GoDaddy
ข้อตกลงการโอนชื่อโดเมน

10 ธันวาคม 2015

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงโอนชื่อโดเมนนี้ ( “ข้อตกลง”นี้) ทำขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, or in the event of a .ca domain name, by and between Go Daddy Domains Canada, Inc., a British Columbia corporation (each "GoDaddy") กับคุณ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ยอมรับทางอิเล็กทรอนิก  ข้อตกลงนี้บัญญัติข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ GoDaddy’s บริการโอนชื่อโดเมน ( “บริการ”) ของคุณในการโอนชื่อโดเมนจดทะเบียนจากนายทะเบียนชื่อโดเมนหนึ่งไปยัง GoDaddy ในฐานะนายทะเบียนชื่อโดเมน

การที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ รับทราบและยอมรับที่เข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึง GoDaddy’s ข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากล, ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน และนโยบายระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแบบเดียวกัน ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในรูปแบบข้อมูลอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง GoDaddy  คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ยอมรับข้อตกลงนี้  ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการกล่าวถึงสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ และนโยบายหรือข้อตกลงที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์”นี้)  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวโดยโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้และ (ii) การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว (ระบุตามวันที่“แก้ไขล่าสุด”ที่ด้านบนของหน้าเว็บ) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด  หากคุณไม่ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ที่มีการแก้ไขล่าสุด อย่าใช้ (หรือใช้ต่อ) เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้ ในบางครั้ง GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขของข้อตกลงนี้ทางอีเมล  จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำให้ข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล เป็นปัจจุบัน   GoDaddy ไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล หากการไม่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นผลมาจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องหรือใช้งานไม่ได้แล้ว

GoDaddy คือนายทะเบียนที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (“ICANN”)  คุณรับทราบและยอมรับว่า ในฐานะนายทะเบียนที่ได้รับการรับรองโดย ICANN GoDaddy เข้าผูกพันกับ ICANN ตามข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy สามารถแก้ไขข้อตกลงนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับ ICANN และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดขึ้นโดย (i) ICANN และ/หรือ (ii) สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโดเมนระดับบนสุด (“TLD”) หรือโดเมนระดับบนสุดแบบรหัสประเทศ (“ccTLD”) ที่กำลังพูดถึง  ตามที่มีการใช้ในข้อตกลงนี้ คำว่า “สำนักทะเบียน”, “สำนักทะเบียน”, “ผู้ให้บริการสำนักทะเบียน” or “ผู้ให้บริการสำนักทะเบียน” ให้หมายถึง สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ TLD หรือ ccTLD ที่กำลังพูดถึง  หากต้องการตรวจสอบข้อมูลนายทะเบียนที่ให้การสนับสนุน คลิกที่นี่

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ยอมรับข้อตกลงการจดทะเบียนและการโอนในขั้นตอนที่ 3 ของการสมัครบริการโอนออนไลน์

2. ขั้นตอนการโอนสำหรับชื่อโดเมนทั้งหมด ยกเว้นชื่อโดเมน except .ca

2.A. ขั้นตอนการโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถต่ออายุ แก้ไข DNS และใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ด้วยการเข้าสู่ระบบผู้จัดการบัญชีของคุณ กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุผ่านทางใบสมัครบริการโอนออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ชื่อ ฯลฯ ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนถึงรถเข็นซื้อของและชำระเงินสำหรับการโอนของคุณ อัพเดทที่อยู่อีเมลของผู้ประสานงานดูแลเว็บไซต์กับนายทะเบียนปัจจุบันของคุณ เราจะติดต่อไปที่ที่อยู่อีเมลของผู้ประสานงานดูแลเว็บไซต์เพื่อขออนุมัติการโอน การโอนจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ประสานงานดูแลเว็บไซต์แล้วเท่านั้น หลังจากเริ่มดำเนินการ นายทะเบียนที่สูญเสียจะยอมรับหรือปฏิเสธการโอนภายในห้า (5) วัน

2.B. คำขอโอนที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ

GoDaddy สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธใบสมัครโอนชื่อโดเมนของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การปฏิเสธอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

       นายทะเบียนปัจจุบันปฏิเสธการโอน;

       การจดทะเบียนเดิมเกิดขึ้นน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       ชื่อโดเมนอยู่ในสถานะถูกปิดกั้นโดยสำนักทะเบียนหรือโดยนายทะเบียนที่สูญเสีย;

       โดเมนถูกโอนให้กับ GoDaddy น้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       ชื่อโดเมนหมดอายุแต่ไม่มีการต่ออายุ;

       ชื่อโดเมนหมดอายุ แต่ได้รับการต่ออายุภายในช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันและยังไม่เลยช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วัน;

       มีการเปลี่ยนแปลงผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีน้อยกว่าสิบ (10) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       ผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนปัจจุบันอยู่ระหว่างล้มละลาย;

       มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมน;

       เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในนโยบายว่าด้วยข้อพิพาท; หรือ

       คำสั่งโอนมีอายุมากกว่าสามสิบ (30) วัน

2.C. ข้อกำหนดสำหรับการโอนชื่อโดเมน

ทันทีที่โอนสำเร็จ คุณจะเป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนและ GoDaddy จะเป็นนายทะเบียนที่อยู่ในบันทึกข้อมูล สำนักทะเบียนชื่อโดเมนจะขยายระยะเวลาการจดทะเบียนของคุณออกไปหนึ่ง (1) ปีโดยอัตโนมัติ หากมีให้บริการนี้ (สำหรับข้อยกเว้นที่บังคับใช้ โปรดดูข้อความสละสิทธิ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้) การโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่การยอมรับข้อตกลงนี้ได้รับการบันทึกแล้ว มีการชำระเงินแล้ว และผู้ประสานงานดูแลชื่อโดเมนตอบรับอนุญาตให้โอนได้มายังข้อความอีเมลของเราที่ขออนุญาตโอนไปแล้วเท่านั้น ข้อความอีเมลขออนุญาตโอนจะถูกส่งถึงผู้ประสานงานดูแลชื่อโดเมนตามที่ระบุในฐานข้อมูล WHO-IS ของนายทะเบียนก่อนหน้า คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จของการซื้อชื่อโดเมนของคุณเอาไว้เอง ผู้ประสานงานดูแลชื่อโดเมนจะดำเนินการในนามของผู้จดทะเบียนและมีอำนาจตามกฎหมายในการส่งคำขอโอนนี้ คุณต้องรับผิดชอบในการอัพเดทอีเมลของผู้ประสานงานดูแลชื่อโดเมนตามที่ระบุในฐานข้อมูล WHO-IS ของนายทะเบียนก่อนหน้า

2.D. การโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ

คุณเข้าใจดีว่าหากคุณโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ มีความเป็นไปได้ที่อาจต้องสูญเสียระยะเวลาที่ต่ออายุไป การสูญเสียระยะเวลาที่ต่ออายุจะเกิดขึ้นในกรณีที่: (i) ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุในช่วงระยะเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันหลังจากผ่านพ้นวันหมดอายุไปแล้ว และ (ii) ระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันภายหลังวันหมดอายุยังไม่ผ่านพ้นไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับระยะเวลาที่สูญเสียไปนี้ และ GoDaddy ไม่จะเป็นต้องชดเชยระยะเวลาดังกล่าวให้กับโดเมนของคุณ คุณต้องศึกษารายละเอียดข้อตกลงการจดทะเบียนที่คุณมีกับนายทะเบียนก่อนหน้าเพื่อดูว่าคุณสามารถขอรับเงินคืนหรือได้รับชดเชยระยะเวลาที่สูญเสียไปหรือไม่ กรุณาติดต่อนายทะเบียนก่อนหน้าของคุณหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่สูญเสียไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy จะไม่แทรกแซงในการชดเชยระยะเวลาการจดทะเบียนที่สูญเสียไปดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการโอนชื่อโดเมนของคุณ

2.E. ข้อมูลสำหรับการโอนโดเมน

คุณเข้าใจว่าคำขอนี้เป็นการขอโอนชื่อโดเมนของนายทะเบียน หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เท่ากับว่าคุณขอให้โอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนปัจจุบันมายัง GoDaddy ในฐานะผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้รับอนุญาตปัจจุบัน คุณยินยอมให้ดำเนินการโอนนี้โดยแจ้งให้ผู้ประสานงานดูแลชื่อโดเมนของคุณทราบถึงความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนนี้ คุณรับทราบว่าคุณและ GoDaddy ได้เข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงต่างๆ ซึ่งบังคับใช้กับชื่อโดเมนทั้งหมดที่จดทะเบียนผ่าน GoDaddy ตามที่ปรากฏบนหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึง ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน; กฎ ICANN ว่าด้วยนโยบายระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนแบบเดียวกัน; ข้อตกลงนี้; นโยบายและกระบวนการใดๆ ก็ตามของ GoDaddy ที่มีการลงประกาศหรืออาจมีการลงประกาศเป็นครั้งคราวโดย GoDaddy ICANN และ/หรือผู้ดูแลสำนักทะเบียนที่ ICANN เลือก

3. ขั้นตอนการโอนสำหรับชื่อโดเมน .ca

3.A. ขั้นตอนการโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณจะสามารถต่ออายุ แก้ไข DNS และใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ด้วยการเข้าสู่ระบบผู้จัดการบัญชีของคุณ กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุผ่านทางใบสมัครบริการโอนออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ชื่อ ฯลฯ ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนถึงรถเข็นซื้อของและชำระเงินสำหรับการโอนของคุณ อัพเดทที่อยู่อีเมลของผู้ประสานงานดูแลเว็บไซต์กับนายทะเบียนปัจจุบันของคุณ เราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบัญชีของคุณเพื่อขออนุมัติการโอน การโอนจะเริ่มดำเนินการทันทีที่กรอกรหัสอนุญาตถูกต้อง

3.B. คำขอโอนที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ

GoDaddy สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธใบสมัครโอนชื่อโดเมนของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การปฏิเสธอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

       การจดทะเบียนเดิมเกิดขึ้นน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       ชื่อโดเมนอยู่ในสถานะถูกปิดกั้นโดยสำนักทะเบียนหรือโดยนายทะเบียนที่สูญเสีย;

       โดเมนถูกโอนให้กับ GoDaddy น้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       ชื่อโดเมนหมดอายุแต่ไม่มีการต่ออายุ;

       ชื่อโดเมนหมดอายุ แต่ได้รับการต่ออายุภายในช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันและยังไม่เลยช่วงเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วัน;

       มีการเปลี่ยนแปลงผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนน้อยกว่าหกสิบ (60) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีน้อยกว่าสิบ (10) วันก่อนที่จะมีการขอโอน;

       ผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนปัจจุบันอยู่ระหว่างล้มละลาย;

       มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เป็นเจ้าของชื่อโดเมน;

       เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในนโยบายว่าด้วยข้อพิพาท; หรือ

       คำสั่งโอนมีอายุมากกว่าสามสิบ (30) วัน

3.C. ข้อกำหนดสำหรับการโอนชื่อโดเมน

ทันทีที่โอนสำเร็จ คุณจะเป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนและ GoDaddy จะเป็นนายทะเบียนที่อยู่ในบันทึกข้อมูล การจดทะเบียนของคุณจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีกหนึ่ง (1) ปีโดยอัตโนมัติ การโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่การยอมรับข้อตกลงนี้ได้รับการบันทึกแล้ว มีการชำระเงินแล้ว และคุณตอบรับอนุญาตให้โอนได้มายังข้อความอีเมลของเราที่ขออนุญาตโอนไปแล้วเท่านั้น คุณจะได้รับข้อความอีเมลขออนุญาตโอน คุณตกลงที่จะเก็บสำเนาใบเสร็จของการซื้อชื่อโดเมนของคุณเอาไว้เอง

3.D. การโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ

คุณเข้าใจดีว่าหากคุณโอนชื่อโดเมนที่เพิ่งต่ออายุ มีความเป็นไปได้ที่อาจต้องสูญเสียระยะเวลาที่ต่ออายุไป การสูญเสียระยะเวลาที่ต่ออายุจะเกิดขึ้นในกรณีที่: (i) ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุในช่วงระยะเวลาผ่อนผันสี่สิบห้า (45) วันหลังจากผ่านพ้นวันหมดอายุไปแล้ว และ (ii) ระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันภายหลังวันหมดอายุยังไม่ผ่านพ้นไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับระยะเวลาที่สูญเสียไปนี้ และ GoDaddy ไม่จะเป็นต้องชดเชยระยะเวลาดังกล่าวให้กับโดเมนของคุณ คุณต้องศึกษารายละเอียดข้อตกลงการจดทะเบียนที่คุณมีกับนายทะเบียนก่อนหน้าเพื่อดูว่าคุณสามารถขอรับเงินคืนหรือได้รับชดเชยระยะเวลาที่สูญเสียไปหรือไม่ กรุณาติดต่อนายทะเบียนก่อนหน้าของคุณหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่สูญเสียไป คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy จะไม่แทรกแซงในการชดเชยระยะเวลาการจดทะเบียนที่สูญเสียไปดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการโอนชื่อโดเมนของคุณ

3.E. ข้อมูลสำหรับการโอนโดเมน

คุณเข้าใจว่าคำขอนี้เป็นการขอโอนชื่อโดเมนของนายทะเบียน หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ เท่ากับว่าคุณขอให้โอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนปัจจุบันมายัง GoDaddy คุณรับทราบว่าคุณและ GoDaddy ได้เข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงต่างๆ ซึ่งบังคับใช้กับชื่อโดเมนทั้งหมดที่จดทะเบียนผ่าน GoDaddy ตามที่ปรากฏบนหน้าข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึง ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน; กฎ ICANN ว่าด้วยนโยบายระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนแบบเดียวกัน; ข้อตกลงนี้; นโยบายและกระบวนการใดๆ ก็ตามของ GoDaddy ที่มีการลงประกาศหรืออาจมีการลงประกาศเป็นครั้งคราวโดย GoDaddy

4. หัวข้อและหัวเรื่อง; ข้อตกลงร่วมกันที่ไม่อยู่ในบังคับ; การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

ชื่อเรื่องและหัวข้อของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อตีความหรือแปลความหมายข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้  ข้อตกลงและข้อกำหนดแต่ละข้อในข้อตกลงนี้ให้ตีความเป็นข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่แยกส่วนต่างหากและแยกจากกันทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวง  หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีพิจารณาว่าบทบัญญัติ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติ) ของข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยประการอื่น บทบัญญัติข้ออื่นๆ (หรือส่วนต่างๆ ของบทบัญญัติ) ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าว และให้ถือว่ายังมีผลใช้ได้ตามกฎหมายและใช้บังคับได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

5. คำนิยาม; ข้อขัดแย้ง

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ซึ่งมีการใช้แต่ไม่มีคำนิยามในข้อตกลงนี้ให้มีความหมายตามที่สันนิษฐานเอาไว้ในข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากล  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และบทบัญญัติของข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากล ให้ยึดถือตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ 


ปรับปรุง: 10/12/2015
ลิขสิทธิ์ © 2015 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์