระดับที่สูงกว่าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามกับนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนชื่อโดเมนของ ICANN คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้โลโก้เครื่องหมายการค้าของ ICANN ในเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมการขายใดๆ ของคุณ รวมถึงเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะได้มาซึ่งความยินยอมต่อข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้จากลูกค้าของคุณแต่ละราย และตกลงที่จะเก็บหลักฐานการยิมยอมของลูกค้าดังกล่าวเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสาม (3) ปี หากคุณขอให้ลูกค้าของคุณยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งมิได้เรียกขอจากGoDaddy นั่นแสดงว่าคุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้รวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่ได้รับการลงมติจาก ICANN

คุณยอมรับว่า GoDaddy มิได้ให้คุณยืมใช้การเข้าถึงการเชื่อมต่อของนายทะเบียนหรือการเข้าถึงรายการทะเบียน และคุณจะไม่ถือว่าเป็นนายทะเบียนในสิทธิ์ของคุณเอง นอกจากนี้คุณยอมรับว่าจะไม่พยายามขอการเข้าถึงGoDaddyการเชื่อมต่อของนายทะเบียนหรือการเข้าถึงรายการทะเบียนของ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มผู้จดทะเบียนแต่ละรายลงในรายการจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ICANN เพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Whois

คุณตกลงที่จะให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างเพียงพอแก่ลูกค้าของคุณ และเพื่อคงการติดต่อกับลูกค้าเรื่องการให้บริการสื่อแก่ลูกค้าเหล่านั้นเพื่อติดต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน เมื่อได้รับข้อมูลที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุง คุณจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ ภายในห้า (5) วันทำการ ดังนั้น GoDaddy GoDaddy จึงอาจปรับปรุงระเบียนข้อมูลการจดทะเบียน คุณจะเก็บสำเนาของการติดต่อสื่อสารทั้งหมดระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ และจะให้สำเนาฉบับเดียวกันแก่ GoDaddy หากมีการร้องขอ

8. ข้อผูกพันของคุณ การระงับบริการชั่วคราว การผิดสัญญา

คุณรับรอง และรับประกันความรู้ของคุณอย่างดีที่สุดว่า จะไม่ใช้การลงทะเบียนของโดเมน หรือไม่ใช้ลักษณะที่มันเป็นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการใช้การละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่สามใด ๆ   คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของการเก็บข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค การให้กู้ยืมที่ยุติธรรม เก็บหนี้ เกษตรอินทรีย์ และการเปิดเผยข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน   หากคุณเก็บ และรักษาสุขภาพที่สำคัญ และข้อมูลทางการเงินที่คุณต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีความเหมาะสมกับการเสนอขายบริการเหล่านั้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ   คุณรับรองว่าคุณมีการอนุญาตใด ๆ ที่จำเป็น กฎบัตร ใบอนุญาต และ/หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในภาคที่เกี่ยวข้องกับสายรายการจดทะเบียนTLD ที่เกี่ยวข้อง   คุณจะรายงานการเปลี่ยนแปลงวัสดุใด ๆ เพื่อความถูกต้องของการอนุมัติของคุณ กฎบัตร ใบอนุญาต และ/หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องนายทะเบียนและผู้ประกอบการรีจิสทรีและกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนจากการเรียกร้องใด ๆ และความเสียหาย หนี้สิน ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เหมาะสม และค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนชื่อโดเมน   ภาระผูกพันนี้ให้ต่อการหมดอายุหรือเลิกข้อตกลงนี้หรือการลงทะเบียนชื่อโดเมน

คุณยอมรับว่า นอกเหนือจากกรณีอื่นๆ ที่กำหนดในข้อตกลงนี้

 1. ความสามารถของคุณในการใช้บริการใดๆGoDaddy ที่ให้บริการโดย จะมีการยกเลิก หรือระงับในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ยังไม่มีการแก้ไขนี้ และ/หรือมีการให้ระงับหรือยกเลิกตามนโยบายใด ๆ ในขณะนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้หรือนำมาใช้ในภายหลังโดย ICANN
 2. การจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ของคุณจะมีการระงับ การยกเลิก หรือการโอนตามข้อมูลจำเพาะหรือนโยบายใดๆ ที่ได้รับการลงมติจาก ICANN หรือตามขั้นตอนใดๆGoDaddy ของที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะหรือนโยบายที่ได้รับการลงมติจาก ICANN (ก) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดย GoDaddy หรือผู้ดำเนินการจดทะเบียนในการจดเบียนชื่อโดเมนใดๆ หรือ (ข) สำหรับการแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนใดๆ

คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy และผู้จดทะเบียนสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยกเลิก หรือถ่ายโอนการจดทะเบียนหรือธุรกรรมใด ๆ หรือล็อก ระงับการใช้ชื่อโดเมน หรือดำเนินการในสถานะที่คล้ายกัน ตามที่เห็นสมควร แบบไม่จำกัดจำนวนและตามความเห็นแต่เพียงผู้เดียวของ GoDaddy หรือผู้จดทะเบียน: (i) เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ใช้โดยกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ ที่ได้ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้มีอำนาจเรื่องอินเทอร์เน็ต (เช่น RFC) (ii) เพื่อคุ้มครองความชอบธรรม และเสถียรภาพของ และแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้จดทะเบียนหรือนายทะเบียนใด ๆ (iii) สำหรับการไม่จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน (iv) เพื่อปกป้องความชอบธรรมและเสถียรภาพของผู้จดทะเบียน (v) เพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาล กฎหมาย กฎหรือข้อกำหนดของฝ่ายรัฐ ข้อกำหนดจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการแก้ไขข้อโต้แย้ง ที่บังคับใช้ (vi) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหรือกฎเกณฑ์ ICANN ที่ปรับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงการจดทะเบียน (vii) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาใดๆ ของฝ่ายผู้ดำเนินการจดทะเบียนและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย พนักงาน ผู้อำนวยการ และลูกจ้าง (viii) ตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ (ix) ตามกิจกรรมใดๆ ที่ถูกยับยั้งที่บรรยายไว้ในส่วน 8 ด้านล่าง หรือ (x) ในระหว่างกระบวนการแก้ไขข้อโต้แย้ง

คุณยอมรับว่าความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างสมบูรณ์ และGoDaddyกฎหรือนโยบายใด ๆ ของ อาจได้รับการพิจารณาโดย GoDaddy ว่าเป็นการผิดสัญญาด้านเนื้อหาและ GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบเรื่องการผิดสัญญาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล) ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้พยานวัตถุแก่ GoDaddy ว่าคุณไม่ได้ละเมิดข้อผูกพันของคุณต่อ GoDaddy ภายในสิบ (10) วันทำการ GoDaddy สามารถยุติความสัมพันธ์กับคุณและดำเนินการชดใช้เยียวยาใดๆ ที่มีกับ GoDaddy ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ได้ อาจมีการดำเนินการชดใช้เยียวยาดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมนใด ๆ ของคุณและการหยุดให้บริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย GoDaddy กับคุณ คุณจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ คืน หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือยุติเนื่องจากการผิดสัญญา

GoDaddyความล้มเหลวของในการปฏิบัติตามหรือแจ้งให้คุณทราบเรื่องกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิดสัญญา มิได้ช่วยให้คุณพ้นจากหรือละเว้นคุณจากข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้กระทำการผิดสัญญา

9. ข้อกำจัดของบริการ สิทธิในการปฏิเสธ

หากคุณโฮสติ้งระบบชื่อโดเมนของคุณ (&ldquoDNS”) บนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy หรือกำลังใช้ระบบของเราเพื่อส่งต่อชื่อโดเมน URL หรือไม่ก็ส่งไปยังระบบหรือเว็บไซต์ที่โฮสต์อยู่ในที่แห่งอื่น หรือหากคุณมีชื่อโดเมนของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับGoDaddy คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการใช้งานที่หนักมากเกินไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy คุณไม่อาจใช้เซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy และชื่อโดเมนของคุณในฐานะแหล่งข้อมูล สื่อกลาง ที่อยู่การตอบกลับ หรือที่อยู่ปลายทางสำหรับ Mail Bombs การฟลัดชุดข้อมูลอินเทอร์เน็ต การทำให้ชุดข้อมูลเสียหาย หรือการโจมตีในทางที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ การแฮ็กเซิร์ฟเวอร์หรือการกระทำผิดอื่นๆ เกี่ยวกับการเจาะระบบความปลอดภัย เป็นเรื่องต้องห้าม คุณยินยอมว่า GoDaddy มีสิทธิ์ในการระงับการใช้งานชื่อโดเมนของคุณจาก DNS หาก GoDaddy เห็นว่าผู้ได้รับในสิ่งที่เกิดจากการกระทำของไซต์ของคุณคุกคามต่อเสถียรภาพของเครือข่าย

คุณยอมรับว่า GoDaddy ซึ่งอาศัยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ โดยอาจปฏิเสธที่จะยอมรับการลงทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ อีกทั้ง GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณที่จะลบการลงทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ ในช่วงสามสิบ (30) วันแรกหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

ในกรณีที่ GoDaddy ปฏิเสธการจดทะเบียน หรือลบการจดทะเบียนที่ปรากฎอยู่ในระหว่าง (30) วันแรกหลังการจดทะเบียน คุณจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ได้จ่ายให้กับ GoDaddy ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ ในกรณีที่ GoDaddy ลบการจดทะเบียนของชื่อโดเมนที่ถูกใช้ในความเกี่ยวเนื่องกับการสแปมหรือกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

10. การตั้งค่าเริ่มต้น Parked Page

การเลือกการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณ   เมื่อคุณลงทะเบียนชื่อโดเมนด้วย GoDaddy คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน   หากคุณวางแผนที่จะใช้ผู้ให้บริการอื่นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ หรือความจำเป็นโฮสติ้งแล้ว คุณควรจะใส่เซิร์ฟเวอร์ชื่อของผู้ให้บริการ เช่นเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณ & nbsp; มันจะนำชื่อโดเมนของคุณออกไปจาก GoDaddy ’ เซิร์ฟเวอร์ชื่อ   หากคุณเป็นลูกค้าที่มีอยู่ GoDaddy อยู่แล้ว และได้ตั้งรายละเอียดลูกค้าแล้วโดยการตั้งค่าการกำหนดชื่อโดเมนของคุณสำหรับการลงทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ที่ คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน    

GoDaddy’s การตั้งค่าเริ่มต้น  หากคุณไม่ได้นำชื่อโดเมนของคุณออกจากชื่อเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy&rsquoอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นGoDaddy จะนำชื่อโดเมนของคุณไปยัง   “ Parked Page ” (“การตั้งค่าเริ่มต้น”)  ท่านรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy มีสิทธิที่จะตั้งค่าการตั้งค่าเริ่มต้น   ได้;

ตั้งค่าเริ่มต้นที่ Parked Page .  GoDaddy’s บริการ Parked Page เป็นระบบโดเมนแปลเป็นเงินออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างรายได้ (ผ่านโฆษณาแบบเพย์เพอร์คลิก) จากชื่อโดเมนที่ไม่มีการใช้งานในฐานะเว็บไซต์ หากชื่อโดเมนของคุณนำไปยัง Parked Page คุณรับทราบและยินยอมว่า GoDaddy อาจแสดงทั้ง (ก) โฆษณาภายในองค์กร (ที่มีลิงค์ที่นำไปยัง GoDaddy สินค้าและบริการ) และ (ข)โฆษณาของบุคคลที่สาม (ที่มีลิงค์นำไปยังสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม) ที่ Parked Page ของคุณ ผ่านทางการใช้งานหน้าต่างป้อบอัพหรือป๊อบอันเดอร์โฆษณาแบนเนอร์ ออดิโอสตรีมมิ่งหรือวิดีโอสตรีมมิ่ง หรือการโฆษณาในแบบต่าง ๆ และเรายังอาจรวบรวมนำมาใช้งานเองได้ด้วย ข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คุกกี้หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ คุณรับทราบและยินยอมว่าโฆษณาทั้งของภายในองค์กรและบุคคลที่สามจะถูกเลือกโดย GoDaddy และพันธมิตรโฆษณาตามความเหมาะสม และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งรูปแบบของโฆษณาเองตามความพอใจ หรือมีสิทธิในค่าชดเชยเป็นการแลกเปลี่ยน ดังนั้น โปรดทราบว่าโฆษณาของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนGoDaddy’นั้น บน Parked Page อาจจะมีเนื้อหาที่ทำให้คุณไม่พอใจ รวมถึงอาจมีลิงค์ของเนื้อหาเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่   GoDaddy จะไม่ทำการแก้ไข ควบคุม เฝ้าระวัง หรือจำกัดเนื้อหา และโฆษณาของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนGoDaddy’ Parked Page และแสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลง GoDaddy’ การตั้งค่าเริ่มต้น .  คุณอาจเปลี่ยนแปลง GoDaddy’ การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อใดก็ได้ ตลอดห้วงเวลาที่ชื่อโดเมนของคุณยังลงทะเบียนอยู่

 1. เนื้อหาที่แสดงอยู่ใน Parked Page ของคุณ.  คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน Parked Page ของคุณ แต่คุณสามารถเลือกหนึ่งตัวเลือกจากรายการข้างล่างนี้ได้
 2. การมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าจากชื่อโดเมน  หากคุณต้องการร่วมโอกาสการสร้างมูลค่าจากโดเมนที่เสนอโดยบริการ Parked Page ของGoDaddy’ โปรดตรวจสอบและพิจารณาเพื่อซื้อบริการ CashParking® ของเรา
 3. ไม่มีเนื้อหา.  หากคุณไม่ต้องการยอมรับตัวเลือกข้างต้นดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเรียนรู้ตัวเลือกอื่นๆ ที่อาจจะมีให้คุณ

กลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นของ Parked Page บนวันที่หมดอายุของชื่อโดเมน .  บนวันที่หมดอายุของชื่อโดเมน และไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อโดเมนของคุณอย่างไรตลอดอายุการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ชื่อโดเมนของคุณจะกลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นของ Parked Page ที่อธิบายไว้แล้วด้านบนโดยอัตโนมัติ   ตามที่กล่าวถึงไปในย่อหน้านี้ “ จะถือว่าการหมดอายุ ”จะรวมถึง “ ระยะเวลาในการต่ออายุ ” หรือ “ระยะเวลาไถ่คืน ” ทันทีหลังจากที่ชื่อโดเมนหมดอายุ แต่ก่อนชื่อโดเมนจะถูกส่งกลับไปยังรีจิสทรี  . เมื่อชื่อโดเมนของคุณได้กลับไป Parked Page การตั้งค่าเริ่มต้นอธิบายไว้ข้างต้นเป็นวิธีเดียวที่จะเลือกออกจากการให้บริการ Parked Page คือการต่ออายุ แลกคืน หรือลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณตามย่อหน้า 2 (ข), ข้อตกลงและเงื่อนไขการต่ออายุชื่อโดเมน ของข้อตกลงนี้  .    

11. โดเมน Add-on

การจดทะเบียนธุรกิจ:   การจดทะเบียนธุรกิจช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจโดยใช้ชื่อโดเมนของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดไปยังข้อมูล เช่น หมายเลขแฟกซ์ของคุณ ที่อยู่ และชั่วโมงที่ดำเนินการ

โดเมนที่ได้รับการรับรอง  โดยทั่วไปแล้วบริการโดเมนที่ได้รับการรับรองจะอนุญาตให้คุณ:  (i) ใส่ตรายืนยันโดเมนที่ได้รับการรับรองในเว็บไซต์ของคุณ และ (ii) ให้ชื่อโดเมนของคุณแสดงเป็น "ได้รับการรับรอง" ในการค้นหา WHOIS ในเว็บไซต์ของเรา & nbsp; & nbsp;ตราประทับโดเมนที่ผ่านการรับรองการตรวจสอบต่ออายุเป็นอิสระจากโดเมนของคุณ เมื่อคุณต่ออายุโดเมนของคุณ คุณต้องต่ออายุตรายืนยันการรับรองของคุณต่างหากด้วย หากจำเป็น อย่างไรก็ตาม ตรายืนยันโดเมนที่ได้รับการรับรองสามารถถูกยกเลิกแยกจากโดเมนของคุณได้ หากโดเมนถูกยกเลิกโดเมนได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโดเมนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ   ตราประทับโดเมนที่ได้รับการรับรองเป็นเครื่องหมายการค้า และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณสามารถใช้ตราโดเมนที่ได้รับการรับรองร่วมกับการซื้อบริการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแก้ไขเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ในการโปรโมทอื่นใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิ์ของคุณในการใช้ตราโดเมนที่ได้รับการรับรองจะสิ้นสุดลงทันทีที่ข้อตกลงนี้หมดอายุหรือถูกยกเลิก

การหมดอายุรวม  คุณเข้าใจและรับทราบว่าบริการควบรวมการหมดอายุสามารถใช้เพื่อควบรวมการหมดอายุของชื่อโดเมน .com และ .net เท่านั้น บริการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อควบรวมโดเมนที่อยู่ในสถานะถูกระงับโดยนายทะเบียน ถูกระงับรายการทะเบียน หรือกำลังรอการถ่ายโอน คุณรับทราบว่าบริการสามารถใช้เพื่อเลื่อนวันหมดอายุของโดเมนของคุณไปข้างหน้า อย่างต่ำหนึ่ง (1) เดือน และไม่เกินสิบ (10) เดือน จากนั้น สามารถเลื่อนได้เป็นระยะเวลาที่น้อยกว่าสิบสอง (12) เดือนเท่านั้น เมื่อใช้บริการเพื่อควบรวมโดเมนแล้ว จะไม่สามารถย้อนวันหมดอายุใหม่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริการจะไม่ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือใช้เป็นวิธีการอื่นในการต่ออายุ คุณจะสามารถใช้บริการนี้ในแต่ละโดเมนได้เพียงครั้งเดียวในระยะเวลา 12 เดือน ไม่สามารถใช้บริการนี้กับชื่อโดเมนที่ยังไม่พ้นวันหมดอายุ เพื่อที่จะเปลี่ยนวันหมดอายุอีกครั้งคุณจะต้องต่ออายุชื่อโดเมนก่อน   คุณยังเข้าใจและรับทราบการให้บริการที่อาจจะเป็นเพียงการประสานโดเมนที่เราเป็นนายทะเบียนบันทึก ต้องโอนโดเมนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับเราก่อนจึงจะสามารถใช้บริการ 

 คลับโดเมนลดราคา  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการซื้อสมาชิกภาพคลับโดเมนลดราคา คุณจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดราคาจากเราได้ รวมถึงการลดราคาการจดทะเบียนโดเมนบางรายการ บัญชีประมูลฟรีหนึ่ง (1) บัญชี CashParking ฟรีหนึ่ง (1) บัญชี และส่วนลดในบริการจัดซื้อโดเมน คุณต้องรักษาสมาชิกภาพของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังมีผลิตภัณฑ์หรือบริการฟรีหรือลดราคาที่ซื้อกับเรา หากคุณไม่ได้ต่ออายุสมาชิกภาพโดยไม่ได้ยกเลิกการจดทะเบียนโดเมนหรือบริการอื่นที่ลดราคา เราจะต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติด้วยราคาปกติเมื่อถึงเวลาต่ออายุ โดยเรียกเก็บเงินกับคุณตามวิธีการชำระเงินในไฟล์ และคุณจะไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลดราคา หรือใช้บัญชีฟรีของคุณได้อีกจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมข้อตกลงสมาชิกภาพ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพได้

การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว/การตรวจสอบ  คุณยอมรับว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วจะได้รับช่วงเวลาผ่อนผันก่อนเป็นเวลาสิบสอง (12) วัน ตามด้วยช่วงเวลาผ่อนผันตามคำสั่งของ ICANN อีกสามสิบ (30) วัน ในช่วงเวลานี้ ผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนในปัจจุบันยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนและยังคงมีสิทธิ์ในการจดทะเบียนได้ เราไม่รับประกันว่าการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจะทำให้คุณได้รับชื่อโดเมนนั้นและขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะ (ก) ปฏิเสธการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วเพิ่มเติม หรือ (ข) ยกเลิกการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วที่มีอยู่เมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ได้  ถ้าการจองที่ถูกจดทะเบียนแล้วของคุณจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก  เราตกลงที่จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ทันทีสำหรับชื่อโดเมนดังกล่าวที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้อาจมีการนำเอาชื่อโดเมนไปขายในตลาดระดับรองสำหรับการขายต่อผ่าน ®การบริการ ประมูล หลังจากการเป็นสมาชิกการประมูลในปีแรกของคุณ คุณยอมรับว่า หากไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น เราจะต่ออายุสมาชิกการประมูลของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณให้ไว้ในฐานข้อมูลตราบเท่าที่เครดิตการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วของคุณยังใช้งานได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลได้โดยเข้าดูที่เว็บไซต์การประมูล ชื่อโดเมนอาจต้องผ่านกระบวนการจัดการกลุ่มชื่อโดเมนที่ว่างก่อน จึงจะสามารถซื้อชื่อโดเมนเหล่านั้นได้ คุณเข้าใจว่า  เรา และนายทะเบียนในเครือของเราได้ใช้บริการของเรา รวมทั้งการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว  ดังนั้นชื่อโดเมนอาจจะถูกจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่แตกต่างกัน แต่สามารถจัดการผ่านบัญชีของคุณ ได้  โดยการใช้บริการที่คุณจะสามารถใช้ได้นอกจากบริการอื่น ๆ:

 1. จองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วภายใต้โดเมนระดับสูงสุด .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI การจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วจะรวมราคาจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่เกินหนึ่งปีไว้ด้วย หากคุณจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้วสำเร็จ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจดทะเบียนชื่อโดเมนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวมไว้แล้ว ณ ที่นี้โดยการอ้างอิง
 2. เปลี่ยนการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วจนกว่าคุณจะได้รับชื่อโดเมน คุณจะมีโอกาสในการเปลี่ยนเครดิตเป็นชื่อโดเมนอื่นจนกว่าคุณจะได้รับชื่อหนึ่ง หลังจากสาม (3) ปีแล้ว หากยังไม่ได้ใช้เครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเอาเครดิตออก
 3. สมัครสมาชิกแบบรายเดือนเพื่อเข้าสู่รายการชื่อโดเมนที่หมดอายุ คุณอาจเลือกจ่ายเพื่อสมัครเป็นสมาชิกในรายการชื่อโดเมนที่หมดอายุในอีกห้า (5) วันถัดไป หากคุณสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่รายการชื่อโดเมนที่หมดอายุ คุณต้องยอมรับวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่ในไฟล์ ซึ่งอาจคิดค่าบริการการสมัครสมาชิกเป็นแบบรายเดือนตามข้อกำหนดการให้บริการที่คุณได้ซื้อ
 4. เลือกชื่อโดเมนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการชื่อโดเมนที่หมดอายุที่คุณต้องการจดทะเบียน ชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่คุณพยายามจองที่จดทะเบียนแล้วจะคิดราคาเท่ากับการจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่เกินหนึ่งปี ดังที่ระบุไว้ในข้อย่อย (i) ข้างต้น
 5. ติดตามชื่อโดเมนที่จดทะเบียนล่าสุดของคุณเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟเวอร์ของนายทะเบียน สถานะ วันที่หมดอายุ หรือชื่อโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
 6. สมัครสมาชิกที่ Domain Alert Pro หรือการเฝ้าสังเกตการณ์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามชื่อโดเมนใดๆ ที่จดทะเบียนล่าสุด โดยไม่ต้องคำนึงถึงนายทะเบียน การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะในอดีต และการกำหนดที่อยู่การแจ้งเตือนทางอีเมลหลายที่อยู่

Registration Rights Protection.  The Rights Protection Service (“the Service”) generally allows You to: (i) protect against losing a domain name; (ii) disallow the transfer of a domain name from registrar to registrar or registrant to registrant while this Service is active on that name; and (iii) receive an annual domain name report detailing the status of all domain names protected under this Service. THE SERVICE WILL NOT, HOWEVER, PREVENT TRANSFERS RESULTING FROM THE SALE OF PREMIUM DOMAIN NAMES OR FROM YOUR ACTION OF LISTING A DOMAIN NAME FOR SALE ON ANY OF GODADDY’S PLATFORMS, REGARDLESS OF WHEN YOU PURCHASED REGISTATION RIGHTS PROTECTION SERVICE. Once You have elected to purchase the Service for any and all domain names, the automatic renewal function will be activated for each domain name and those names will not be transferable until the renewal of the Service or until you sell the Premium domain name. Accordingly, You acknowledge and agree You have carefully considered the implications accompanying the purchase of the Service and understand the restrictions the Service will place upon Your ability to transfer any domain names for which You have purchased the Service. You further acknowledge and agree any domain name for which You have purchased the Service will not be transferable for any reason, with the exception of selling Premium domain names, until the next regularly occurring renewal of such domain name, provided, You have previously elected to deactivate the Service for that particular domain name, which deactivation may not occur until the expiration of the current term of the Service. By way of example and not as a limitation, if You elect to purchase the Service for a domain name, which You have registered for a period of five (5) years, the Service will remain active for the same five (5) year period and You will not be able to engage in any transfer of that domain name during such five (5) year period.

Premium Domain Names

1. ให้คำจำกัดความการให้บริการ  บริการชื่อโดเมนแบบพรีเมียม (“บริการ”) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อ และการขายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนอยู่ในขณะนี้ เราจัดหาสถานที่และขั้นตอนเพื่อให้การทำธุรกรรมดำเนินไปได้อย่างสะดวกสบาย เราไม่ใช่ผู้เปิดประมูลหรือตัวแทนในการส่งต่อทรัพย์สิน เราไม่ใช่ผู้ให้การคุ้มครองกับชื่อโดเมนทั้งหมดที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือเรื่องเชิงกฎหมายของชื่อโดเมนต่าง ๆ ที่แสดง ชื่อโดเมนที่ระบุไว้อาจถูกถอนโดยผู้ขาย หรือโดยเราได้ตลอดเวลา   เราทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมที่จะช่วยให้คุณทำ และรับการชำระเงินจากบุคคลที่สาม  เราไม่ได้เป็นตัวกลางในการดำเนินการดังกล่าว แต่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณตามแนวทาง และการร้องขอของคุณเพื่อใช้บริการตามที่เราต้องดำเนินการในนามของคุณ เราจะไม่ใช้เงินของคุณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท และจะไม่มอบเงินโดยสมัครใจให้กับเจ้าหนี้ของคุณ หากเกิดกรณีของการล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณรับทราบว่าเราไม่ใช่ธนาคาร และการให้บริการเป็นบริการเพื่อกระบวนการชำระเงิน ไม่ใช่บริการทางธนาคาร นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่า เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นตัวกลางที่ดูแลเกี่ยวกับเงินของคุณ   ในธุรกรรมทั้งหมด เมื่อมีการจดทะเบียนชื่อโดเมนกับเรา ชื่อโดเมนที่ซื้อผ่านบริการจะไม่สามารถถ่ายโอนออกจากเราไปยังนายทะเบียนอื่นเป็นระยะเวลาหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนเจ้าของชื่อโดเมน

2. ภาระผูกพันของคุณ

Listing Domain Names. You may use the Services to list domain names to which You: (i) have registration rights for sale; and (ii) are able to transfer in accordance with Your obligations under this Agreement. By using the Services for such purposes, You represent and warrant that: (i) You have all rights, titles and interests in the domain name necessary to complete the transaction; (ii) the domain name does not infringe on the intellectual property rights of anyone else; (iii) You have the right to transfer the domain name in accordance with Your obligations under this Agreement; and (iv) any Registration Rights Protection service that is present on the domain will not prevent you from listing the domain name and having its registration rights transferred away from You.  You further agree the domain name is not currently or will not in the foreseeable future be associated with a Uniform Dispute Resolution Policy Dispute or other such litigation. In the event You are unable to comply or fail to comply with Your obligations under this Agreement, we expressly reserves the right to delist any or all of Your domain names immediately upon becoming aware of Your failure to comply.  You may list Your domain name for any duration offered on the web site. You agree to pay the listing fee associated with the duration period You choose at the time of the listing. You may choose to supplement the listing with various additional services provided, if any. By using the additional services, You agree to pay any additional charges we may associate with the additional services. We reserve the right to modify its pricing structure at any time. If You find a Buyer using the Services, the transaction must be completed within the Services. For each transaction completed within the Services, You agree to pay us a transaction fee according to the fee schedule published on the site. Such transaction fee will be payable directly to us. You agree not to sell the domain name to any Buyer found through the Services without using the Services to complete the transaction. Should we find You are circumventing the Services, we reserve the right to terminate Your account and cancel all of Your listings.  In the event that you update your sale price, you acknowledge and agree that it may take up to 24 hours to update the price shown to buyers.  In the event your domain name sells prior to the price being updated on the website, you agree that the price listed will be enforced.

การซื้อชื่อโดเมน ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีข้อผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หากคุณซื้อชื่อโดเมน คุณรับทราบว่าชื่อโดเมนที่แสดงบางชื่ออาจมีค่าจดทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับชื่อโดเมนเหล่านั้น ค่าจดทะเบียนจะถูกเพิ่มลงในราคาเพื่อสร้างราคาซื้อ คุณยอมรับว่าโดยการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์นั้น คุณต้องรับผิดชอบการชำระค่าจดทะเบียน โดยการเริ่มและส่งการชำระเงินผ่านบริการ คุณได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนรับเงินแทนคุณและถ่ายโอนเงินนั้นให้กับผู้รับที่คุณระบุ เราจะรับเงินก่อนโดยวิธีการชำระเงินที่คุณระบุ หากมีเงินไม่พอหรือมีข้อมูลบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง เราอาจรับเงินส่วนที่เหลือโดยการเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่ในไฟล์ เมื่อคุณส่งการชำระเงินแล้ว เราจะถือเงินเหล่านั้นไว้ในฐานะตัวแทนของคุณเป็นระยะเวลาที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามประเภทธุรกรรม เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเราจะส่งเงินนั้นให้กับผู้ขาย คุณไม่สามารถสามารถถอนเงินเหล่านั้นหรือส่งเงินนั้นให้กับผู้รับอื่นได้ไม่ว่าในเวลาใด นอกเสียจากธุรกรรมเริ่มต้นจะถูกยกเลิก หากผู้ขายไม่ปฏิเสธการชำระเงิน เงินนั้นจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยหักค่าดำเนินการตามที่แสดงไว้ในโครงสร้างราคา คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการชำระเงินโดยผู้ขาย

Transfer of Registration Rights. We are not the registrant of all of the domain names listed on the Site and cannot guarantee immediate transfer. For domain names in which we are the registrant, transfer of registration will begin upon completion of the check out procedure. Further, the transfer by us of any domain name to a buyer is done without warranty and we expressly waive any and all warranties or representations that a domain name does not infringe upon the intellectual property rights of a third party. Any Registration Rights Protection service that is present on the domain will not prevent you from listing the domain name and having the registration rights transferred away from You.

การขายชื่อโดเมน ในฐานะผู้ขาย คุณมีข้อผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หากผู้ซื้อทำการซื้อโดเมน โดยการรับการชำระเงินผ่านทางบริการ คุณได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนของคุณเพื่อรับ และฝากเงินแทนคุณ คุณต้องสร้างบัญชีผู้รับเงิน ณ เวลาที่แสดงชื่อโดเมนของคุณ การชำระเงินสำหรับการขายชื่อโดเมนที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินของคุณ   หลังจากระยะเวลาการถือครองเพื่อตรวจสอบการทุจริตถ้า หากการทุจริตไม่ได้รับการตรวจพบเงินของคุณจะได้รับตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในบัญชีผู้รับเงินของคุณ   โดยปกติแล้วการชำระเงินจะทำดังต่อไปนี้:

       Electronic (ACH) — Processed the same day as funds are released and remitted within two business        days, depending on your financial institution

       PayPal® — ดำเนินการในวันเดียวกันกับที่เงินถูกปล่อยออกและส่งมอบเงินภายในหนึ่งวันทำการ

       Good As Gold — ดำเนินการในวันเดียวกันกับที่เงินถูกปล่อยออกและส่งมอบเงินภายในหนึ่งวันทำการ

        ตรวจสอบ  — ดำเนินการเป็นรายสัปดาห์ และส่งอีเมลไปหาคุณภายใน 9 วันทำการ

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้รับเงินเราจะดำเนินการชำระเงินด้วยเช็คโดยเริ่มต้น   คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนิน 25.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการชำระด้วยเช็คทั้งหมด คุณได้อนุญาตไว้ ณ ที่นี้ให้เราเริ่มและแจ้งรายการเครดิต (บวก) สำหรับการชำระเงินให้กับบัญชีผู้รับเงิน คุณเข้าใจจำนวนเงินที่เริ่มต้น และโพสต์ไปยังบัญชีผู้รับเงินจะเป็นตัวแทนของการชำระเงินสำหรับชื่อโดเมนที่ขายโดยใช้บริการ น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ/ หรือค่าใช้จ่ายหลัง &bsp; คุณขออนุญาตที่จะเริ่มต้น และโพสต์เดบิต (ลบ) รายการให้กับผู้รับเงิน บัญชีที่จะส่งกลับการชำระเงินที่ผิดพลาด และ/หรือปรับเปลี่ยนการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง สิทธิ์ที่เจ้าของบัญชีผู้รับเงินมอบให้กับเรา ณ ที่นี้จะถือว่าเป็นสิทธิ์อันสมบูรณ์และมีผลเต็มที่จนกว่าเราจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีผู้รับเงินว่าได้เพิกถอนสิทธิ์นั้นแล้ว แต่ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม คำแจ้งดังกล่าวจะต้องส่งให้กับเราในลักษณะที่เปิดโอกาสอย่างสมเหตุสมผลให้ดำเนินการต่อการเพิกถอนดังกล่าวได้ หรือจนกว่าเราจะส่งคำแจ้งให้ยกเลิกข้อตกลงนี้ ในสถานการณ์ที่การชำระเงินถูกเรียกกลับ เราจะหักจำนวนการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินในไฟล์ของผู้ขาย ในสถานการณ์ที่เราตัดสินว่าพบกับการเรียกเงินคืนบ่อย เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหน่วงการชำระเงินทั้งหมดของผู้ขายไว้ยี่สิบเปอร์เซนต์ (20%) เป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่จะทำการชำระเงิน

การตรวจสอบการโอน  บริการตรวจสอบการถ่ายโอนมีไว้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับชื่อโดเมนของคุณ โดยการเลือกใช้บริการนี้ คุณกำลังร้องขออย่างชัดแจ้งและโดยสมัครใจให้เราปฏิเสธความพยายามทั้งหมดในการถ่ายโอนชื่อโดเมนของคุณไปยังนายทะเบียนอื่น หรือในการย้ายชื่อโดเมนของคุณไปยังบัญชีอื่น นอกเสียจากคุณได้ยืนยันการร้องขอตามที่ได้อธิบายไว้ ณ ที่นี้ คุณจะมอบชื่อติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ PIN ให้กับเราเพื่อใช้ตรวจสอบการโอนโดเมน คุณจะได้รับการติดต่อจากเราเมื่อโอนโดเมนที่มีการร้องขอสำหรับชื่อโดเมนในบัญชีของคุณ เมื่อเราได้รับการร้องขอถ่ายโอน เราจะโทรหาคุณเพื่อยืนยันการร้องขอถ่ายโอนนั้น หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงนับจากได้รับการร้องขอถ่ายโอน การถ่ายโอนจะถูกปฏิเสธ หากคุณไม่ได้แจ้ง PIN ที่ถูกต้อง การถ่ายโอนจะถูกปฏิเสธ เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงของการร้องขอบัญชีเราจะโทรหาคุณในการตรวจสอบคำขอการเปลี่ยนแปลง หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงนับจากได้รับการร้องขอเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะถูกปฏิเสธ หากคุณไม่ได้แจ้ง PIN ที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงจะถูกปฏิเสธ บริการจะมีให้ใช้งานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทางการค้าเพื่อพยายามให้การบริการในบางส่วนได้วันละยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง สัปดาห์ละเจ็ด (7) วัน ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ และบริการส่วนที่นอกเหนือจากนั้นในระหว่างชั่วโมงทำการปกติ คุณรับทราบ และยอมรับว่าอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกำหนดการที่เราอาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถเล็งเห็นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงค์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

  DNS รวม / พรีเมี่ยม & nsp; DNS รวม คือระบบชื่อโดเมนที่สมบูรณ์ (& ldquo; DNS & rdquo;) เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการ DNS ของคุณและให้เว็บไซต์ของคุณ และแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนเว็บที่มีอยู่ และแสดงได้อย่างน่าเชื่อถือ & nbsp; บริการที่มีให้และ ldquo; ตามที่เป็น & rdquo ;, & ldquo; เท่าที่มีอยู่ & rdquo ;, และ & ldquo; มีความผิดพลาดทั้งหมด & rdquo ;, และเรารับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบในแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับโดยเฉพาะว่าเราจะไม่มีการรับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับกรณีใด ๆ ต่อไปนี้

 1. การขัดจังหวะการทำงานของบริการซึ่งเกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อม หรือการเปลี่ยนแทนตามระยะเวลาของ   Global Nameserver Infrastructure (อธิบายไว้ด้านล่าง) ที่เราจะดำเนินการเป็นระยะ ๆ
 2. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการเขียนสคริปต์ที่กำหนดเอง การเขียนรหัส การเขียนโปรแกรม หรือการกำหนดค่า
 3. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น
 4. การหยุดชะงักของบริการไม่ได้ป้องกันผู้เข้าชมจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ แต่เพียงแค่มีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านทางกลไก เช่น โพรโทคอลการถ่ายโอนไฟล์ (“FTP”) และอีเมล หรือ
 5. การขัดจังหวะบริการที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา หรือที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยเรา ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาวะไฟฟ้าดับ การขัดจังหวะหรือล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารทางไกล การเชื่อมโยงส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล การโจมตีเครือข่ายที่เป็นภัย ภาวะคับคั่งของเครือข่าย หรือข้อล้มเหลวอื่น ๆ

ภายใต้บังคับบทบัญญัติเหตุสุดวิสัยด้านล่างเราขอนำเสนอการรับประกันเวลาให้บริการ(“ บริการรับประกันเวลาให้บริการ ”). สำหรับการให้บริการการชำระเงิน 99.999 เปอร์เซนต์พร้อมช้งาน (ตามที่กำหนดด้านล่าง)   คุณจะได้รับบริการสินเชื่อสำหรับภาวะไฟฟ้าดับใด ๆ (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในการให้บริการที่ครอบคลุมโดยบริการรับประกันเวลาให้บริการ   สินเชื่อบริการจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนขยายข้อตกลงในการให้บริการที่ได้รับผลกระทบ   บริการรับประกัน เวลาให้บริการมีผลบังคับสิบสี่ (14) วันหลังจากการซื้อของคุณในการให้บริการที่ครอบคลุมโดยการรับประกันเวลาให้บริการที่จะอนุญาตให้เวลาทั้งสองฝ่ายในการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และทดสอบบริการ  

คำจำกัดความ  สำหรับวัตถุประสงค์ของการรับประกันช่วงระยะเวลาของการบริการ ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้:

 1. Global Nameserver Infrastructure”:  กลุ่มระบบ (เซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่มีส่วนร่วม) ที่รับผิดชอบในการส่งบริการ The Global Nameserver Infrastructure ไม่รวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำงานผ่านเว็บ กลไกการโอนย้ายข้อมูลโซน หรือข้อมูลลูกค้าที่เข้าถึงได้อื่นๆ หรือวิธีการจัดการ
 2. “พร้อมให้บริการได้ 99.999 เปอร์เซนต์”:  การรับรองว่า The Global Nameserver Infrastructure จะพร้อมให้บริการในการตอบสนองการสอบถามจาก DNS ได้เป็นส่วนมากถึง 99.999 เปอร์เซนต์
 3. ภาวะไฟฟ้าดับ”:  ช่วงเวลาที่ Global Nameserver Infrastructure ไม่สามารถคงสภาพการให้บริการไว้ที่ 99.999 เปอร์เซนต์ได้

การยกเว้น  สำหรับวัตถุประสงค์ของการรับประกันช่วงระยะเวลาของการบริการ ในช่วงเวลาการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้จะไม่ถูกพิจารณาว่าใช้งานไม่ได้:

 1. การขัดจังหวะบริการที่เกิดขึ้นโดย “การซ่อมบำรุงตามระยะเวลา” ซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่าหมายถึงการซ่อมบำรุงใด ๆ ที่ดำเนินการบน Global Nameserver Infrastructure ซึ่งลูกค้าจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  จะมีอีเมลแจ้งทราบล่วงหน้าก่อนการบำรุงรักษาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้า ’ ที่อยู่อีเมลที่กำหนด
 2. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการเขียนสคริปต์ที่กำหนดเอง การเขียนรหัส การเขียนโปรแกรม หรือการกำหนดค่า
 3. การหยุดชะงักของบริการที่เกิดโดยคุณ จากการติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น
 4. การหยุดชะงักของบริการไม่ได้ป้องกันผู้เข้าชมจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ แต่เพียงแค่มีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านทางกลไก เช่น โพรโทคอลการถ่ายโอนไฟล์ (“FTP”) และอีเมล หรือ
 5. การขัดจังหวะบริการที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา หรือที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยเรา ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาวะไฟฟ้าดับ การขัดจังหวะหรือล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารทางไกล การเชื่อมโยงส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล การโจมตีเครือข่ายที่เป็นภัย ภาวะคับคั่งของเครือข่าย หรือข้อล้มเหลวอื่น ๆ

เรา   ยังขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าแต่ละเหตุการณ์ จะถูกนับเป็น ภาวะไฟฟ้าดับ หรือไม่

การเยียวยา   สำหรับวัตถุประสงค์ของการให้บริการการรับประกันเวลาให้บริการ เมื่อลูกค้าตระหนักถึงภาวะไฟฟ้าดับ ลูกค้าควรจะตั้งคำถามกับบริการสนับสนุนทางเทคนิคของเราภายในห้า (5) วันตามปฏิทินของภาวะไฟฟ้าดับ   ถ้าเราตรวจสอบว่าไฟฟ้าดับไม่เกิดขึ้นแล้วลูกค้าจะได้รับเครดิตบริการจำนวนเงินเป็นเวลาสอง (2) เดือนสำหรับการให้บริการที่ได้รับผลกระทบใด ๆ   เครดิตบริการจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนขยายระยะเวลาของการบริการที่ได้รับผลกระทบ   ลูกค้า ’ s บัญชีจะไม่ได้รับเครดิตมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนภายใต้การรับประกันเวลาให้บริการ  

การมีสิทธิ์ได้เครดิตบริการคุณจะต้องมีการสมัครสมาชิกปัจจุบันและถูกต้องในบริการที่ได้รับผลกระทบ และต้องมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีกับเรา   บริการสินเชื่อจะไม่นำไปใช้กับค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการที่บริการรับประกันเวลาให้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง   ลูกค้าที่มีการสมัครบริการมากกว่าหนึ่งบริการจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับการให้บริการที่ไม่ได้รับผลกระทบ   การเยียวยาที่กำหนดไว้ในที่นี้จะต้องมีการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียว ถ้าเราไม่ได้ตอบสนองบริการรับประกันเวลาให้บริการ

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้โดยเหตุผลของเหตุสุดวิสัยภาระหน้าที่เหล่านั้นจะถูกระงับในช่วงต่อเนื่องของเหตุสุดวิสัยให้สาเหตุของการเกิดเหตุสุดวิสัยที่แก้ไขได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่พึงปฏิบัติได้ เงื่อนไข “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีสาเหตุเกิดอันเกินกว่า’s การควบคุมอย่างมีเหตุผลของบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อ การกระทำของพระเจ้า ไฟไหม้หรือน้ำท่วม สงคราม การก่อการร้าย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายหรือการดำเนินการประกาศใช้หรือนำมาภายหลังจากการดำเนินการของข้อตกลงนี้ หรือกฎแรงงานใด ๆ การสื่อสารโทรคมนาคม หรือการขาดแคลนสาธารณูปโภค การใช้งานไม่ได้ หรือการตัดทอน

หากบริการของคุณรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนขยายชื่อโดเมน(“DNSSEC”) คุณจะสามารถรักษาความปลอดภัยชื่อโดเมนของคุณกับ DNSSEC  DNSSEC ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากข้อมูล DNS ปลอมแปลง ดังนั้น “แฮกเกอร์ ” จึงไม่สามารถนำผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมได้ 

DNSSEC ทำงานโดยใช้การเข้ารหัสคีย์สาธารณะ   คุณรับทราบ และยอมรับว่าถ้าคีย์ไม่ตรงกัน การค้นหาเว็บไซต์ของคุณโดยผู้เข้าชมอาจไม่เป็นผล (และส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด“ค้นหาเว็บไซต์ไม่เจอ”) และเราถือว่าจะไม่มีการรับผิด หรือต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้  นอกจากนี้ยังมีการรับรองความถูกต้องต่อการตอบสนอง DNSSEC แต่ไม่ได้เข้ารหัสไว้   คุณรับทราบและยอมรับว่า DNSSEC ไม่ได้เปิดเผยความลับของข้อมูล และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวนี้

เราห้ามการทำงานของบริการ DNS แบบเรียกใช้งานซ้ำในสาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ   ทุกเซิร์ฟเวอร์ DNS แบบเรียกใช้งานซ้ำจะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยเพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายภายใน หรือชุดที่อยู่ IP ที่จำกัดเท่านั้น  เราสแกนหาบริการ DNS แบบเรียกใช้งานซ้ำในสาธารณะอย่างแข็งขัน และขอสงวนสิทธิ์ในการลบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ จากเครือข่ายที่ละเมิดข้อจำกัดนี้ 

การป้องกันความเป็นส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว บริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจะช่วยให้คุณ: (i) แทนที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณในไดเรกทอรี WHOIS ด้วยรายละเอียดของ Domains By Proxy และ (ii) ตั้งค่าที่อยู่อีเมลส่วนตัวสำหรับแต่ละชื่อโดเมนที่คุณสามารถส่งต่อ กรอง หรือบล็อค  คุณสมบัติบริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวมีจุดประสงค์เพื่อ: ป้องกันโดเมนจากการสแปม คุ้มครองอัตลักษณ์ของคุณจากบุคคลภายนอก  ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2(xi) ของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อการจดทะเบียน TLD แบบส่วนตัวหรือพร็อกซีในบางตลาด ประเทศ และเขตดินแดนหรือ TLD บางรายการ สำหรับรายชื่อตลาดและประเทศทั้งหมดที่ไม่มีบริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โปรดคลิกดูได้ ที่นี่ การซื้อและใช้บริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเงื่อนไข [#doclink= domain_nameproxy]

ความเป็นส่วนตัวของโดเมนและการคุ้มครองโดยสมบูรณ์ โดยปกติแล้ว บริการความเป็นส่วนตัวของโดเมนและความคุ้มครองโดยสมบูรณ์จะช่วยให้คุณ: (i) แทนที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณในไดเรกทอรี WHOIS ด้วยรายละเอียดของ Domains By Proxy (ii) ตั้งค่าที่อยู่อีเมลส่วนตัวสำหรับแต่ละชื่อโดเมนที่คุณสามารถส่งต่อ กรอง หรือบล็อค (iii) ป้องกันไม่ให้เสียชื่อโดเมนไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอาย (iv) ล็อคชื่อโดเมนของคุณไว้ในบัญชีของคุณ (v) รับรายงานออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามข้อมูลชื่อโดเมนสำคัญๆ  คุณสมบัติบริการความเป็นส่วนตัวของโดเมนและความคุ้มครองโดยสมบูรณ์มีจุดประสงค์เพื่อ: ป้องกันโดเมนจากการสแปม คุ้มครองอัตลักษณ์ของคุณจากบุคคลภายนอก เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาขึ้นด้วยการเข้ารหัส 2 ขั้นเพื่อไม่ให้เกิดการย้ายชื่อโดเมนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือประสงค์ร้าย และมอบนามบัตรออนไลน์ในไดเรกทอรี WHOIS ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2(xi) ของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อการจดทะเบียน TLD แบบส่วนตัวหรือพร็อกซีในบางตลาด ประเทศ และเขตดินแดนหรือ TLD บางรายการ สำหรับรายชื่อตลาดและประเทศทั้งหมดที่ไม่มีบริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โปรดคลิกดูได้ ที่นี่ การซื้อรวมถึงการใช้ความเป็นส่วนตัวของโดเมนและความคุ้มครองโดยสมบูรณ์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเงื่อนไข [#doclink= domain_nameproxy]

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจ บริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจที่มีทุกคุณลักษณะของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงบริการโดยทั่วไป จะทำให้คุณ: (i) ป้องกันไม่ให้เสียชื่อโดเมนไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุ (ii) ล็อคชื่อโดเมนของคุณไว้ในบัญชีของคุณ (iii) รับรายงานออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามข้อมูลชื่อโดเมนสำคัญๆ และ (iv) เปิดใช้งาน TrustedSite ที่ให้การสนับสนุนโดย McAfee SECURE คุณสมบัติการบริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อ: ป้องกันโดเมนจากการสแปม คุ้มครองอัตลักษณ์ของคุณจากบุคคลภายนอก เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาขึ้นด้วยการเข้ารหัส 2 ขั้นเพื่อไม่ให้เกิดการย้ายชื่อโดเมนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือประสงค์ร้าย มอบนามบัตรออนไลน์ในไดเรกทอรี WHOIS ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว และมอบความคุ้มครองชื่อโดเมนผ่าน TrustedSite  ทั้งนี้การซื้อและใช้บริการความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเงื่อนไข [#doclink= domain_nameproxy]

12. การจดทะเบียนล่วงหน้า

หากคุณส่งการสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนล่วงหน้า GoDaddyจะไม่รับประกันว่าคุณจะผูกขาดชื่อนั้นได้ หรือคุณจะสามารถเข้าถึงชื่อโดเมนได้ทันที่หากผูกขาดแล้ว   GoDaddy อาจจะใช้บุคคลที่สามผู้ให้บริการการให้บริการลงทะเบียนล่วงหน้า

13. ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับการจดทะเบียน .BIZ

นโยบายข้อพิพาทชื่อโดเมน    หากคุณจอง หรือจดทะเบียนชื่อโดเมน .biz ผ่านเรานอกเหนือไปจากนโยบายการระงับข้อพิพาทของเราคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของ   ข้อจำกัดการระงับข้อพิพาทนโยบาย   ที่ใช้บังคับกับ TLD .biz

RDRP กำหนดเงื่อนไขตามข้อกล่าวหาใด ๆ ที่ชื่อโดเมนที่ไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจโดยหลักหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจะมีผลบังคับใช้เป็นกรณี ๆ ไปโดยผู้ให้บริการข้อพิพาท ICANN อิสระที่ได้รับการรับรอง ผู้ดำเนินการจดทะเบียนจะไม่ทบทวน ตรวจสอบ หรือยืนยันชื่อโดเมนใด ๆ โดยเฉพาะที่ใช้เพื่อธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์หรือชื่อโดเมนที่ใช้ร่วมกับวิธีทาง SUDRP หรือ UDRP

การลงทะเบียนหนึ่งปี  หากคุณกำลังจดทะเบียนชื่อโดเมน .BIZ และคุณเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากราคาพิเศษที่ใช้บังคับกับการจดทะเบียนหนึ่งปี เราจะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มเติมในตอนท้ายของระยะปีแรกโดยการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีในแฟ้ม เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการต่ออายุ คุณจะได้รับแจ้งและได้รับโอกาสให้ตอบรับหรือปฏิเสธการต่ออายุหนึ่งปีก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมนของคุณ ในกรณีที่คุณตัดสินใจไม่ต่ออายุหนึ่งปีให้ชื่อโดเมน .BIZ ของคุณเป็นปีที่สอง การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะเปลี่ยนกลับโดยอัตโนมัติมาที่เราและเราจะได้รับสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว คุณยอมรับว่าหากคุณลบหรือโอนชื่อโดเมน .BIZ ของคุณในช่วงปีแรก คุณจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุปีที่สองโดยอัตโนมัติ

14. ข้อกำหนดเฉพาะของการจดทะเบียน .INFO

การลงทะเบียนหนึ่งปี   หากคุณกำลังจดทะเบียนชื่อโดเมน .BIZ และคุณเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากราคาพิเศษที่ใช้บังคับกับการจดทะเบียนหนึ่งปี เราจะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีเพิ่มเติมในตอนท้ายของระยะปีแรกโดยการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีในแฟ้ม เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการต่ออายุ คุณจะได้รับแจ้งและได้รับโอกาสให้ตอบรับหรือปฏิเสธการต่ออายุหนึ่งปีก่อนวันหมดอายุของชื่อโดเมนของคุณ ในกรณีที่คุณตัดสินใจไม่ต่ออายุชื่อโดเมน .INFO หนึ่งปีของคุณเป็นปีที่สอง การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะคืนกลับมาที่เราโดยอัตโนมัติ และเราจะได้รับสิทธิ์เต็มในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น คุณยินยอมว่าหากคุณลบหรือถ่ายโอนชื่อโดเมน .INFO ของคุณในระหว่างช่วงปีแรก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุปีที่สองโดยอัตโนมัติ

15. ข้อกำหนดเฉพาะการจดทะเบียน .MOBI

[#TLDGroup=292#]Instant Mobilizer. ในที่นี้ คุณได้ให้อนุญาตแบบเป็นส่วนตัว เพิกถอนได้ ไม่จำกัดสิทธิ์ขาด ไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่สามารถมอบหมายได้ ไม่สามารถให้อนุญาตต่อ เพื่อใช้บริการ Instant Mobilizer service (“ บริการ ”) ในกรณีที่และอย่างไรก็ตามคุณมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประยุกต์ หรือแปลบริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณไม่อาจสร้างงานที่พัฒนามาจากบริการนี้ได้ คุณอาจจะไม่ให้เช่า ให้เช่า กำหนด จำหน่าย แทนที่ ย่อยใบอนุญาต หรือโอนใด ๆ ของสิทธิในการใช้บริการให้แก่บุคคลที่สาม  ในกรณีที่ปริมาณการเข้าถึงข้อมูลจากตัวคุณด้วยการใช้งานบริการของคุณมีมากจนอาจทำให้ละเมิดข้อกำหนดของบริการของผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ได้ เรา และผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว ในการหยุดให้บริการนี้แก่คุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ปริมาณการจราจรที่สร้างขึ้นโดยคุณไม่ควรเกินสองพัน (2,000) หน้าต่อวัน   คุณรับทราบ และยอมรับข้อความ "Instant Mobilizer จาก dotMobi" หรือเทียบเท่าจะถูกแทรกที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ของคุณ   ในกรณีที่โดเมน dotMobi ที่ให้บริการจะถูกให้ถูกโอนไปยังนายทะเบียนชื่อโดเมนอื่น บริการจะถูกขัดจังหวะในโดเมน dotMobi และบริการจะไม่สามารถเรียกคืนถ้านายทะเบียนใหม่ไม่ได้มีบริการ   [/ # TLDGroup = 292 #]

16. ข้อกำหนดเฉพาะของการจดทะเบียน .NAME

[#TLDGroup=6#]การลงทะเบียนที่มีการป้องกัน การจดทะเบียนป้องกันได้รับการร่างจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการและอาจจะได้รับการป้องกันบุคคลที่สามจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ถ้าชื่อที่คุณต้องการจดทะเบียนเข้าข่ายการจดทะเบียนป้องกัน คุณมีสาม (3) ทางเลือกคือ: (i) คุณอาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อได้ (ii) คุณอาจคัดค้านการจดทะเบียนป้องภายใต้  นโยบายการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ หรือ (iii) คุณอาจขอความยินยอมจากผู้จดทะเบียนการป้องกัน คุณสามารถร้องขอได้โดยการติดต่อผู้จดทะเบียนป้องกันที่ลงในรายชื่อฐานข้อมูล GNR Whois และร้องขอความยินยอมเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมน .NAME ถ้าผู้จดทะเบียนป้องกันให้ความยินยอม พวกเขาต้องยืนยันด้วยลายลักษณ์อักษรว่าพวกเขาให้ความยินยอม ถ้าผู้จดทะเบียนป้องกันไม่ให้ความยินยอม คุณอาจต้องการคัดค้านการจดทะเบียนป้องกันภายใต้ ERDRP

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้   คุณตกลงที่จะผูกพันตาม   .NAME นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมกันโดยอ้างถึง & nbsp;. ท่ามกลางข้อจำกัดอื่น ๆ นโยบายนี้ห้ามไม่ให้คุณใช้อีเมล .NAME ของคุณไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสแปมต่างๆ คุณจะถูกจำกัดจำนวนข้อความสูงสุดที่ห้าร้อย (500) ข้อความส่งมาจาก .NAME ของคุณในครั้งหนึ่ง[/#TLDGroup=6#]

17ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .reise

ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนใน .REISE ควรจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ทุ่มเทให้กับหัวข้อการเดินทางภายในหกเดือนหลังจากการลงทะเบียนครั้งแรกเช่น ใช้บนอินเทอร์เน็ต หรือใช้อย่างอื่นที่จะแสดงฟังก์ชั่น

18ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .sexy

คุณจะไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการชมโดยผู้เยาว์จากไดเรกทอรีหลัก หรือระดับบนสุดของชื่อโดเมน .SEXY สำหรับจุดประสงค์ของความคมชัดของเนื้อหาดูได้ที่ไดเรกทอรีหลักหรือระดับบนสุดของชื่อโดเมน .SEXY เป็นเนื้อหาที่มองเห็นได้ทันทีหากผู้ใช้นำทางไปยัง http://example.sexy หรือ http://www.example.sexy. ไม่มีข้อ จำกัดมาใช้บังคับกับเนื้อหาที่หน้าอื่น ๆ หรือไดเรกทอรีย่อย จ่าหน้าโดยชื่อ .SEXY ที่ลงทะเบียนแล้ว  

19. โดเมนระดับสูงสุดของรหัสประเทศ

คุณแสดงและรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดความเหมาะสมของแต่ละ ccTLD ที่คุณสมัคร นอกจากนี้ คุณยังยินยอมที่จะมีข้อผูกพันตามกฎของการลงทะเบียน นโยบาย และข้อตกลงใด ๆ สำหรับ ccTLD เฉพาะดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ccTLD โดยจำกัดเฉพาะการรับผิดทางกฎหมายของผู้ให้บริการ ccTLD เท่านั้น และข้อกำหนดสำหรับข้อขัดแย้งใด ๆ จะได้รับการแก้ไขภายใต้กฎหมายเฉพาะของประเทศดังกล่าว

ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .AU  

การลงทะเบียน .au (รวม com.au, net.au และ org.au) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้:

auDA. auDA หมายถึง .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, ผู้ดูแลโดเมน .au  นายทะเบียนทำหน้าที่แทน auDA สำหรับวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ auDA ได้รับประโยชน์ของสิทธิและพันธสัญญาพระราชทานไปภายใต้ข้อตกลงนี้ auDA ถูกกำหนดเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สามของข้อตกลงนี้

นโยบายการเผยแพร่ของ auDA  . auDA นโยบายการเผยแพร่หมายถึงข้อกำหนดและนโยบายการจัดตั้งและเผยแพร่โดย auDA ในบางช่วงเวลา   http://www.auda.org.au   คุณจะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการเผยแพร่ของ auDA ดังเช่นว่าได้รวมเข้าไปและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายที่เผยแพร่ auDA และข้อตกลงนี้ ให้ถือเอานโยบายที่เผยแพร่ auDA มีผลเหนือข้อขัดแย้งนั้น   ผู้จดทะเบียนรับทราบว่า ภายใต้นโยบายที่เผยแพร่ auDA: (1) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักที่ปรับใช้กับการอนุญาตชื่อโดเมนทั้งหมด (2) ใบอนุญาตและข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะรวบรวมและสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ (3) ผู้จดทะเบียนมีภาระและต้องยินยอมตามนโยบายข้อกำหนดบทลงโทษ .au (4) ผู้จดทะเบียน auDA อาจลบหรือยกเลิกการจดทะเบียนชื่อโดเมน .AU ได้ 

ความรับผิดชอบและ การชดเชยของ auDA.  ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย auDA จะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ลงทะเบียนสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม สืบเนื่อง พิเศษ เป็นการลงโทษ หรือเชิงลงโทษทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียการใช้ การขาดทุนหรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล การก่อกวนทางธุรกิจ หรือต้นทุนทางอ้อม) ที่ผู้ลงทะเบียนได้รับ อันเกิดจากเป็นผลสืบเนื่อง หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการยกเว้นการกระทำใดๆ ก็ตามของ auDA พนักงาน ตัวแทน หรือคู่สัญญา ผู้ลงทะเบียนยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและปกป้อง auDA พนักงาน ตัวแทน และคู่สัญญาจากข้อเรียกร้องหรือการรับผิดทางกฎหมายใดๆ ทั้งหมดอันเกิดจากเป็นผลสืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนหรือการใช้ชื่อโดเมน .au ของผู้ลงทะเบียน ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า ประจำปี ค.ศ.1974

ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .CA

คุณรับรู้และยินยอมว่าการลงทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณเลือกในการใช้งานแรกของคุณต่อ CIRA จะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าคุณจะเข้าสู่และยินยอมที่จะมีข้อผูกพันตามข้อตกลงของผู้ลงทะเบียน CIRA

CIRA นายทะเบียนที่ผ่านการรับรอง  นายทะเบียนจะประกาศให้คุณทราบทันทีในกรณีที่เขาไม่ใช่นายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA อีกต่อไป ใบรับรองในฐานะนายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA ถูกระงับหรือบอกเลิก หรือข้อตกลงของนายทะเบียนระหว่าง CIRA และนายทะเบียนถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุด CIRA อาจประกาศถึงการระงับ การบอกเลิก หรือการสิ้นสุดดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตนในภายหลัง และอาจประกาศให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบ หาก CIRA เห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ใช่นายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA อีกต่อไป ใบรับรองในฐานะนายทะเบียนที่ผ่านการรับรองของ CIRA ถูกระงับหรือบอกเลิก หรือในกรณีที่ข้อตกลงของนายทะเบียนระหว่าง CIRA และนายทะเบียนถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนนายทะเบียนบันทึกเป็นนายทะเบียนใหม่ที่ผ่านการรับรองของ CIRA ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากที่ประกาศก่อนหน้าถูกส่งถึงคุณโดย (i)นายทะเบียน หรือ (ii)CIRA ตาม PRP รายการทะเบียนปัจจุบันของ CIRA ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากการลงทะเบียนชื่อโดเมนใด ๆ ของคุณถูกกำหนดให้หมดอายุภายในสามสิบ (30) วันภายหลังจากที่มีการประกาศดังกล่าว จากนั้นคุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันภายหลังจากวันครบรอบปีของการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนกับนายทะเบียนคนใหม่ที่ผ่านการรับรองของ CIRA และเพื่อต่ออายุการลงทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในรายการทะเบียน PRP

คุณรับรู้และยินยอมว่าหากมีนายทะเบียนเตรียมงบในบัญชีเงินฝากของ CIRA สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เพียงพอ CIRA สามารถหยุดการยินยอมให้ใช้งานการลงทะเบียนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนดังกล่าว ด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หยุดการลงทะเบียนชื่อโดเมนที่มีผลบังคับใช้อยู่ และการโอนย้าย การต่ออายุ การปรับแก้ และการยกเลิกที่ร้องขอโดยนายทะเบียนดังกล่าว และหยุดการดำเนินธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินซึ่งนายทะเบียนดังกล่าวร้องขอและยังไม่ได้ชำระเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด อีกทั้ง CIRA ยังสามารถบอกเลิกข้อตกลงของนายทะเบียนระหว่าง CIRA และนายทะเบียนดังกล่าว

ASCII .ca และตัวแปรโดเมน IDN  มีการรวม และสงวนไว้สำหรับผู้จดทะเบียนรายเดียว  ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนสิ่งผันแปรทั้งหมดในชุดรวม แต่สิ่งผันแปรที่ลงทะเบียนทั้งหมดต้องได้รับการลงทะเบียนและจัดการที่นายทะเบียนรายเดียวเท่านั้น แต่ละตัวแปรที่ลงทะเบียนจะต้องเสียค่าลงทะเบียน & nbsp; นอกจากนี้เมื่อลงทะเบียนหลายโดเมน .ca (ASCII และ IDN) ตัวแปรในชุด ข้อมูลการจดทะเบียนของคุณ   จะต้องเหมือนกัน  ถ้าตัวแปรที่มีการลงทะเบียนที่จดทะเบียนอื่น ๆ หรือถ้าข้อมูลการจดทะเบียนไม่ตรงก็อาจส่งผลในการที่ผลการค้น "ไม่พร้อมใช้งาน" ล่าช้าหรือล้มเหลวในการลงทะเบียน หากข้อมูลไม่ตรงกัน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและอาจใช้เวลาสูงสุดถึงเจ็ดวันทำการ และอาจทำให้โดเมนใช้งานได้ล่าช้า 

(C) ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .CN  

.CN เป็น การใช้งาน TLD แบบจำกัด อาจมีการตรวจสอบทั้งชื่อโดเมน และ การยืนยันชื่อจริงตามความจำเป็นโดยคน สาธารณรัฐประชาชนจีน   การลงทะเบียนใน .CN จึงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้:

การตรวจสอบการลงทะเบียนและการเปิดใช้งาน.    ถ้าชื่อโดเมนไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนโดยรัฐบาลจีนที่กำหนดโดย ผู้ประกอบการ Registry ของเราและ / หรือผู้ให้บริการภายนอก สำหรับการให้บริการดังกล่าว และจากดุลยของทั้งสองฝ่าย การยื่นขอจดทะเบียนจะไม่สำเร็จ  ในกรณีเช่นนี้ ชื่อจะถูกลบและคุณจะได้รับสิทธิ์เงินคืนอธิบายเป็นดังที่อธิบายต่อไปนี้

หากได้รับอนุญาตแล้ว การลงทะเบียนอาจดำเนินการต่อไป แต่ชื่อโดเมน .CN อาจไม่สามารถใช้งานได้ (คือมันจะไม่ทำงานในอินเทอร์เน็ต) จนกว่าที่่ คุณได้ส่ง (ผ่าน กระบวนการที่อธิบายไว้ระหว่างการลงทะเบียน) เอกสารที่ถูกต้องที่เราและ Registry ร้องขอสำหรับดำเนินการตรวจสอบชื่อจริง  . ต่อไปนี้เป็นรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการยอมรับสำหรับสำหรับใช้ทำการตรวจสอบ:

 • จีน: บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว ใบทะเบียนธุรกิจการค้า หรือหนังสือรับรองรหัสองค์กร
 • ฮ่องกง/มาเก๊า: บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือใบทะเบียนธุรกิจการค้า
 • สิงคโปร์: บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือใบทะเบียนธุรกิจการค้า
 • ไต้หวัน: บัตรประจำตัวผู้พำนัก บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หรือใบทะเบียนธุรกิจการค้า
 • ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ : บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ส่งให้แก่เรา จะใช้โดยเราและใช้กับรายการทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบชื่อจริง และอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว  การลงทะเบียนโดเมน .CN ถือว่าคุณได้ตกลงโดยชัดแจ้งว่าข้อมูลของคุณอาจถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐฯ หรือนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน

คืนเงิน .   การคืนเงินสำหรับ ลงทะเบียน .CN จะได้รับอนุญาตเฉพาะ (i) การลงทะเบียนสำหรับชื่อโดเมนไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน หรือ (ii) คุณแจ้งให้เราทราบเจตนาของคุณที่จะยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ภายในห้า (5) วันแรกหลังจากที่ลงทะเบียน (นั่นคือหลังจากที่ถือว่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน)   เพื่อเป็นหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การคืนเงินจะไม่ได้รับอนุญาตภายใต้สถานการณ์ใดๆ หลังจากที่ห้า (5) วันนับจากวันที่ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการตรวจสอบชื่อจริงไม่ประสบความสำเร็จ หรือถ้ารัฐบาลจีนกำหนดหลังจากการลงทะเบียนว่า ชื่อโดเมนไม่ควรได้รับการจดทะเบียน (และแจ้งให้เราลบ)

ข้อกำหนดเฉพาะของการลงทะเบียน .JP

ข้อจำกัดในการลงทะเบียน   คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสถานะท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่อยู่บ้านหรือสำนักงาน คุณยินยอมว่าชื่อโดเมนบางอย่างจะถูกสงวนสิทธิ์และสามารถจดทะเบียนโดยบางหน่วยงานเท่านั้น ประกอบด้วย: (i)TLD นอกเหนือจาก ccTLD ซึ่งถูกกำหนดโดย ICANN (ii)ชื่อโดเมน .JP ประเภทตามภูมิภาคที่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองสำคัญ ที่ทำการของเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานเทศบาล (iii)ชื่อขององค์กรทางการศึกษาหลักและรอง (iv)ชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอินเทอร์เน็ต (v)ชื่อที่จำเป็นสำหรับการใช้งานชื่อโดเมน .JP และ (vi)สตริงอักขระที่อาจสับสนกับชื่อโดเมนภาษาญี่ปุ่นที่แปลงจาก ASCII รายการโดยสมบูรณ์ของโดเมนที่สงวนสิทธิ์ของ .JP สามารถใช้งานได้  ที่นี่ 

20. การควบคุุมภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงน ี้พร้อมกับนโยบายและข้อตกลงของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ระบุไว้ข้างต้นและ รวมอยู่ในนี้ตามการอ้างอิง (รวมเรียกว่า “ ข้อตกลง “) จะถูกดำเนินการในภาษาอังกฤษ จากการแปลภาษาใดๆ ที่คุณได้รับก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกเท่านั้นและในกรณีของความขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและคำแปลใดๆ จะถือว่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า ตามที่กฎหมายอนุญาต เมื่อจะต้องให้ฉบับแปลกับคุณ โดยจะถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (i) ทั้งสองเวอร์ชั่นภาษาจะต้องมีความถูกต้องเท่ากัน (ii) แต่ละฝ่ายยอมรับว่าจะได้รับการตรวจสอบทั้งสองเวอร์ชั่นภาษาและว่าทั้งสองมีเนื้อหาสาระโดยรวมที่สำคัญเหมือนกันและ (iii) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชั่น จะถือว่าเวอร์ชั่นแปลอาจจะเหนือกว่า หากระบุได้ว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายี่ได้รับ่ในการพิจารณาอย่างเต็มที่  


ปรับปรุง: 29/6/2018
ลิขสิทธิ์ © 2015-2018 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์