GoDaddy
ข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากล

19 เมษายน 2018

กรุณาอ่านข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากลอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการเยียวยามตามกฎหมายของคุณ

1. ภาพรวม

ข้อตกลงข้อกำหนดบริการสากล (“ข้อตกลง”นี้) ทำขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") กับคุณ และมีผลบังคับ ณ วันที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) หรือวันที่คุณยอมรับทางอิเล็กทรอนิก  ข้อตกลงนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้ เว็บไซต์ ของคุณ และผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ นี้  (ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มคณะ “บริการ”) และเป็นข้อตกลงเพิ่มเติม (ไม่ใช่แทนที่) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ที่บังคับใช้กับบริการใดบริการหนึ่ง

ไม่ว่าคุณจะเพียงแค่เรียกใช้หรือใช้เว็บไซต์นี้หรือซื้อบริการ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และ ยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกหมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งนโยบายต่อไปนี้และข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง:

ข้อตกลง

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกประมูล ข้อตกลงบริการCashParking ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงผู้จดทะเบียน
ข้อตกลงโปรแกรมบริษัทในเครือโดยตรง ข้อตกลงบริการซื้อโดเมน ข้อตกลงการบริการด้านเอกสารรับรอง
ข้อตกลงพร็อกซี่ชื่อโดเมน ข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน ข้อตกลงการโอนชื่อโดเมน
ข้อตกลงโฮสติ้ง ข้อตกลงแอพพลิเคชั่นการตลาด

ข้อตกลงบริการทำบัญชีออนไลน์

ข้อตกลงบริการการตลาดทางอีเมล ข้อตกลงบริการ Pro ร้านค้าออนไลน์/รถเข็นช็อปปิ้งด่วน
ข้อตกลงตัวแทนจำหน่าย ข้อตกลงบริการเว็บมืออาชีพ ข้อตกลงบริการตัวสร้างเว็บไซต์
ข้อตกลงการให้บริการตัวสร้างเว็บไซต์ ข้อตกลงบริการพื้นที่ทำงาน ข้อตกลงบริการ Get Found
ข้อกำหนดการใช้งาน Microsoft Office ข้อตกลง SmartLine  

 

นโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว เคล็ดลับทนายความเรื่องนโยบายว่าด้วยหมายศาล แบบฟอร์มสำหรับข้อพิพาทเรื่องการโอนออกไป
นโยบายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมนแบบเดียวกัน สิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้จดทะเบียนกับ ICANN นโยบายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเรื่องการโอนนายทะเบียน ICANN
การละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า คู่มือและการอนุญาตเกี่ยวกับแบรนด์ ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิบัตร
นโยบายการคืนเงิน    

 

คำว่า “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง GoDaddy  คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับข้อตกลงนี้ซึ่งเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้บริการ  ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือบริการหลังการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนที่กระทำขึ้น จะถือว่าคุณยอมรับสัญญาฉบับนี้ตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดูแลข้อมูลบัญชีนักซื้อ (“บัญชี”) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน  GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่ หรือต้องรับผิดชอบหากคุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน หากการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ GoDaddy อาจยุติการใช้บริการของคุณ หากพบว่าคุณฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาต่อเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

2. คุณสมบัติที่เหมาะสม; อำนาจ

เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการได้  การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการหมายความว่า คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (i) มีอายุสิบแปด (18) ปี  (ii) หรือไม่ก็ได้รับการยอมรับว่าสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ (iii) ไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ซื้อหรือได้รับบริการที่พบภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณเข้าทำข้อตกลงนี้นามของหน่วยงานบริษัท คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันหน่วยงานบริษัทดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ในข้อตกลงนี้ ซึ่งคำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงหน่วยงานบริษัทดังกล่าว  หากหลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิก แล้ว GoDaddy พบว่าคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันหน่วยงานบริษัทดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับภาระผูกพันที่อยู่ในข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาระผูกพันในการชำระเงิน GoDaddy จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากความไว้วางใจของ GoDaddy เกี่ยวกับคำสั่งงาน การแจ้งให้ทราบ เอกสารหรือการสื่อสารใดๆ ที่ GoDaddy เชื่ออย่างมีเหตุมีผลได้ว่าเป็นของจริงและมาจากตัวแทนที่มีอำนาจของหน่วยงานบริษัทของคุณ หากมีข้อสงสัยอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับความแท้จริงของคำสั่งงาน การแจ้งให้ทราบ เอกสารหรือการสื่อสารใดๆ ดังกล่าว GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ที่จะขอให้คุณพิสูจน์เพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องจริง  นอกจากนี้ คุณยังยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้สำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่ทำโดยคุณ ผู้ที่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของคุณ และผู้ที่ใช้บัญชีของคุณหรือบริการไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่

3. บัญชี; การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

บัญชี  คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการบางอย่าง คุณรับรองและรับประกันกับ GoDaddy ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งในตอนสร้างบัญชีเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน และคุณจะทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตลอดเวลา  หาก GoDaddy มีเหตุผลให้เชื่อว่าข้อมูลบัญชีของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ได้แล้ว หรือไม่ครบถ้วน GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ  คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม และคุณต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีให้ปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลข/ข้อมูลเข้าสู่ระบบลูกค้า รหัสผ่าน วิธีการชำระเงิน (ตามที่มีคำนิยามด้านล่างนี้) และ PIN นักช็อปของคุณ   เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย GoDaddy ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านและ PIN นักช็อปของแต่ละบัญชีอย่างน้อยทุกๆ หก (6) เดือน   คุณต้องแจ้งให้ GoDaddy ทราบทันทีหากพบว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต GoDaddy จะไม่รับผิดหากเกิดการสูญเสียที่เกิดกับคุณอันเนื่องมาจากมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ GoDaddy หรือผู้อื่นโดยมีสาเหตุมาจากบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ  หากคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้จากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ การสื่อสารระหว่างคุณกับเราอาจส่งผลให้เกิดการโอนข้อมูล (รวมถึงข้อมูลบัญชีของคุณ) ข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ  การที่คุณเข้าชมเว็บไซต์นี้และสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกหมายความว่าคุณยินยอมให้มีการโอนดังกล่าว

4. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์/บริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และนโยบายและกระบวนการอื่นๆ ของเรา เราจะทุ่มเทความพยามยามทางการค้าอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เว็บไซต์นี้และบริการพร้อมใช้งาน คุณรับทราบและยอมรับว่าในบางครั้งเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ การบำรุงรักษาตามระยะ การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ซึ่งเราดำเนินการเป็นครั้งคราว หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา หรือสาเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการหยุดชะงักหรือความขัดข้องของโทรคมนาคมหรือลิงค์ส่งข้อมูลดิจิตอล เครือข่ายถูกโจมตีอย่างรุนแรง เครือข่ายคับคั่ง หรือความขัดข้องอื่นๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมให้เว็บไซต์นี้หรือบริการพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก และเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามหากเกิดปัญหาดังกล่าว

ในบางครั้ง GoDaddy อาจมีบริการใหม่ๆ มานำเสนอ (บริการดูล่วงหน้าแบบจำกัดหรือคุณลักษณะใหม่ๆ ของบริการที่มีอยู่) ในเวอร์ชั่นก่อนวางจำหน่าย บริการใหม่ๆ คุณลักษณะใหม่ๆ ของบริการที่มีอยู่ หรือบริการดูล่วงหน้าแบบจำกัดทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มคณะเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “บริการเบต้า” หากคุณเลือกที่จะใช้บริการเบต้า การใช้บริการเบต้าของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้: (i) คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการเบต้าเป็นเวอรื๙นก่อนวางจำหน่ายและอาจทำงานผิดพลาด; (ii) คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้บริการเบต้าของคุณอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงที่ไม่ธรรมดาเรื่องความขัดข้องในการทำงาน; (iii) บริการเบต้าให้บริการแบบที่เป็น ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้ใช้งานในการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง; (iv) GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเบต้าได้ตลอดเวลา; (v) บริการเบต้าในเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และโปรแกรมที่ใช้หรือทำงานด้วยบริการเบต้าอาจไม่เหมาะสำหรับบริการเบต้าในเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์หรือเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายต่อๆ มา; (vi) GoDaddy อาจจำกัดเวลาที่พร้อมให้การสนับสนุนดูแลลูกค้าซึ่งมีขึ้นมาเพื่อสนับสนุนบริการเบต้า; (vii) คุณรับทราบและยอมรับที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานบริการเบต้าทันทีในรูปแบบที่เรากำหนดอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสำเนาข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่คุณประสบของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าเราสามารถใช้ความคิดเห็นของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อเราร้องขอ คุณจะให้คำวิจารณ์แก่เราซึ่งเราอาจนำคำวิจารณ์ดังกล่าวไปใช้ในทางสาธารณะในวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการตลาด ทรัพย์สินทางปัญญาในความคิดเห็นของคุณหรือที่เกิดจากการใช้บริการเบต้าของคุณให้เป็นของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว; (viii) คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการเบต้าของคุณ รวมถึงประสบการณ์และความเห็นเกี่ยวกับบริการเบต้าของคุณ เป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากการแสดงความคิดเห็นแก่ GoDaddy; (ix) บริการเบต้าให้บริการ“แบบที่เป็น”, “แบบที่มีให้ใช้งาน” และ “อาจมีความผิดพลาดมากมาย”   ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ GoDaddy ขอปฏิเสธบรรดาการรับประกันทั้งที่กฎหมายกำหนด แบบชัดแจ้งหรือโดยปริยายใดๆ ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายซึ่งกรรมสิทธิ์ คำรับประกันว่าจะขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

นอกจากบริการฟรีหลายๆ อย่างตามที่ระบุที่นี่ GoDaddy ยังมีบริการสนับสนุนแบบชำระเงินให้บริการอีกด้วย:

 • เริ่มต้นใช้งาน - โฮสติ้ง: ตัวแทนให้บริการสนับสนุนพร้อมช่วยคุณลงทะเบียนบัญชีโฮสติ้งของคุณนานถึง 30 นาทีโดยทำตามคู่มือเริ่มต้นใช้งาน บริการนี้สามารถใช้ได้สำหรับ Panel, Plesk และ Managed WordPress
 • การย้ายเว็บไซต์: GoDaddy ช่วยเหลือลูกค้าในการย้ายเว็บไซต์จากโฮสต์หนึ่งมายัง GoDaddy รวมไปถึงแบบแบ่งปัน, VPS, แบบเฉพาะงาน  เราจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง  การย้ายเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อตกลงบริการโอนเว็บไซต์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง 
 •  บริการ VPS: สามารถหาอ่านได้ ที่นี่

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์และการได้รับอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการแบ่งปันช้อมูลทั้งหมดที่จะเป็นต่อการให้บริการกับ GoDaddy  คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้รับเหมาอิสระหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามอาจเป็นผู้ให้บริการ 

บริการแบบชำระเงินทั้งหมดไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคาและค่าธรรมเนียมของเว็บไซต์นี้หรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตลอดเวลา

5. กฎการปฏิบัติทั่วไป

คุณรับทราบและยอมรับว่า:

 1. การใช้เว็บไซต์นี้และบริการของคุณ รวมถึงเนื้อหาที่คุณส่งจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บรวบรวม (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดรวบรวมหรือเก็บรวบรวม) เนื้อหาผู้ใช้ (ตามที่มีคำนิยมด้านล่างนี้) หรือข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ใช่สาธารณะซึ่งไม่สามารถระบุได้เกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวล่วงหน้า 
 3. คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการในลักษณะ (ตามที่ GoDaddy กำหนดโดยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว) ที่:
  • ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย;
  • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพลามกของเด็กหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก;
  • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ความรุนแรงต่อผู้คน สัตว์ หรือทรัพย์สิน;
  • ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะอื่นๆ หรือการแฮ็กหรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย;
  • ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชศาสตร์ออนไลน์ Ryan Haight ปี 2008 หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการขายหรือแจกจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์อย่างแท้จริง;  
  • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด;
  • ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับซึ่งคุณมีต่อผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด;
  • แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้;
  • มีหรือติดตั้งไวรัส หนอน บั๊ก ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ หรือสามารถขัดขวาง ทำความเสียหาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์; หรือ
  • ใช้ภาษาที่ผิดหรือหลอกลวง หรือมีการกล่าวอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้หรือเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับบริการของ GoDaddy หรือ GoDaddy
 4. คุณจะไม่ทำสำเนาหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้หรือบริการด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ GoDaddy จะให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง
 5. คุณจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. คุณจะไม่เข้าถึงเนื้อหา GoDaddy (ตามที่มีคำนิยามด้านล่างนี้) หรือเนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางเทคโนโลยีหรือวิธีการที่นอกเหนือจากการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือตามที่ GoDaddy กำหนด
 7. คุณตกลงที่จะสำรองข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ของคุณทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานได้เมื่อจำเป็น GoDaddy ไม่รับประกันว่าจะสำรองข้อมูลบัญชีหรือเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ และคุณตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่บรรดาเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ของคุณอาจสูญหายไป
 8. คุณจะไม่ขายซ้ำหรือให้ บริการเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวข้องของ GoDaddy โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจาก GoDaddy ล่วงหน้า
 9. คุณตกลงที่จะให้รูประบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลและ/หรือใบอนุญาตธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาลตามที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบตัวตนเมื่อถูกร้องขอ

 10. คุณทราบดีว่า GoDaddy อาจโทรติดต่อคุณเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับบัญชีของคุณ และคุณไม่สามารถคาดหวังความเป็นส่วนตัวตามสมควรในระหว่างการสนทนาจากการโทรใดๆ ทั้งปวงดังกล่าว โดยข้อตกลงนี้คุณตกลงอนุญาตให้ GoDaddy มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยแท้จริงในการบันทึกการสนทนาดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่า GoDaddy จะขอความยินยอมจากคุณเพื่อบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม คุณยังรับทราบและยอมรับอีกด้วยว่าบันทึกดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายซึ่ง GoDaddy เป็นคู่กรณี ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณที่ได้ให้ไว้ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับสายโทรศัพท์ทางการตลาดจากหรือในนามของ GoDaddy ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบต่อหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติและ/ หรือใช้เสียงอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ล่วงหน้า คุณเข้าใจว่า การมอบความยินยอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ จาก GoDaddy  ในทำนองเดียวกัน การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ แสดงว่า คุณยินยอมที่จะรับข้อความทางการตลาดจาก หรือในนามของตัวแทน GoDaddy ที่อาจได้รับจากระบบโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ คุณเข้าใจว่า การมอบความยินยอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ จาก GoDaddy อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าส่งข้อความตัวอักษรและข้อมูล

6 การใช้ GoDaddyเนื้อหาและเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

นอกจากกฎเกณฑ์ทั่วไปตามที่ระบุด้านบน บทบัญญัติในมาตรานี้มีผลบังคับใช้เป็นการเฉพาะกับการใช้เนื้อหา GoDaddy และเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ ซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์บริษัทของ GoDaddy (กล่าวคือ เว็บไซต์ต่างๆ ที่ GoDaddy ควบคุมหรือบำรุงรักษาโดยตรง)  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่มีผลโอนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งคุณอาจมีในเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ที่โฮสต์ของคุณ

GoDaddy เนื้อหา. ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้และบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ ซอร์สโค้ด API กราฟิก รูป เสียง เพลง วิดีโอและคุณลักษณะอินเทอร์แอคทีฟ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ (“GoDaddyเนื้อหา”) เป็นของหรืออนุญาตสิทธิ์ให้ GoDaddy แบบตลอดชีพ และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ เนื้อหา GoDaddy ให้บริการแก่คุณใน“แบบที่เป็น”, “แบบที่มีให้บริการ” และ “อาจมีความผิดพลาด” เพื่อการใช้งานส่วนตัวไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และสำหรับเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น และไม่สามารถดาน์โหลด ทำสำเนา ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง เผยแพร่ แสดง ขาย อนุญาตสิทธิ์ หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งล่วงหน้าจาก GoDaddy ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์หรืออนุญาตสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สิทธิ์ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้เอาไว้อย่างชัดแจ้งในและต่อเนื้อหา GoDaddy เว็บไซต์นี้และบริการ และข้อตกลงนี้ไม่โอนความเป็นเจ้าของในสิทธิ์ใดๆ เหล่านี้

เนื้อหาผู้ใช้. บางส่วนของคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือการบริการนี้อาจอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถด,โพสต์, เผยแพร่, แบ่งปัน, จัดเก็บ หรือจัดการ (a) ความคิด, ความเห็น, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ (“ ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา “) หรือ (b) วรรณกรรม, ศิลปะ, ดนตรี หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัดแค่ภาพถ่ายและวิดีโอ (ร่วมกับข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา “ เนื้อหาของผู้ใช้ “.)   ส่งโดยผู้ใช้รวมถึง แต่ไม่ จำกัดแค่การโพสตในฟอรั่ม, เนื้อหาที่ส่งในการเชื่อมต่อกับการแข่งขัน, คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ หรือคำแนะนำหรือรูปภาพเพื่อจะรวมอยู่ในอีเวนตหรือกิจกรรม์สื่อสังคมออนไลน์ เนื้อหาผู้ใช้คือเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งผ่านบัญชีของคุณ  การโพสต์หรือประกาศเนื้อหาผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้หรือบริการหมายความว่า คุณรับรองและรับประกันต่อ GoDaddy ว่า (i) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านบริการ ไม่ว่าเพราะคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้และมีสิทธิ์แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ สิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต ความยินยอมในการแจกจ่ายที่เหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้อื่นๆ และ (ii) เนื้อหาผู้ใช้ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ความปลอดภัย. คุณตกลงว่าจะไม่หลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือแทรกแซงโดยประการอื่นในคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุณลักษณะต่างๆ ที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือการทำสำเนาเนื้อหา GoDaddy หรือเนื้อหาผู้ใช้) หรือบังคับใช้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหา GoDaddy หรือเนื้อหาผู้ใช้ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้

7. การใช้เนื้อหาผู้ใช้ของ GoDaddy

บทบัญญัติในมาตรานี้มีผลบังคับใช้เป็นการเฉพาะกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของ GoDaddy ซึ่งโพสต์บนเว็บไซต์บริษัทของ GoDaddy (กล่าวคือ เว็บไซต์ต่างๆ ที่ GoDaddy ควบคุมหรือบำรุงรักษาโดยตรง)  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่มีผลโอนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งคุณอาจมีในเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ที่โฮสต์ของคุณ

โดยทั่วไป  คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรือเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ทั้งหมดที่ส่งผ่านบัญชีของคุณ รวมถึงผล และข้อกำหนดในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว

ในส่วนของข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง  คุณรับทราบและยอมรับว่า:

 1. ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณเป็นไปโดยความสมัครใจอย่างแท้จริง
 2. ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ลับหรือผูกมัดให้ GoDaddy ต้องปฏิบัติกับข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณในแบบข้อมูลลับหรือความลับ
 3. GoDaddy ไม่มีภาระผูกพันทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะต้องพัฒนาหรือใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณ และคุณหรือบุคคลอื่นใดจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งของคุณโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
 4. GoDaddy อาจทำงานบนเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายกัน อาจทราบเนื้อหาดังกล่าวมาจากแหล่งอื่นแล้ว อาจเพียงต้องการพัฒนาเนื้อหานี้ (หรือที่คล้ายกัน) ด้วยตนเอง หรืออาจได้/จะดำเนินมาตรการอื่นๆ

GoDaddy เป็นเจ้าของสิทธิ์ในสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์ที่เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด) และมีสิทธิ์ใช้และเผยแพร่สิ่งที่ผู้ใช้โพสต์ที่เว็บไซต์นี้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทั้งวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือชำระค่าตอบแทนให้กับคุณหรือบุคคลอื่น

ส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ (นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์) 

หากคุณมีเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นที่โฮสต์โดย GoDaddy คุณยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ของเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ

การที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ที่เว็บไซต์นี้หรือผ่านบริการถือว่าคุณอนุญาตให้ GoDaddy ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิอื่นในและของเนื้อหาผู้ใช้เพื่อให้สามารถผนวกรวมและใช้เนื้อหาผู้ใช้ในลักษณะที่เหมาะสมเว็บไซต์นี้และข้อตกลงนี้  โดยข้อตกลงนี้ คุณให้สิทธิแก่ GoDaddy แบบทั่วโลก ไม่ผูกขาด ปราศจากค่าสิทธิ์ อนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ต่อได้ และโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมงานสืบเนื่องของ รวมเข้ากับงานอื่น แสดงและดำเนินการกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริการ และ ธุรกิจของ GoDaddy’ (และบริษัทในเครือของ GoDaddy’ ’) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อโปรโมทและเผยแพร่เว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบสื่อและผ่านช่องทางสื่อโดยปราศจากจำกัดทั้งปวงและไม่ต้องชำระเงินหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ทุกประเภทหรือการให้อนุญาตหรือการบอกกล่าวกับคุณหรือบุคคลที่สาม โดยข้อตกลงนี้คุณอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ทุกคนมีสิทธิแบบไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ (ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณกำหนดให้เป็น“ส่วนตัว“หรือ“มีรหัสผ่านป้องกัน“) ผ่านเว็บไซต์นี้ และใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมงานสืบเนื่องของ รวมเข้ากับงานอื่น แสดงและดำเนินการกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณตามที่ได้รับอนุญาตผ่านฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือภายใต้ข้อตกลงนี้ สิทธิในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่คุณให้อนุญาตไว้ดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาทางการพาณิชย์ที่สมเหตุสมผลหลังจากที่คุณย้ายหรือลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy สามารถเก็บ (แต่ไม่เผยแพร่ แสดงหรือดำเนินการกับ) สำเนาเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่ถูกย้ายหรือลบออกไปซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ สิทธิ์ในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่คุณให้อนุญาตตามที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นแบบตลอดชีพและเพิกถอนไม่ได้  สิ่งใดก็ตามที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในข้อตกลงนี้ GoDaddy จะไม่ใช้เนื้อหาผู้ใช้ซึ่งคุณกำหนดเป็น“ส่วนตัว“หรือ“มีรหัสผ่านป้องกัน“ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทเว็บไซต์นี้ หรือธุรกิจของ GoDaddy (หรือ’บริษัทในเครือ’ของ GoDaddy) 

8. เครดิตผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่คุณได้รับเครดิตผลิตภัณฑ์ (“เครดิต”) ไม่ว่าสำหรับการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บางรายการที่ซื้อหรือได้รับฟรี  เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์อื่น (“ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ”) คุณรับทราบและยอมรับว่าเครดิตดังกล่าวมีอายุการใช้งานเพียงหนึ่ง (1) ปีเท่านั้น และสามารถใช้ได้กับการซื้อที่ร่วมรายการเท่านั้น และอาจถูกบอกเลิกหากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อถูกลบ ยกเลิก โอน หรือไม่ได้ต่ออายุ เครดิตจะหมดอายุหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหากไม่มีการแลกเปลี่ยนเครดิต  ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเครดิตดังกล่าว หลังจากระยะเวลาที่เป็นสมาชิกเดิมสิ้นสุดลง ผลิตภัณฑ์จะต่ออายุโดยอัตโนมัติในราคาต่ออายุในอัตราปัจจุบันจนกว่าจะมีการยกเลิก หากคุณต้องการยกเลิกการต่ออายุผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ คุณสามารถทำได้ด้วยการเข้าไปที่บัญชีของคุณ หรือติดต่อฝ่ายบริการดูแลลูกค้า   ในกรณีที่ผลิตภัณฑืที่ซื้อของคุณ มีชื่อโดเมนฟรี ถ้าคุณ ยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เราจะหักราคาตามรายการของชื่อโดเมนนั้นออกจากจำนวนเงินคืน  ราคาตามรายการคือราคาของชื่อโดเมนที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ GoDaddy’s และไม่มีโปรโมชั่น ส่วนลด หรือการลดราคาในแบบอื่นๆ สำหรับเครดิตที่ออกให้ฟรีกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้ออื่น คุณรับทราบและยอมรับว่าเราสามารถเปลี่ยนเครดิตของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

9. การเฝ้าติดตามเนื้อหา; นโยบายการยุติบัญชี

โดยทั่วไปแล้ว GoDaddy ไม่ตรวจสอบเนื้อหาผู้ใช้ล่วงหน้า (ไม่ว่าจะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย GoDaddy หรือโพสต์ขึ้นเว็บไซต์นี้)   อย่างไรก็ตาม GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการดำเนินการดังกล่าวและตัดสินว่าสิ่งต่างๆ ในเนื้อหาผู้ใช้เหมาะสมและ/หรือเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ GoDaddy สามารถลบสิ่งใดๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ (ไม่ว่าจะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ที่โฮสต์โดย GoDaddy หรือโพสต์ขึ้นเว็บไซต์นี้) และ/หรือยุติไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์หรือเผยแพร่สิ่งที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้โดยประการอื่น (ตามที่ GoDaddy พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว) ได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า GoDaddy ยังอาจยุติไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หาก GoDaddy มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ใช้ทำการฝ่าฝืนซ้ำ  หาก GoDaddy ยุติไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ GoDaddy สามารถลบและทำลายข้อมูลและไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว

10. ข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติม

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการปฏิเสธ ยกเลิก ยุติ ระงับ ปิดกั้น หรือแก้ไขการเข้าถึง (หรือการควบคุม) บัญชีหรือบริการ (รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกหรือโอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ตามที่ GoDaddy กำหนดโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้: (i) เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจาก GoDaddy ในการนำเสนอหรือให้บริการ (รวมถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมน) (ii) เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และความมั่นคงของ และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจาก รายการทะเบียนชื่อโดเมน (iii) เพื่อสนับสนุนความพยายามในการตรวจสอบและป้องกันการฝ่าฝืนและการฉ้อโกง (iv) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่มีผลกระทบต่อคุณและ/หรือชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ของคุณ และกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบในท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติและระหว่างประเทศ (v) เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในเรื่องการบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย รวมถึงหมายศาล (vi) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการระงับข้อพิพาท (vii) เพื่อปกป้องตนเองจากมาตรการทางกฎหมายหรือการข่มขู่ว่าจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายโดยไม่พิจารณาว่ามาตรการทางกฎหมายหรือการข่มขู่ว่าจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวกระทำไปโดยเจตนาดีหรือไม่ หรือ (viii) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางแพ่งหรืออาญาในส่วนที่เกี่ยวกับ GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทน รวมถึงบริษัทในเครือของ GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคดีที่คุณถูกฟ้องร้องหรือถูกข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องGoDaddy หรือ (ix) เพื่อโต้แย้งยอดเงินซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ของข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิธีใดๆ ที่ร้องเรียนต่อบัญชี ชื่อโดเมนของคุณ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการตรวจสอบบัญชีทุกบัญชีเพื่อว่ามีการใช้พื้นที่และแบนด์วิดธ์เกินหรือไม่ และเพื่อยกเลิกหรือเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบัญชีที่ใช้งานเกินระดับที่อนุญาต

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการยกเลิกบริการใดๆ ทั้งปวงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หาก GoDaddy ใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและเชื่อว่าคุณกำลังก่อกวนหรือข่มขู่ GoDaddy และ/หรือพนักงานของ GoDaddy ด้วยบริการดังกล่าว

11. ปลอดสแปม; ความเสียหายที่เป็นตัวเงิน

ปลอดสแปม  เราไม่ยินยอมให้เกิดการส่งสแปมโดยเด็ดขาด เราตรวจตราการใช้งานทั้งหมดที่ส่งมายังและส่งจากเซิร์ฟเวอร์เว็บของเราเพื่อตรวจสอบสแปมและแจ้งให้ศูนย์ร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎเรื่องสแปมให้จดทะเบียนการกระทำที่เข้าข่ายเป็นแสปม ลูกค้าที่ต้องสงสัยว่าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งสแปมจะถูกสอบสวนอย่างเต็มที่ หากเราพบว่ามีปัญหาเนรื่องสแปม เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

เราให้คำนิยามสแปมว่าหมายถึงการส่งอีเมลเชิงการค้าขยะ (UCE) อีเมลกลุ่มขยะ (UBE) หรือโทรสารขยะ (แฟกซ์) ซึ่งเป็นอีเมลหรือแฟกซ์ที่เป็นโฆษณาซึ่งส่งไปยังผู้รับหรือประการอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมยืนยันล่วงหน้าว่าต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

        i.     ข้อความอีเมล

       ii.     การโพสต์กลุ่มข่าว

       iii.     ข้อความระบบวินโดวส์

      iv.      ข้อความป็อปอัพ" (รู้จักกันในนามข้อความ "แอดแวร์" หรือ "สปายแวร์")

       v.      ข้อความด่วน (โดยใช้ AOL, MSN, Yahoo หรือโปรแกรมรับส่งข้อความด่วนอื่นๆ)

      vi.      โฆษณาห้องแชทออนไลน์

     vii.      การโพสต์ในสมุดเยี่ยมเยือนหรือฟอรัมบนเว็บไซต์

    viii.      การชักชวนทางโทรสาร

      ix.      ข้อความ/ข้อความ SMS

เราไม่อนุญาตให้ใช้เซิร์ฟเวอร์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุเอาไว้ด้านบน ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณไม่ได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติ Can-Spam ปี 2003 เท่านั้น แต่คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายปลอดสแปมนี้ด้วย สามารถส่งโฆษณาเชิงการค้าและ/หรืออีเมลกลุ่มหรือแฟกซ์ให้กับผู้รับที่ "เปิดใช้งาน" การรับข้อความเท่านั้น สิ่งที่ส่งต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งและที่อยู่ตอบกลับที่ถูกต้อง ที่อยู่ไปรษณีย์ของผู้ส่ง และวิธีปิดใช้งานที่ข้อความท้ายหน้าของอีเมลหรือแฟกซ์ เมื่อเราร้องขอ คุณต้องแสดงหลักฐานการเปิดใช้งานที่ชัดแจ้งของที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรสาร

หากเราเห็นว่าบัญชี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ใช้งานอยู่ถูกสงสัยว่าจะมีสแปม เราอาจสั่งการ ระงับ หรือยกเลิกบัญชี เว็บไซต์โฮสติ้ง การลงทะเบียนโดเมน กล่องอีเมล หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีดังกล่าว ในการเลือกของเรา เราอาจกำหนดให้คุณต้องตอบกลับทางอีเมลแจ้งให้เราทราบว่าคุณจะยุติการส่งสแปมและ/หรือสแปมที่ส่งมาในนามของคุณ และจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก่อนที่ไซต์ กล่องอีเมล และ/หรือบริการจะเปิดการใช้งานอีกครั้ง 

เราขอให้ลูกค้าและผู้รับอีเมลซึ่งสร้างจากผลิตภัณฑ์และบริการของเราทุกคนรายงานสแปมต้องสงสัยให้เราทราบ สามารถรายงานการกระทำผิดที่ต้องสงสัยทางอีเมลหรือศูนย์ร้องเรียนการกระทำผิดสแปมของเราบนเว็บ  เว็บ: แจ้งการละเมิด   

ความเสียหายที่เป็นเงินสด  คุณยอมรับว่าเราสามารถยกเลิกบัญชีได้ทันทีหากเราเชื่อว่าบัญชีนั้นส่งหรือเชื่อมต่อกับสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะอื่นๆ โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ หากไม่สามารถคำนวณความเสียหายจริงได้อย่างสมเหตุสมผล คุณตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินสดในจำนวน $1.00 สำหรับสแปมหรืออีเมลกลุ่มขยะแต่ละรายการที่ส่งจากหรือเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ

12. การอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์

GoDaddy สนับสนุนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  ถ้าคุณต้องการส่ง (i) การอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเนื่องจากมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนซึ่งยังได้รับความคุ้มครองที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ หรือ (ii) การอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ในสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง กรุณาอ่านGoDaddy’sนโยบายว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้นและที่มีให้อ่านที่นี่

13. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้และบริการที่พบที่เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย GoDaddy GoDaddy ไม่รับผิดชอบเนื้อหา ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการดำเนินการกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ GoDaddy ไม่ตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณไม่ขอให้ GoDaddy รับผิดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามของคุณ ดังนั้น GoDaddy จึงขอให้คุณตระหนักทราบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ และขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และเอกสารที่บังคับใช้อื่นๆ ของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณอาจเยี่ยมชม

14. ข้อความสละสิทธิ์การรับรองและการรับประกัน

คุณรับทราบและยอมรับเป็นพิเศษว่า การใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ให้บริการในแบบที่เป็น“แบบที่เป็น”, “แบบที่มีให้บริการ” และ “อาจมีความผิดพลาด” GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามทั้งหมด สละสิทธิ์การรับประกันทั้งหมดที่กฎหมายกำหนด โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในกรรมสิทธิ์ การขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการและการไม่ละเมิด GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ (I) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (II) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณา หรือสิ่งอื่นๆ) กับเว็บไซต์นี้ และ/หรือ (III) บริการที่บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณา หรือสิ่งอื่นๆ) กับเว็บไซต์นี้ และ GoDaddy ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับเป็นพิเศษด้วยว่า ไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่มอบโดย GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคอลเซ็นเตอร์หรือตัวแทนบริการลูกค้า) และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะ (i) ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน หรือ (ii) เป็นการรับประกันในทุกรูปแบบเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ และผู้ใช้ไม่ควรเชื่อใจข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการรับรองและรับประกันที่กล่าวมานี้ใช้บังคับอย่างเต็มที่ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และจะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

15. การจำกัดความรับผิด

GoDaddy เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดในทุกกรณีสำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา พิเศษ เชิงลงโทษ หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจาก (I) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (II) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (III) บริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (IV) การบาดเจ็บหรือความเสียหายของทรัพย์สินในทุกลักษณะ (V) การดำเนินการของบุคคลที่สามในทุกลักษณะ (VI) การเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและ/หรือเนื้อหาใดๆ ทั้งปวง ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (VII) การขัดขวางหรือหยุดบริการที่ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (VIII) ไวรัส หนอน บั๊ก ม้าโทรจัน หรือลิงค์ที่อาจส่งไปยังหรือมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ (ผ่านไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณาหรือโดยประการอื่น) กับเว็บไซต์นี้ (IX) เนื้อหาผู้ใช้หรือเนื้อหาที่หมิ่นประมาท ก่อกวน ล่วงละเมิด เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์หรือกลุ่มคนที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ลามก โป๊เปลือย อนาจาร และ/หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น และ/หรือ (X) การสูญเสียหรือความเสียหายในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเนื่องจากการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือทฤษฎีอันชอบธรรมอื่นใด และไม่ว่า GoDaddy จะได้รับการชี้แนะถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับเป็นพิเศษว่า มูลฟ้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ต้องเริ่มฟ้องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมูลฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถฟ้องคดีจากมูลฟ้องดังกล่าวได้เป็นการถาวร

นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยว่าความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ GoDaddy จะไม่เกิน 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ในทุกๆ กรณี

การจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับอย่างเต็มที่ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และจะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

16. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง แก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ และทำให้ GoDaddy และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน  ตัวแทน  และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม  ปลอดภัยจากและต่อข้อเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย ความรับผิด และความเสียหายใดๆ ทั้งปวงในทุกประเภทและลักษณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เรียกเก็บหรือเกิดขึ้นโดย GoDaddy ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจาก (i) การที่คุณใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้; (ii) การที่คุณฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อตกลงนี้หรือนโยบายหรือข้อตกลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้; และ/หรือ (iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ  หน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายภายใต้มาตรานี้จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

17. บริการที่เลิกใช้; นโยบายหมดอายุการใช้งาน

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดนำเสนอหรือให้บริการใดๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามหรือโดยปราศจากเหตุผล และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงแม้ว่า GoDaddy ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเพิ่มอายุบริการทั้งหมดให้อยู่ในระดับสูงสุด แต่อาจมีบางเวลาที่บริการที่เรานำเสนอยุติลงหรือสิ้นสุดอายุการใช้งาน ("EOL") หากเกิดกรณีดังกล่าว ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก GoDaddy ในทุกรูปแบบอีกต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันที่ของ EOL

การแจ้งข้อมูลให้ทราบและการย้าย ในกรณีที่บริการที่เรานำเสนอครบหรือจะครบ EOL เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าสามสิบวันหรือมากกว่าก่อนที่จะถึงวันที่ของ EOL ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องดำเนินทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแทนที่บริการโดยย้ายไปยังบริการใหม่ก่อนวันที่ของ EOL หรือยุติการใช้บริการดังกล่าวโดยสิ้นเชิงก่อนวันที่ของ EOL ในทั้งสองกรณี GoDaddy จะนำเสนอบริการที่เทียบเท่าเพื่อให้คุณย้ายระยะเวลาที่เหลือของการซื้อของคุณ ยอดเงินคงเหลือในร้านที่แบ่งตามสัดส่วน หรือเงินคืนที่แบ่งตามสัดส่วน โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว GoDaddy อาจย้ายคุณไปยังบริการในเวอร์ชั่นใหม่ที่ทันสมัยที่สุดโดยอาจแจ้งหรือไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากใช้งานได้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ และทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการย้ายดังกล่าว

ปราศจากความรับผิดGoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยุติบริการใดๆ ที่เราอาจนำเสนอหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

18. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

คุณรับทราบและยอมรับว่า หนึ่งในหน่วยงานที่เป็นบริษัทในเครือของเรา GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains และ Hosting Services Pvt Ltd หรือ GoDaddy Europe, Ltd. สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ ในระหว่างที่คุณซื้อ หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในสหรัฐอเมริกา GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260 จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ; หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในแคนาดา GoDaddy Domains Canada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043 จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ; หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในสหราชอาณาจักร GoDaddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ; หากมีการตรวจสอบและพบว่าการชำระเงินของคุณดำเนินการในอินเดีย GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061จะเป็นผู้ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณ หากในระหว่างการซื้อการชำระเงินของคุณถูกระบุว่ากำลังดำเนินการในประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ธุรกรรมของคุณอาจดำเนินการโดยนิติบุคคลภายในประเทศที่เปิดเผยซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการการชำระเงินในประเทศของเรา และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

(A) ระยะเวลาทั่วไป รวมถึงระยะเวลาต่ออายุอัตโนมัติ

คุณตกลงที่จะชำระราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับบริการที่ซื้อหรือได้รับที่เว็บไซต์นี้เมื่อคุณสั่งซื้อบริการ  ราคาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่สามรรถขอรับเงินคืนได้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นอย่างชัดเจนในส่วนนโยบายเงินคืนดัานล่างนี้ แม้ว่าบริการของคุณจะถูกระงับ ยกเลิก หรือโอนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบริการ  GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขราคาและค่าธรรมเนียมได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวต้องโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้และมีผลบังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า  ถ้าคุณซื้อหรือได้รับบริการเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี การปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขราคาและค่าธรรมเนียมมีผลบังคับใช้เมื่อบริการที่กำลังพูดถึงครบกำหนดต่ออายุดังที่จะได้อธิบายต่อไปด้านล่างนี้ 

เว้นแต่จะมีข้อห้ามในข้อตกลงเฉพาะผลิตภัณฑ์ คุณสามารถชำระค่าบริการได้โดยใช้“วิธีการชำระเงิน”ต่อไปนี้: (i) บัตรเครดิตที่ใช้งานได้ (ii) ใช้ GoDaddy’s “บริการชำระเงินล่วงหน้าดีดุจทอง” (มีคำนิยามด้านล่าง) (iii) เช็คอิเล็กทรอนิกจากบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีเช็คธุรกิจของคุณ ตามความเหมาะสม (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง); (iv) PayPal (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง) (v) ตัวเลือกการชำระเงินระหว่างประเทศ (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง) หรือ (vi) เงินคงเหลือในร้าน หากใช้งานได้ (ตามที่มีคำนิยามด้านล่าง) “วิธีการชำระเงิน”. แต่ละวิธี สำหรับบริการที่มี“เช็คเอาท์ด่วน” การคลิกปุ่มเช็คเอาท์ด่วนจะเป็นการสั่งซื้อบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติและจะมีการเรียกเก็บเงินไปที่วิธีการชำระเงินหลักในแฟ้มข้อมูลบัญชีของคุณ  การยืนยันคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลในแฟ้มข้อมูลบัญชีของคุณ  คุณต้องทำให้วิธีการชำระเงินของคุณในแฟ้มข้อมูลใช้งานได้ตลอดเวลาหากคุณมีบริการที่ใช้งานในบัญชีของคุณ

นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าสถานที่สำหรับการประมวลผลการชำระเงินของคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการชำระเงินที่เลือก การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงข้อมูลในวิธีการชำระเงินของคุณหรือสกุลเงินที่เลือกไว้สำหรับวิธีการชำระเงิน

นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด GoDaddy ไม่เก็บสำเนาเอกสารหรือเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของคำสั่ง คำสั่งยืนยัน หรือแบบฟอร์มคำสั่งยืนยันยืนและ/หรือการยินยอมที่ลงนามเกี่ยวกับการใช้บริการต่ออายุอัตโนมัติของเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถให้เอกสารดังกล่าวได้เมื่อมีการร้องขอ คุณสามารถดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการต่ออายุอัตโนมัติได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี GoDaddy ของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่มีการคืนเงินไปที่วิธีการชำระเงินของคุณ การออกใบยืนยันการรับเงินคืนของ GoDaddy เป็นเพียงการยืนยันว่า GoDaddy ได้ส่งเงินคืนของคุณไปยังวิธีการชำระเงินที่มีการเรียกเก็บเงินในเวลาที่ซื้อครั้งแรกแล้วเท่านั้น และ GoDaddy ไม่สามารถควบคุมได้ว่าเงินคืนดังกล่าวจะเข้าไปรวมกับยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ในวิธีชำระเงินของคุณเมื่อไรได้เลย  คุณยังรับทราบและยอมรับด้วยว่า ผู้ให้บริการชำระเงินและ/หรือธนาคารที่ชำระเงินซึ่งเชื่อมต่อกับวิธีการชำระเงินของคุณกำหนดและวางกฎระเบียบเรื่องกรอบเวลาในการแจ้งเรื่องเงินคืนของคุณ และการแจ้งเรื่องเงินคืนดังกล่าวอาจมีกรอบเวลาตั้งแต่ห้า (5) วันทำการไปจนถึงรอบการเรียกเก็บเงินเต็มหนึ่งรอบหรือนานกว่านั้น 

ในกรณีที่เงินคืนถูกส่งไปที่วิธีการชำระเงินของคุณ และผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือธนาคารที่ชำระเงินซึ่งเชื่อมต่อกับวิธีการชำระเงินของคุณกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับเงินคืน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อจำกัดเรื่องเวลาการคืนเงินหรือจำนวนเงินคืนที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น GoDaddy จึงขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการออกเงินคืน (i) ในรูปแบบเครดิตในร้าน; หรือ (ii) ผ่านการออกเช็คของ GoDaddy ซึ่งจะถูกส่งไปที่ที่อยู่ไปรษณีย์ในแฟ้มข้อมูลบัญชีของคุณ  GoDaddy  ยังมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ที่จะนำเสนอเครดิตในร้านให้กับลูกค้าที่ต้องการเงินคืน แม้ว่าวิธีการชำระเงินจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินคืนก็ตาม   เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย เงินคืนใดๆ ทั้งปวงที่ดำเนินการผ่านการออกเครดิตในร้านหรือเช็คของ GoDaddy ถือว่าอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถใช้งานได้ตามคำขอของลูกค้า

ถ้าคุณถูกเรียกเก็บเงินแบบรายเดือน วันที่เรียกเก็บเงินของคุณรายเดือนของคุณจะอ้างอิงตามวันที่ของเดือนที่คุณซื้อบริการ หากวันที่ดังกล่าวอยู่ไม่เกินวันที่ 28 ของเดือน วันที่เรียกเก็บเงินของคุณจะเป็นวันที่ 28 ของแต่ละเดือน 

อีกทั้ง โดยที่มีการประเมินของ GoDaddy ทำให้เชื่อได้ว่าคุณยังค้างชำระเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใด GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะหักยอดเงินจากบัญชีของคุณจนกว่า GoDaddy จะได้รับเงินครบตามจำนวน

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ประสบกับการหยุดชะงักหรือการบริการที่สูญหาย บริการทั้งหมดจะได้รับการ  เสนอต่ออายุโดยอัตโนมัติ  เว้นแต่เหตุที่ อธิบาย ด้านล่างของส่วนนี้ การต่ออายุโดยอัตโนมัติจะต่ออายุบริการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระยะเวลาการต่ออายุเท่ากับในเวลาที่ใช้ระยะเวลาการให้บริการล่าสุด (ยกเว้นชื่อโดเมนที่สามารถต่ออายุสำหรับระยะเวลาบริการ เดิม)  ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาการให้บริการครั้งสุดท้ายของคุณเป็นเวลาหนึ่งปีระยะเวลาการต่ออายุของคุณโดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งปี  อย่างไรก็ดี  ในการต่ออายุ  โดยใช้วิธีการชำระเงินที่ยื่นไว้ไม่สำเร็จ  GoDaddyอาจพยายามต่ออายุบริการที่มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาน้อยกว่าระยะเวลาการสมัครสมาชิกเดิมในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ 

หากคุณไม่ได้ปิดใช้งานตัวเลือกการต่ออายุโดยอัตโนมัติ GoDaddy จะต่ออายุบริการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการต่ออายุและจะรับการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่ ด้วย GoDaddy ที่ GoDaddy’s อัตราปัจจุบันที่คุณยอมรับและตกลงอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราสำหรับระยะเวลาการให้บริการเดิม  ในการดูการตั้งค่าการต่ออายุที่ใช้กับคุณและบริการของคุณ เพียงลงชื่อเข้าใช้ผู้จัดการบัญชีของคุณจากไซต์นี้และทำตามขั้นตอน ที่นี่  หากคุณไม่ต้องการให้บริการใดๆ ต่ออายุโดยอัตโนมัติคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการต่ออายในกรณีดังกล่าวที่ บริการ ของคุณจะระงับเนื่องจากหมดอายุระยะเวลาใช้งานปัจจุบัน จนกว่าคุณจะต่ออายุบริการด้วยตนเองก่อนวันที่ดังกล่าว (ซึ่งในกรณีนี้บริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกครั้ง)  กล่าวอีกนัยหนึ่ง, should คุณเลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์ของคุณและไม่สามารถต่ออายุบริการของคุณด้วยตัวคุณเองก่อนที่จะหมดอายุ คุณอาจพบปัญหาการหยุดชะงักหรือบริการที่ขาดหายและ GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในเรื่องนี้

นอกจากนี้ GoDaddy สามารถเข้าร่วม“โปรแกรมเรียกเก็บเงินซ้ำ” หรือ“บริการตัวอัพเดทบัญชี” ที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณสนับสนุน (และประการสำคัญต้องขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมของธนาคารของคุณด้วยเช่นกัน)  หากเราไม่สามารถได้รับชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่สำเร็จ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต (หรือธนาคาร) ของคุณ อาจแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับข้อมูลอัพเดทของหมายเลขและ/หรือวันที่หมดอายุบัตรเครดิตของคุณ หรืออาจเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตใบใหม่โดยอัตโนมัติในนามของเราโดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า  ในส่วนของข้อกำหนดของโปรแกรมเรียกเก็บเงินซ้ำ ในกรณีที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลอัพเดทของหมายเลขและ/หรือวันที่หมดอายุบัตรเครดิตของคุณ GoDaddy จะอัพเดทโปรไฟล์การชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในนามของเรา GoDaddy ไม่รับประกันว่าเราจะขอหรือได้รับข้อมูลอัพเดทของบัตรเครดิต คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขและรักษาการตั้งค่าบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) การยกเลิกผลิตภัณฑ์ และ (ii) การตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินที่คุณระบุไว้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้งานได้  นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับว่าหากคุณไม่ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมานี้อาจทำให้บริการของคุณหยุดชะงักหรือใช้งานไม่ได้   GoDaddy จะไม่รับผิดสำหรับเรื่องดังกล่าวต่อคุณหรือบุคคลที่สาม 

หาก GoDaddy ไม่สามารถเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณได้เต็มจำนวนตามที่คุณค้างชำระสำหรับบริการที่ได้รับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหาก GoDaddy ได้รับข้อความแจ้ง เกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงิน การเก็บเงินปลายทาง ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน หรือถูกเรียกให้ชำระค่าธรรมเนียมซึ่งเคยเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินของคุณมาแล้ว คุณยอมรับว่า GoDaddy สามารถดำเนินการมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการชำระเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการยกเลิกชื่อโดเมนหรือบริการที่จดทะเบียนหรือต่ออายุในนามของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ  GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ” หรือ “ค่าดำเนินการ” จากคุณตามสมควรสำหรับ (i) งานที่ GoDaddy อาจดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตบริการปกติ (ii) เวลาและ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นกับ GoDaddy ในการให้บริการและ/หรือ (iii) การที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ (ตามที่ GoDaddy กำหนดโดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว)   โดยทั่วไปแล้ว กรณีที่จะมีค่าบริหารจัดการหรือค่าดำเนินการเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) ประเด็นเรื่องการบริการลูกค้าซึ่งต้องใช้เวลาหรือความเอาใจใส่ส่วนตัวเพิ่มเติม; (ii) การดำเนินการตาม UDRP เกี่ยวกับชื่อโดเมนและ/หรือข้อพิพาทของคุณซึ่งต้องใช้บริการทางบัญชีหรือกฎหมาย ไม่ว่าจะดำเนินการโดยพนักงานของ GoDaddy หรือโดยบริษัทภายนอกซึ่งว่าจ้างโดย GoDaddy; (iii) การชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งปวง รวมถึงค่าบริการที่เกิดขึ้นโดย GoDaddy อันเนื่องมาจากการปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินอื่นๆ ที่เกิดจากคุณ ธนาคาร หรือผู้ดำเนินการตามวิธีการชำระเงินของคุณ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการหรือค่าดำเนินการเหล่านี้ตามวิธีการชำระเงินที่คุณแจ้งข้อมูลไว้GoDaddy

GoDaddy อาจนำเสนอการกำหนดราคาระดับผลิตภัณฑ์ในหลายๆ สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและตัวเลือกสกุลเงินบางสกุลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น ("สกุลเงินที่สนับสนุน" หรือ “สกุลเงินต่างๆ ที่สนับสนุน”) ถ้าสกุลเงินที่เลือกเป็นสกุลเงินที่สนับสนุน เราจะดำเนินการกับธุรกรรมในสกุลเงินที่สนับสนุน และรายการราคาที่แสดงระหว่างขั้นตอนเช็คเอาท์จะเป็นจำนวนจริงที่มีการดำเนินการและส่งไปยังธนาคารของคุณเพื่อชำระเงิน ถ้าสกุลเงินที่เลือกไม่ใช่สกุลเงินที่สนับสนุน เราจะดำเนินการกับธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และรายการราคาที่แสดงระหว่างขั้นตอนเช็คเอาท์จะเป็นราคาการเปลี่ยนสกุลเงินโดยประเมินในเวลาที่ซื้อ ในทั้งสองกรณี (ไม่ว่าสกุลเงินที่เลือกจะเป็นสกุลเงินที่สนับสนุนหรือไม่ก็ตาม) หากธุรกรรมถูกดำเนินการในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีธนาคารของคุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารของคุณ  นอกจากนี้ เนื่องจากความแตกต่างเรื่องเวลาระหว่าง (i) เวลาที่คุณทำขั้นตอนเช็คเอาท์เสร็จสิ้น (ii) เวลาที่ดำเนินการธุรกรรม และ (iii) เวลาที่ธุรกรรมโพสต์ไปยังใบแจ้งรายการธนาคารของคุณ อัตราการแปลงสกุลเงินอาจผันผวนได้ และ GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันว่า (a) จำนวนที่ต้องชำระที่ส่งไปยังธนาคารของคุณจะตรงกับจำนวนที่โพสต์ไปยังใบแจ้งรายการธนาคารของคุณ (ในกรณีที่เป็นสกุลเงินที่สนับสนุน) หรือ (b) ราคาการแปลงสกุลเงินโดยประเมินจะตรงกับจำนวนที่ดำเนินการหรือจำนวนที่โพสต์ไปยังใบแจ้งรายการธนาคารของคุณ (ในกรณีที่เป็นสกุลเงินที่ไม่สนับสนุน) และคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์การเรียกร้องใดๆ และทั้งปวงจากความแตกต่างดังกล่าว (รวมถึงการเรียกร้องใดๆ และทั้งปวงสำหรับเงินคืนจากสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้) นอกจากนี้ ไม่ว่าสกุลเงินที่เลือกจะเป็นสกุลใดก็ตาม คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ("VAT") ภาษีสินค้าและบริการ ("GST") หรือค่าธรรมเนียมท้องถิ่นอื่นๆ และ/หรือภาษี จากธนาคารของคุณและ/หรือประเทศที่ระบุในส่วนที่อยู่การเรียกเก็บเงินของคุณ

(B) นโยบายการคืนเงิน

สินค้าและบริการที่มีสิทธิ์สำหรับการคืนเงินจะมีการอธิบาย ที่นี่ (“นโยบายการคืนเงิน”) 

ในกรณีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่   ที่รวมถึงชื่อโดเมนฟรี ถ้าคุณยกเลิกสินค้า ราคารายการสำหรับชื่อโดเมนจะถูกหักออกจากจำนวนเงินการคืนเงิน ราคาตามรายการคือราคาของชื่อโดเมนที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของ GoDaddy และไม่มีโปรโมชั่น ส่วนลด หรือการลดราคาในแบบอื่นๆ

สำหรับลูกค้าชาวเยอรมัน นโยบายการคืนเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายใดๆ ของคุณในการเพิกถอนหรือยุติสัญญาอันเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

(C) บริการชำระเงินล่วงหน้าแบบดีดุจทอง

รายละเอียดบริการ

ด้วยการใช้งานบริการ Good As Gold Prepaid คุณสามารถโอนเงินไปที่ GoDaddy เพื่อเข้าบัญชี Good As Gold Prepaid Services ของคุณ (“บัญชี Good As Gold”)  จากนั้นคุณสามารถใช้บัญชี Good As Gold เพื่อซื้อ  บริการใดๆ  คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชี Good As Gold ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินทั้งหมดต้องเป็นจำนวนเงินเต็มเมื่อซื้อ     

คุณรับทราบว่าเงินที่โอนไปยังบัญชีดีดุจทองของคุณจะถูกเก็บไว้โดย GoDaddy และจะไม่ได้รับหรือมีการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อผลประโยชน์ของคุณ ในกรณีที่อาจมีดอกเบี้ย คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับและเก็บจำนวนเงินดังกล่าวเอาไว้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินล่วงหน้าแบบดีดุจทอง

คุณรับทราบว่าธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้บริการชำระเงินล่วงหน้าแบบดีดุจทองจะถูกดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในเบื้องต้นคุณต้องชำระค่าบริการชำระเงินล่วงหน้าแบบดีดุจทองของคุณในจำนวนไม่น้อยกว่าเงินเท่ากับ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐ

บัญชี Good As Gold ของคุณสามารถเติมเงินได้ด้วยการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สุกลเงินปกติของบัญชีธนาคาร Wild West Domains คือดอลลาร์ สหรัฐ  การโอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงและฝากเข้าบัญชีเป็นดอลลาร์ สหรัฐโดยอัตโนมัติ  โปรดทราบว่าอาจมีค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน  คุณยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งหมดทั้งขาเข้าและขาออกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดีดุจทองของคุณ ธนาคารของคุณ ธนาคารคนกลาง หรือธนาคารของ GoDaddy อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินสหรัฐ  ซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินที่ ธนาคารของ GoDaddy ได้รับลดลง และบัญชี Good As Gold ของคุณจะได้รับเงินที่เหลือหลังจากนั้น โดยข้อตกลงนี้ คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ GoDaddy (i) สามารถหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน GoDaddy ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้รับเงินโอนจากบัญชีดีดุจทองของคุณ; และ/หรือ (ii) เรียกเก็บค่าบริการยี่สิบดอลลาร์ ($20.00) (“บริการ”) ที่เกี่ยวข้องกับการยุติบัญชีดีดุจทองของคุณ  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการโพสต์ออนไลน์และมีผลทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีดีดุจทองของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าสู่ระบบ“จัดการบัญชีของคุณ” หรือผ่านรถเข็นช็อปปิ้งบนเว็บไซต์ GoDaddy หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกบัญชีดีดุจทอง (หรือ GoDaddy เลือกที่จะยกเลิกบัญชีดีดุจทองของคุณเนื่องจากคุณละเมิดภาระผูกพันที่มีภายใต้ข้อตกลงบริการดีดุจทอง) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีดีดุจทองของคุณจะถูกคืนให้ในอัตราสุทธิหลังจากหักค่าบริการแล้ว

อาจมีการเติมเงินเพิ่มเติมบัญชีดีดุจทองของคุณได้ตลอดเวลา ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นต่ำสุดที่อนุญาตสำหรับการโอนเงินและเช็คคือ $100.00

การใช้บริการชำระเงินล่วงหน้าดีดุจทองของคุณ

คุณสามารถใช้เงินในบัญชีดีดุจทองของคุณผ่านขั้นตอนการซื้อของ GoDaddy ที่เว็บไซต์ของ GoDaddy เท่านั้น ไม่สามารถทำการซื้อได้หากบัญชีดีดุจทองของคุณมีเงินไม่เพียงพอหรือไม่มีเงินในเวลาที่ซื้อซึ่งไม่สามารถครอบคลุมราคาที่ซื้อทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมและบันทึกข้อมูลของบัญชีดีดุจทองของคุณได้จากลิงค์“จัดการบัญชีของคุณ”บนเว็บไซต์ของ GoDaddy บัญชีดีดุจทองของคุณจะแสดงการซื้อและจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีดีดุจทองของคุณ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดีดุจทองของคุณตามที่ GoDaddy เห็นว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบัญชีดีดุจทองของคุณ โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว

(D) จ่ายด้วยเช็ค (เช็คอิเล็กทรอนิก)

หากใช้ตัวเลือกGoDaddy’sจ่ายด้วยเช็ค (“จ่ายด้วยเช็ค”) คุณสามารถซื้อบริการ GoDaddy โดยใช้เช็คอิเล็กทรอนิก (จากบัญชีเช็คส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณตามความเหมาะสม) ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คุณยินยอมอนุญาตให้ Certegy Check Services, Inc. (“Certegy”) หักเงินเต็มจำนวนจากบัญชีเช็คของคุณ (“บัญชีเช็ค”) สำหรับการซื้อของคุณ ซึ่งไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ Certegy จะสร้างการโอนเงินอิเล็กทรอนิก (“EFT”) หรือดราฟต์ธนาคาร ซึ่งจะยื่นกับธนาคารหรือสถาบันการเงินของคุณเพื่อรับการชำระเงินจากบัญชีเช็คของคุณ บัญชีเช็คต้องเป็นของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และเช็คต้องจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้บัญชีเช็คของคุณมีข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีเงินพอจ่าย คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) Certegy สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธธุรกรรมด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากบัญชีเช็คของคุณไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีเงิน/มีเงินไม่เพียงพอ และ (ii) ในกรณีดังกล่าว ทั้ง Certegy และ GoDaddy ไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับเรื่องดังกล่าว  หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม Certegyไม่สามารถได้รับเงินค่าบริการที่ได้ไปแล้วได้เต็มจำนวน คุณตกลงให้ Certegy และ GoDaddy สามารถดำเนินการเพื่อรับการเยียวยาตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการชำระเงิน (บวกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  GoDaddy ไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่ Certegy ดำเนินการ)  คุณยอมรับว่าหาก EFT หรือดราฟต์ธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ คุณจะชำระค่าบริการตามค่าธรรมเนียมที่ระบุด้านล่างนี้ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เป็นประการอื่น สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้โดยหักเงินจากบัญชีเช็คของคุณโดยใช้ EFT หรือดราฟท์ธนาคาร  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ

GoDaddy และผู้ให้บริการซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ Certegy Check Services, Inc. และ Complete Payment Recovery Services, Inc. อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอีเมล, จดหมายธรรมดา, SMS, MMS, ข้อความ, โพสต์ข้อความผ่านการบริการ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักอย่างเหมาะสมในตอนนี้ หรือพัฒนาต่อจากนี้ คุณอาจไม่ได้รับคำประกาศดังกล่าวหากคุณละเมิดเงื่อนไขการให้บริการโดยการเข้าถึงบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อตกลงที่จะถือว่าคุณได้รับการแจ้งใดๆ ที่จะได้ส่งมอบหากคุณสามารถเข้าถึงบริการในลักษณะที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้คุณยังให้อำนาจอย่างชัดแจ้งแก่ GoDaddy และผู้ให้บริการซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ Certegy Check Services, Inc. และ Complete Payment Recovery Services, Inc. และบริษัท ในเครือของพวกเขาอย่างชัดเจนที่จะติดต่อคุณผ่านทางการโทรศัพท์ติดต่ออัตโนมัติ ข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือทางอื่น ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของคุณ คุณยังได้รับทราบว่าที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ จะมีการแบ่งปันกับผู้อื่นและไม่ได้เป็นที่อยู่อีเมลของที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง

สหรัฐอเมริกา รวมถึงเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย:

AK

อะแลสกา

$25.00

AL

อลาบามา

$30.00

AR

อาร์คันซอ

$25.00

AZ

แอริโซนา

$25.00

CA

แคลิฟอร์เนีย

$25.00

CO

โคโลราโด

$20.00

CT

คอนเน็คติกัต

$20.00

DC

เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย

$15.00

DE

เดลาแวร์

$40.00

FL

ฟลอริดา

 • สำหรับมูลค่าหน้าเช็ค $0.01 - $50.00, $25.00
 • สำหรับมูลค่าหน้าเช็ค $50.01 - $300.00, $30.00
 • สำหรับมูลค่าหน้าเช็ค $300.01 หรือมากกว่า มากกว่า $40.00 หรือ 5% ของมูลค่าหน้าเช็ค

GA

จอร์เจีย

 • มากกว่า $30.00 หรือ 5% ของมูลค่าหน้าเช็ค

HI

ฮาวาย

$30.00

IA

ไอโอวา

$30.00

ID

ไอดาโฮ

 • น้อยกว่า $20.00 หรือมูลค่าหน้าเช็ค

IL

อิลลินอยส์

$25.00

IN

อินเดียนา

$20.00

KS

แคนซัส

$30.00

KY

เคนทักกี

$25.00

LA

ลุยเซียนา

 • มากกว่า $25.00 หรือ 5% ของมูลค่าหน้าเช็ค

MA

แมสซาชูเซตส์

$25.00

MD

แมริแลนด์

$35.00

ME

เมน

$25.00

MI

มิชิแกน

$25.00

MN

มินนิโซตา

$30.00

MO

มิสซูรี

$25.00

MS

มิสซิสซิปปี

$40.00

MT

มอนแทนา

$30.00

NC

นอร์ธแคโรไลนา

$25.00

ND

นอร์ธดาโคตา

$30.00

NE

เนแบรสกา

$25.00

NH

นิวแฮมป์เชียร์

$25.00

NJ

นิวเจอร์ซีย์

$25.00

NM

นิวเม็กซิโก

$20.00

NV

เนวาดา

$25.00

NY

นิวยอร์ก

$20.00

OH

โอไฮโอ

 • มากกว่า 30.00 หรือ 10% ของมูลค่าหน้าเช็ค

OK

โอคลาโฮมา

$25.00

OR

ออริกอน

$25.00

PA

เพนซิลเวเนีย

$25.00

RI

โรดไอแลนด์

$25.00

SC

เซาท์แคโรไลนา

$30.00

SD

เซาท์ดาโคตา

$40.00

TN

เทนเนสซี

$30.00

TX

เท็กซัส

$30.00

UT

ยูทาห์

$20.00

VA

เวอร์จิเนีย

$50.00

VT

เวอร์มอนต์

$25.00

WA

วอชิงตัน

$25.00

WI

วิสคอนซิน

$25.00

WV

เวสต์เวอร์จิเนีย

$25.00

WY

ไวโอมิง

$30.00

สหรัฐอเมริกา อาณาเขต:

AS

อเมริกันซามัว

$15.00

GU

กวม

$15.00

PR

เปอร์โตริโก

$15.00

VI

เวอร์จินไอส์แลนด์

$15.00

สหรัฐอเมริกา รัฐทหาร:

AA

กองทัพอเมริกา

$15.00

AE

กองทัพแอฟริกา กองทัพแคนาดา กองทัพยุโรป กองทัพตะวันออกกลาง

$15.00

AP

กองทัพแปซิฟิก

$15.00

จังหวัด / ดินแดนของแคนาดา:

AB

อัลเบอร์ตา

$20.00

BC

บริติชโคลัมเบีย

$20.00

MB

แมนิโทบา

$20.00

NB

นิวบรันสวิก

$20.00

NL

นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์

$20.00

NS

โนวาสโกเชีย

$20.00

NT

นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์

$20.00

ON

ออนแทรีโอ

$20.00

PE

ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์

$20.00

QC

ควิเบก

$15.00

SK

ซัสแคตเชวัน

$20.00

YT

ยูคอน

$20.00

การคลิกกล่องที่ติดป้ายว่า“ฉันตกลง”ของข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงินจ่ายด้วยเช็คหมายความว่า คุณอนุญาตให้ใช้ข้อมูลสำหรับสร้าง EFT หรือดราฟต์ธนาคาร และคุณอนุญาตให้หักบัญชีการซื้อจากบัญชีเช็คของคุณเต็มจำนวน

(E) จ่ายด้วย PAYPAL

การใช้ตัวเลือกการชำระเงินจ่ายด้วย PayPal ของ GoDaddy (“PayPal”) หมายความว่า คุณสามารถซื้อบริการโดยใช้ PayPal ได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ PayPal หักบัญชีการซื้อของคุณจากบัญชี PayPal ของคุณเต็มจำนวน (“บัญชี PayPal ”) หรือจาก บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่อนุญาตซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชี PayPal ของคุณ (“แหล่งระดมเงิน PayPal”)

ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรักษาให้ข้อมูลบัญชี PayPal และแหล่งระดมเงิน PayPal ของคุณเป็นปัจจุบันและมีเงินพร้อม และบัญชี PayPal ของคุณมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้เป็นแหล่งเงินสำรอง  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) PayPal ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บัญชี PayPal และแหล่งระดมเงิน PayPal ของคุณไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีเงิน/มีเงินไม่เพียงพอ และ (ii)ในกรณีดังกล่าว ทั้ง PayPal และ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณและบุคคลที่สามในเรื่องดังกล่าว  หาก PayPal ไม่สามารถถอนเงินค่าซื้อของคุณได้เต็มจำนวนด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยอมรับว่า PayPal และ GoDaddy สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายทั้งหมดที่สามารถทำได้เพื่อให้ได้รับชำระเงิน คุณยอมรับว่าหากธุรกรรมไม่ได้รับชำระเงิน คุณจะชำระค่าบริการจำนวน $25.00 หรือจำนวนสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งอาจหักบัญชีจากบัญชี PayPal ของคุณหรือแหล่งระดมเงิน PayPal

การคลิกกล่องที่ติดป้ายว่า“ฉันตกลง”ของข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงิน PayPal หมายความว่า คุณอนุญาตให้หักบัญชีการซื้อของคุณจากบัญชี PayPal หรือแหล่งระดมเงิน PayPal ของคุณเต็มจำนวน

(F)  ตัวเลือกการชำระเงินระหว่างประเทศ

GoDaddy  มีตัวเลือกการชำระเงินระหว่างประเทศทางเลือกมากมายผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศ (“IPP”)  ในกรณีที่คุณเลือก IPP คุณรับรองว่าคุณยอมรับข้อตกลงการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องของ IPP ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมที่ GoDaddy เสร็จสิ้น  นอกจากนี้ คุณยังตกลงอนุญาตให้ IPP หักบัญชีการซื้อของคุณจากบัญชีธนาคารที่เลือกเต็มจำนวน บัญชีกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิก (รวมถึงบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่อนุญาตซึ่งเชื่อมต่อกับบัญชีกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกของคุณ หรือบัญชีประเภทอื่นๆที่เชื่อมต่อกับ IPP ที่เลือก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรแบบชำระเงินล่วงหน้าและการชำระเงินเคลื่อนที่) ซึ่งเรียกรวมกันว่า “แหล่งระดมเงิน” นอกจากนี้ คุณยังตกลงอนุญาตให้ IPP ที่เลือกหักบัญชี หากทำได้ “ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน” และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นๆ ที่ IPP ใช้กับข้อตกลงของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ค่าธรรมเนียม IPP”) จากแหล่งระดมเงินของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่า IPP สามารถเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม IPP ได้ตลอดเวลาโดยที่ GoDaddy ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรักษาให้ข้อมูลแหล่งระดมเงินของคุณเป็นปัจจุบันและมีเงินพร้อม คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) IPP สงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินที่ไม่ผ่านอนุมัติอันเป็นผลมาจากแหล่งระดมเงินของคุณไม่มีอยู่แล้ว หรือไม่มีเงิน/มีเงินไม่เพียงพอ) และ (ii) ในกรณีดังกล่าว ทั้ง IPP และ GoDaddy ไม่รับผิดต่อคุณและบุคคลที่สามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คุณรับทราบว่า GoDaddy จะไม่พยายามให้บริการที่คุณซื้ออย่างเต็มที่จนกว่า GoDaddy จะได้รับการยืนยันเรื่องการชำระเงินจาก IPP ผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบว่าอาจมีช่องว่างหลายชั่วโมงหรือหลายวันระหว่างเวลาที่คุณสั่งซื้อและเวลาที่ IPP ยืนยันการชำระเงินผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หาก GoDaddy ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจาก IPP ผ่านผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้องภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกยกเลิก ซึ่งในเวลานั้น คุณต้องเริ่มทำตามขั้นตอนการซื้ออีกครั้ง ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางบัญชี GoDaddy ของคุณได้ การชำระเงินที่ได้รับสำหรับคำสั่งซื้อที่ยกเลิกไปแล้วก่อนหน้านี้จะถูกคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้

หากในเวลาที่ GoDaddy ได้รับการยืนยันการชำระเงินจาก IPP (ผ่านทางผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง) ไม่ว่า (i) บริการ (รวมถึงชื่อโดเมน) จะไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป; หรือ (ii) คำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการถูกยกเลิกในระบบของเรา; หรือ (iii) การยืนยันการชำระเงินไม่ตรงกับจำนวนดอลลาร์ของคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นเพราะการซื้อของคุณถูกเก็บเงินเกินหรือถูกเก็บเงินน้อยเกินไป GoDaddy อาจคืนเงินบางส่วนโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เก็บเงินเกิน) หรือคืนเงินเต็มจำนวน (ในกรณีที่ถูกเก็บเงินน้อยเกินไป) ไปยังแหล่งระดมเงินของคุณ หาก IPP (หรือผู้ดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง) มีข้อจำกัดในการคืนเงินในรูปแบบใดก็ตาม GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไปยังยอดเงินคงเหลือในร้าน  คุณรับทราบและยอมรับว่า IPP สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียม IPP ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้รับเงินคืน ดังนั้น เงินคืนทั้งหมดที่ออกให้โดย GoDaddy จะเป็นยอดค่าธรรมเนียม IPP สุทธิ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

GoDaddy มอบข้อเสนอการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ SEPA (“SEPA”) เป็นช่องทางการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี หากคุณเลือกที่จะใช้ SEPA เป็นช่องทางการชำระเงิน คุณกำลังมอบอนุญาตให้ GoDaddy และ Adyen ผู้ให้บริการชำระเงินของเราส่งขั้นตอนการทำงานไปยังธนาคารของคุณเพื่อหักเงินจากบัญชีของคุณ การยอมรับต่อเงื่อนไขเหล่านี้หมายความว่า คุณได้มอบอำนาจให้ GoDaddy เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ การให้อนุญาตนี้ครอบคลุมถึงบัญชีธนาคารใหม่ใดๆ ที่คุณใช้ในการสั่งซื้อจาก GoDaddy   เราจะแจ้งวันที่จะมีการหักบัญชีให้คุณทราบภายในเวลาที่เหมาะสม (the “การแจ้งเตือนล่วงหน้า”) คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอีเมลอย่างน้อยหนึ่ง (1) วันทำการก่อนที่จะมีการเรียกชำระเงิน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าในบัญชีของคุณนั้นมีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหับการหักเงินออกจากบัญชี อีกทั้งคุณยังยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยแก่ GoDaddy  หากมีการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น หากสถาบันการเงินของคุณยับยั้งการชำระเงินจาก GoDaddy  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(G) ยอดเงินคงเหลือในร้าน

ในกรณีที่บัญชีของคุณมียอดเงินคงเหลือในร้าน คุณสามารถใช้ยอดเงินคงเหลือในร้านที่มีอยู่สำหรับการซื้อในอนาคตในบัญชีของคุณ  ในกรณีที่บัญชีของคุณมียอดเงินคงเหลือในร้าน โดยข้อตกลงนี้ คุณอนุญาตให้ GoDaddy ใช้ยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่สำหรับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่ค้างชำระ การปฏิเสธการชำระเงิน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ  ในกรณีที่วิธีการชำระเงินเริ่มต้นของคุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการต่ออายุบริการ  GoDaddy สามารถใช้ยอดเงินคงเหลือในร้านที่มีอยู่หากมีเงินพอสำหรับธุรกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจำนวนยอดเงินคงเหลือในร้านที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจะเป็นเท่าไหร่ แต่ GoDaddy ก็ไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียผลิตภัณฑ์อันเป็นผลมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินเริ่มต้นของคุณหรือยอดเงินในร้าน  ยอดเงินในร้านสามารถนำมาใช้ได้ตามสกุลเงินที่เลือกในรถเข็นช็อปปิ้งในเวลาที่ซื้อ (หรือต่ออายุ) หากคุณมียอดเงินในร้านมากกว่าหนึ่งยอด ยอดเงินจะถูกดำเนินการตามอายุของยอดเงิน โดยยอดเงินในร้านที่เก่าที่สุดจะถูกนำมาใช้ก่อน หากจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อทำการซื้อหรือต่ออายุให้เสร็จสมบูรณ์ ยอดเงินในสกุลเงินที่ไม่ได้เลือกจะถูกเปลี่ยนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ GoDaddy ตามอายุของยอดเงิน (เก่าสุดมายังใหม่สุด) จนกว่า (i) จะจัดสรรเงินได้เพียงพอเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ (ii) ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าในเวลาที่เปลี่ยนสกุลเงิน GoDaddy สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อชดเชยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการเปลี่ยนสกุลเงิน

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือในร้านที่คุณมีอยู่ได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบ “จัดการบัญชีของคุณ” หรือตรวจสอบผ่านรถเข็นช็อปปิ้งบนเว็บไซต์ GoDaddy คุณรับทราบว่ายอดเงินคงเหลือในร้านไม่สามารถโอนได้  สามารถใช้ในบัญชีที่จำเป็นต้องใช้ยอดเงินคงเหลือในร้านเท่านั้น และหมดอายุได้ ยอดเงินในร้านฟรีจะหมดอายุสองปีหลังจากออกยอดเงิน  ในกรณีที่ GoDaddy ยกเลิกบัญชีของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่ายอดเงินคงเหลือในร้านที่ยังเหลืออยู่จะถูกริบ 

คุณยังรับทราบอีกด้วยว่าเงินที่อยู่ในยอดเงินคงเหลือในร้านของคุณจะถูก GoDaddy ยึดไว้ และจะไม่เพิ่มจำนวนขึ้นหรือไม่มีการให้ดอกเบี้ยกับคุณ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้น คุณเข้าใจและยอมรับว่า GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับและเก็บจำนวนเงินดังกล่าวเอาไว้เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการทำงานของยอดเงินคงเหลือในร้าน

(H) บัตรของขวัญ

เนื้อหาในส่วนนี้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการบัตรของขวัญของ GoDaddy ของคุณและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “บัตร”)  GoDaddy ให้สิทธิ์คุณใช้บัตรในแบบไม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้และในนโยบายและกระบวนการของ GoDaddy แต่ละรายการ

โดยทั่วไปแล้วบริการจะอนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนบัตรเป็นสินค้าและบริการจาก GoDaddy ยกเว้นในกรณีที่ต้องการซื้อบัตรของขวัญอีกใบ การเป็นสมาชิกประมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีการเป็นสมาชิกประมูลฟรี หรือข้อเสนออื่นที่ไม่รวมการซื้อด้วยบัตรของขวัญ

บัตรไม่สามารถเติมเงินได้ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ใช่บัตรของขวัญแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ปรับแต่งให้เป็นแบบของคุณได้ และไม่สามารถขายซ้ำ โอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้กับบัญชี ยกเว้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บัตรไม่ใช่บัญชี ไม่มีดอกเบี้ย และไม่คุ้มครอง FDIC บัตรไม่ใช่บัตรเครดิต คุณอนุญาตให้เราชำระค่าธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดยใช้บัตรด้วยยอดเงินที่คงเหลือในบัตร คุณตกลงใช้บัตรเฉพาะเท่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเท่านั้น คุณตกลงว่าจำนวนเงินที่แสดงบนบันทึกข้อมูลของเราเกี่ยวกับบัตรหมายถึงยอดเงินคงเหลือในบัตร เมื่อบัตรมียอดเงินคงเหลือศูนย์ดอลลาร์ ($0) ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่ผู้รับบัตรได้รับมูลค่าการใช้บัตรมากกว่ายอดเงินที่คงเหลือ คุณจะจ่ายจำนวนเงินค่าธุรกรรมที่เกินยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่คืนให้กับเราเมื่อเราร้องขอ

คุณสามารถให้บัตรแก่ผู้รับคนใดก็ได้ แต่ผู้รับคนดังกล่าวจะสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือในบัตรได้ก็ต่อเมื่อผู้รับคนนั้นได้สร้างบัญชีกับ GoDaddy และยอมรับนโยบายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ

บัตรเปรียบเสมือนเงินสดในส่วนที่ว่าบัตรสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการระบุตัวตน คุณตกลงที่จะใช้ความพยายามของคุณอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องบัตรไม่ให้สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถโทรหาบริการดูแลลูกค้าเพื่อรายงานบัตรสูญหายหรือถูกขโมย เราสามารถใช้ดุลยพินิจของเราในการออกบัตรทดแทนให้ใหม่โดยหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนในการพิจารณาไม่ให้แลกเปลี่ยนมูลค่าในบัตรภายในห้า (5) ปีนับจากวันที่ซื้อไปจนถึงวันหมดอายุ

(I) การซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ

สำหรับชื่อโดเมนหมดอายุที่ซื้อผ่านบัญชีของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบที่จะต้องชำระเงินภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากการประมูลสิ้นสุดลงสำหรับราคาประมูลที่ชนะบวกค่าธรรมเนียมต่ออายุหนึ่ง (1) ปีหรือค่าธรรมเนียมการโอน (นับจากวันที่ระยะเวลาจดทะเบียนก่อนหน้าของชื่อโดเมนสิ้นสุดลง) บวกค่าธรรมเนียม ICANN หากมี หรือวิธีการชำระเงินที่ใช้งานได้ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี โดยจะมีการเรียกเก็บเงินในวันที่สามนับหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

19. ทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์; ค่าบริการในช่วงที่หยุดกิจกรรมชั่วคราว

เราขอแนะนำว่าหากลูกค้ามียอดเงินคงเหลือในบัญชี (ยอดเงินคงเหลือบวก) เป็นเวลาสาม (3) ปีหรือมากกว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ (i) GoDaddy ไม่สามารถชำระเงินให้กับลูกค้าได้ หรือ (ii) GoDaddy ชำระเงินให้กับลูกค้ารายดังกล่าวในรูปแบบเช็ค แต่ไม่มีการนำเช็คไปขึ้นเงิน GoDaddy จะส่งยอดเงินคงเหลือดังกล่าวให้กับมลรัฐแอริโซนาตามที่กฎหมายกำหนด  คุณรับทราบและยอมรับว่า ไม่ว่าจะเป็นกรณี (i) หรือ (ii) ตามที่กล่าวถึงด้านบน GoDaddy สามารถถอนค่าบริการในช่วงที่หยุดกิจกรรมชั่วคราวจำนวนไม่เกิน US$25.00 หรือจำนวนเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายดังกล่าว    

20. ผู้สืบตำแหน่งและผู้รับโอน

ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันกับและมีผลต่อผลประโยชน์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ และทายาท ผู้สืบตำแหน่ง และผู้รับโอนที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

21. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

22. สหรัฐอเมริกา กฎหมายส่งออก

เว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายส่งออก ข้อจำกัด กฎระเบียบ และพระราชบัญญัติบริหารของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (“OFAC”) กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา”)  ผู้ใช้จะไม่ใช้บริการที่พบบนเว็บไซต์นี้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายส่งออ สหรัฐอเมริกา  ผู้ใช้จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำ หรืออนุญาตให้มีการส่งออกหรือส่งออกซ้ำซึ่งบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้โดยฝ่าฝืนกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  บริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำโดยประการอื่น (i) ไปยัง (หรือถึงผู้มีสัญชาติหรือถิ่นพำนักใน) ประเทศที่สหรัฐอเมริกาห้ามการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า; หรือ (ii) ถึงบุคคลที่อยู่ใน รายชื่อผู้มีสัญชาติที่ถูกระบุเป็นกรณีพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือ รายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา หรือรายชื่อของผู้ที่ถูกปฏิเสธอื่นๆ ภายใต้กฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หมายความว่า คุณยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ที่กล่าวมานี้ และรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักใน อาศัยอยู่ใน หรือภายใต้การควบคุมของประเทศที่ถูกจำกัดใดๆ; และคุณไม่ใช่ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในผู้ที่ถูกปฏิเสธใดๆ; และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกาทั้งหมด (รวมถึงกฎระเบียบว่าด้วย “การต่อต้านการคว่ำบาตร”, “สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการส่งออก” และ “สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการส่งออกซ้ำ”)  หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือเขตอำนาจอื่นๆ คุณจะเข้าถึงด้วยความคิดของคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของเขตอาจนั้นๆ หากและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นเหล่านั้นบังคับใช้และไม่ขัดต่อกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา  หากกฎหมายดังกล่าวขัดกับกฎหมายส่งออก สหรัฐอเมริกา คุณต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้  หน้าที่ภายใต้มาตรานี้จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกยกเลิกหรือหมดอายุก็ตาม

23. สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในอินเดียเท่านั้น

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า: (i) GoDaddy (หรือผู้ให้บริการ) อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทของคุณ หรือปัญหาเกี่ยวกับบริการหรือการเรียกเก็บเงิน; และ (ii) เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหาดังกล่าว GoDaddy อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้กับผู้ให้บริการของตน: การบันทึกการสนทนา ชื่อลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอ้างอิงสำหรับการติดต่อ ระยะเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ GoDaddy ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหาของคุณ

24. การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละประเทศหรือเขตอำนาจ และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้จากประเทศหรือเขตอำนาจที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม  ผู้ใช้ที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบท้องถิ่นทั้งหมด 

25. ข้อพิพาท การผูกพันกับอนุญาโตตุลาการบุคคล และการงดเว้นฟ้องคดีแบบกลุ่มและอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด  ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ หากคุณต้องการไม่เลือกรับบทบัญญัติที่กำหนดให้คุณต้องแก้ไขข้อพิพาทโดยการระงับข้อพิพาทบุคคล

(A) ข้อพิพาท ข้อกำหนดของส่วนนี้จะใช้กับข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณกับ GoDaddy ยกเว้นข้อพิพาทที่ควบคุมโดยนโยบายการระงับข้อพิพาทด้านชื่อโดเมนที่กล่าวถึงข้างต้นและใน ที่นี้  สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ “ข้อพิพาท” จะหมายถึงข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการกระทำใดๆ ก็ตามระหว่างคุณและ GoDaddy ที่มีขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ GoDaddy GoDaddy’s เว็บไซต์ ข้อกำหนดเหล่านี้หรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและ GoDaddy ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การรับประกัน การแสดงข้อมูลเท็จ การทุจริต การละเมิด การละเมิดโดยเจตนา พระราชบัญญัติ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา หรือ พื้นฐานทางกฎหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และจะถูกตีความแบบกว้างที่สุดตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณและ GoDaddy ตกลงว่า “ข้อพิพาท” ที่กำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ โดยคุณหรือ GoDaddy สำหรับ (i) การใช้ประโยชน์จากความลับทางการค้าในทางที่ผิด (ii) การละเมิดสิทธิบัตร (iii) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้โดยมิชอบและ (iv) การละเมิดหรือลอกเลียนเครื่องหมายทางการค้า นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะยอมรับข้อตกลงใดก็ตามในข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าศาล ซึ่งไม่ใช่ผู้ไกล่เกลี่ย อาจตัดสินได้ว่าข้อเรียกร้องอยู่ในหนึ่งในสี่ข้อยกเว้นนี้หรือไม่

(B) การอนุญาโตตุลาการ คุณและGoDaddy ยังตกลงจะ: (i) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามบทบัญญัติในข้อกำหนดเหล่านี้ (ii) ข้อตกลงเหล่านี้คำนึงถึงธุรกรรมในการค้าระหว่างรัฐ (iii) พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งสหพันธรัฐ (9 U.C.C. &มาตรา;1, et seq.) ควบคุมการตีความและบังคับใช้ส่วนนี้ และ (iv) ส่วนนี้จะมีผลต่อการสิ้นสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาโตตุลาการหมายถึงการที่คุณสละสิทธิ์กระบวนการทางศาลและคณะลูกขุนและจำกัดเหตุผลในการอุทธรณ์ อนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยให้คุณได้รับการเยียวยาความเสียหายเช่นเดียวกับการนั่งพิจารณาคดีของศาล ตามที่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อตกลงนี้และอาจวินิจฉัยให้มีการบรรเทาทุกข์ตามประกาศหรือการสั่งห้ามเฉพาะในการให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ที่แสวงหาการเยียวยาในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการรับรองโดยข้อเรียกร้องของบุคคลของ’sฝ่ายนั้น นอกจากนี้ ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการอาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและสิทธิ์ในการค้นพบอาจมีข้อจำกัดในทางอนุญาโตตุลาการมากกว่าในศาล คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สิ้นสุดและสามารถบังคับได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจใดคู่กรณีเหนือคู่กรณี

(C) ศาลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยไม่คำนึงถึงที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถดำเนินการทางคดีแยกในศาลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในรัฐของคุณหรือในเขตเทศบาล หากการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการในศาลที่มีเขตอำนาจ’sและที่ยังดำเนินการค้างอยู่ในศาลนั้น

(D) การแจ้งข้อพิพาท ในกรณีที่มีการโต้แย้ง คุณหรือ GoDaddy ต้องส่งการแจ้งข้อพิพาทให้อีกฝ่ายก่อน ซึ่งจะรวมถึงข้อความที่ระบุชื่อ ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของฝ่ายที่ให้ไว้ ข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและการร้องขอบรรเทาทุกข์ ( “การแจ้งข้อพิพาท”) การแจ้งข้อพิพาทไปยัง GoDaddy ต้องส่งถึง: GoDaddy 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, จ่าหน้าถึง: แผนกกฎหมาย (“GoDaddy ที่อยู่การแจ้ง”) การแจ้งข้อพิพาทไปถึงคุณจะส่งทางไปรษณีย์รับรองไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่เรามีข้อมูลอยู่ในเอกสาร หรือที่มีอยู่ในบันทึกของเรา  หาก GoDaddy และคุณไม่บรรลุข้อตกลงในการแก้ไขข้อพิพาทภายในหกสิบ (60) วันหลังจากได้รับการแจ้งข้อพิพาท คุณหรือ GoDaddy อาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ หลังจากยื่นและรับหนังสือแจ้งข้อพิพาทแล้ว เราแต่ละฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการด้วยความสุจริตเพื่อหาทางแก้ปัญหาข้อพิพาทก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

(E) การระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มและอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม คุณและ GoDaddy ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจมีข้อพิพาทกับฝ่ายอื่นได้เฉพาะในขีดความสามารถเฉพาะบุคคล และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มหรือตัวแทนในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม รวมแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินคดีแบบกลุ่มในระดับรัฐบาลกลางหรือรัฐ หรือการดำเนินอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม  ทั้งคุณและ GoDaddy จะไม่แสวงหาการพิจารณาข้อพิพาทแบบกลุ่มใดๆ ในฐานะการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือในการดำเนินการอื่นใดที่เป็นการกระทำของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อดำเนินการภายใต้ความสามารถในการเป็นตัวแทน อนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการอื่นใดอันจะมีผลต่ออนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการอื่นๆ นั้น จะไม่รวมกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

(F) ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ หากฝ่ายใดเลือกที่จะเริ่มใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันและการกำกับดูแลโดยระเบียบข้อบังคับการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของ AAA (“ระเบียบข้อบังคับ AAA”) ร่วมกับกฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่ว่า AAA ไม่สามารถจัดการกับผู้เรียกร้องหลายรายหรืออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มได้ เนื่องจากคู่สัญญาเห็นพ้องกันว่าอนุญาโตตุลาการจะต้อง จำกัดเฉพาะข้อเรียกร้องแต่ละรายเท่านั้น  ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ AAA ได้ที่ www.adr.org หรือโทร 1-800-778-7879 หากมีข้อขัดแย้งระหว่างระเบียบข้อบังคับ AAA และกฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ กฎที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้บังคับ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณสามารถแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดหากมีอยู่ให้กับคุณตามที่รัฐบาลกลาง รัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่นมี และตามที่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อตกลงนี้ ข้อพิพาททั้งหมดจะต้องได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการกลางคนเดียวและทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความการบังคับใช้การบังคับใช้หรือการก่อให้เกิดข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของข้อตกลงนี้ว่าเป็นโมฆะหรือโมฆียะ หาใช้ศาลรัฐบาลกลาง ศาลของรัฐ ศาลท้องถิ่นหรือตัวแทนไม่ ซึ่งอนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจจัดการภายในขอบเขตของตนรวมถึงการคัดค้านเกี่ยวกับขอบเขตการมีอยู่ ขอบเขต หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรืออำนาจในการชี้ขาดตัดสินข้อเรียกร้องหรือข้อคัดค้านใดๆ   แม้ว่าจะมีการให้อำนาจแก่ให้อนุญาโตตุลาการอย่างกว้างขวางศาลก็อาจกำหนดคำถามที่จำกัด ว่าข้อเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการเป็นอย่างไร สำหรับ (i) การล้วงความลับทางการค้า (ii) การละเมิดสิทธิบัตร (iii) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้โดยมิชอบ หรือ (iv) การลอกเลียนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่อยู่ในคำนิยามของ“ข้อพิพาท” ตามที่กล่าวมาข้างต้น อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือใดๆ ที่มีอยู่ในทางศาลตามกฎหมายหรือในทางยุติธรรม คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ’s จะผูกพันทั้งสองฝ่ายและอาจเข้าสู่การพิพากษาในศาลที่มีเขตอำนาจ คุณอาจเลือกที่จะเข้าร่วมการพิจารณาตัดสินทางอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์ การพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่ไม่ได้ดำเนินการทางโทรศัพท์จะต้องเกิดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมที่คุณสามารถเดินทางเข้าถึงได้จากที่อยู่หลักของคุณ (หรือสถานที่ประกอบธุรกิจ หากคุณประกอบธุรกิจขนาดเล็ก) หรือใน Maricopa County, Arizona ตามที่คุณเลือก

(G) การเริ่มกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หากคุณหรือ GoDaddy ตัดสินใจที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรายอมรับขั้นตอนต่อไปนี้

i.   เขียนคำร้องขออนุญาโตตุลาการ คำร้องขอต้องรวมคำอธิบายข้อพิพาทและจำนวนค่าเสียหายที่ต้องการเรียกร้อง คุณสามารถดูสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.adr.org (“คำร้องขออนุญาโตตุลาการ กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค”)

ii.  ส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการไปที่ AAA ทางไปรษณีย์ที่ American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043 

iii. ส่งสำเนาคำร้องขออนุญาโตตุลาการหนึ่งชุดไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใช้ที่อยู่เดียวกันกับการแจ้งข้อพิพาทหรือตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้

(H) รูปแบบการพิจารณา ในรูปแบบการพิจารณาทั้งหมด อนุญาโตตุลาการจะออกคำวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายถึงผลที่สำคัญและสรุปคำตัดสิน หากมี ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำนวนข้อเสนอค่าชดเชยโดย GoDaddy หรือคุณ จะไม่ถูกเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะกำหนดจำนวนที่คุณ หรือ GoDaddy มีสิทธิ์ได้รับ การค้นพบหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทอาจได้รับอนุญาตในระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

(I) ค่าธรรมเนียมและการชำระอนุญาโตตุลาการ

i. ข้อพิพาทที่เกี่ยวพันกับเงิน 75,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า GoDaddy จะคืนเงินค่าฟ้องร้องและชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับ AAA’s และอนุญาโตตุลาการ’s ทันที หากคุณปฏิเสธ GoDaddy’s ข้อเสนอค่าชดเชยที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (“GoDaddy’s ข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย”) ข้อพิพาทของคุณจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ’s ตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า“คำวินิจฉัย”) และหากอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้คุณได้รับมากกว่าข้อเสนอที่กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งสุดท้าย GoDaddy’s GoDaddy จะ (i) จ่ายมากกกว่าคำวินิจฉัยหรือ 1,000 ดอลล่าร์ (ii) จ่ายค่าธรรมเนียมทนายความ’s ให้คุณ ถ้ามี และ (iii) ชำระค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่ทนายความของคุณจ่ายไปตามเหตุผลอันสมควรสำหรับการสืบสวน เตรียม และติดตาม การอ้างสิทธิ์ของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะกำหนดจำนวนค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เว้นแต่คุณและ GoDaddy จะตกลงกัน

ii. ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องมากกว่า 75,000 ดอลล่าร์ ระเบียบข้อบังคับ AAA จะควบคุมการจ่ายค่าธรรมเนียมการฟ้องร้องและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA’sและอนุญาโตตุลาการ’s

iii. ข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ในการตัดสินใจเริ่มต้นอนุญาโตตุลาการใดที่คุณทำ GoDaddy จะเป็นผู้แสวงหา AAA และอนุญาโตุลาการ ’s ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสารของคุณ จะได้คืน เฉพาะในกรณีที่อนุญาโตตุลาการพบว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ถูกต้องหรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่ GoDaddy ดำเนินการ GoDaddy จะจ่ายค่าธรรมเนียมการฟ้องร้อง ’sค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ GoDaddy จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทนาย’sจากคุณในอนุญาโตตุลาการ  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในการพิจารณาจำนวนเงินที่พิพาทกัน

(J) การเรียกร้องหรือข้อพิพาทต้องยื่นภายในหนึ่งปี  ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่ใช้บังคับในส่วนนี้จะต้องยื่นภายในหนึ่งปี สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมจำนวนเล็กน้อยหรืออนุญาโตตุลาการ ระยะเวลาหนึ่งปีจะนับจากเวลาที่สามารถยื่นคำร้องหรือแจ้งข้อพิพาทครั้งแรก  หากไม่ยื่นภายในหนึ่งปี ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทจะถูกตัดสิทธิ์อย่างถาวร

(K) ระยะเวลาปฏิเสธการเข้าร่วม 30 วัน หากคุณไม่ต้องการจะผูกพันกับข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการในส่วนข้อพิพาทนี้ คุณต้องแจ้งผ่าน GoDaddy อีเมลไปที่ LEGALOPTOUT@GODADDY.COM ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ (เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติช่วงเวลาที่ยาวกว่า) ในอีเมลนั้น คุณต้องให้ (a) ชื่อจริง (b) นามสกุล (c) ที่อยู่ (d) หมายเลขโทรศัพท์และ (e) หมายเลขบัญชีและกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ “ ฉันต้องการไม่ยอมรับข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการ GoDaddy’s เงื่อนไขการให้บริการสากล.” โดยการให้ข้อมูลของคุณในรูปแบบข้างต้น คุณจะเลือกไม่ยอมรับข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยที่มีอยู่ใน GoDaddy’sเงื่อนไขการให้บริการสากล  คำขอเลือกไม่รับจะมีผลใช้ก็ต่อเมื่อดำเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการสากลเป็นครั้งแรก ในกรณีที่คุณเลือกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดข้างต้น เงื่อนไขอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้จะยังคงบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่พิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย

(L) การแก้ไขในส่วนนี้ แม้ว่าข้อบัญญัติในข้อกำหนดเหล่านี้จะขัดแย้งกัน คุณและ GoDaddy ตกลงว่าหาก GoDaddy มีการแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการระงับข้อพิพาทและข้อกำหนดการยกเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (นอกเหนือจากการเปลี่ยนที่อยู่ของ GoDaddy’s) ในข้อกำหนดเหล่านี้ GoDaddy จะแจ้งให้คุณทราบ และคุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้งยืนยันการเลือกไม่ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว  หากคุณยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการแก้ไขอื่นใดในอนาคต คุณจะยอมรับว่าคุณจะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ ระหว่างเราตามตัวอักษรของมาตรานี้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดปัจจุบันนี้ โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ที่เสนอ  หากคุณไม่ยืนยันว่าจะไม่รับการแก้ไขอื่นใดในอนาคต จะถือว่าคุณได้ยินยอมให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(M) โมฆกรรมบางส่วน หากบทบัญญัติใดในส่วนนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าว จะถือบทบัญญัตินั้นว่าเป็นโมฆะบางส่วน โดยส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้บังคับกับการห้ามการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยใช้ตัวแทน ถ้าพบว่าข้อห้ามเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือหรือการดำเนินคดีโดยใช้ตัวแทนไม่สามารถบังคับได้ ส่วนนี้ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดในส่วนนี้จะมีผลต่อการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

(N) สถานที่เฉพาะสำหรับการโต้แย้งอื่นๆ GoDaddy และคุณยอมรับว่าการโต้แย้งใดๆ ที่ไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทและข้อกำหนดงดเว้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มในส่วนนี้ (นอกเหนือจากการยื่นฟ้องร้องรายบุคคลในศาลเรียกร้องค่าทดแทน) จะยื่นฟ้องในศาลสูงของมาริโคปา เคานท์ตี รัฐอาริโซนา หรือศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาในเขตรัฐอาริโซนา และแต่ละฝ่ายยินยอมและให้ความยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขและยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะดังกล่าวเพื่อข้อโต้แย้งดังกล่าว  คุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในคดีฟ้องหรือการดำเนินคดีดังกล่าว

26. ชื่อเรื่องและหัวข้อ; ข้อตกลงที่แยกจากกัน; การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อตีความหรือแปลความหมายข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้  ข้อตกลงและข้อกำหนดแต่ละข้อในข้อตกลงนี้ให้ตีความเป็นข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่แยกส่วนต่างหากและแยกจากกันทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวง  หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีพิจารณาว่าบทบัญญัติ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติ) ของข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยประการอื่น บทบัญญัติข้ออื่นๆ (หรือส่วนต่างๆ ของบทบัญญัติ) ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาดังกล่าว และให้ถือว่ายังมีผลใช้ได้ตามกฎหมายและใช้บังคับได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

27. การควบคุุมภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงน ี้พร้อมกับนโยบายและข้อตกลงของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ระบุไว้ข้างต้นและ รวมอยู่ในนี้ตามการอ้างอิง (รวมเรียกว่า “ ข้อตกลง “) จะถูกดำเนินการในภาษาอังกฤษ จากการแปลภาษาใดๆ ที่คุณได้รับก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสะดวกเท่านั้นและในกรณีของความขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและคำแปลใดๆ จะถือว่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า ตามที่กฎหมายอนุญาต เมื่อจะต้องให้ฉบับแปลกับคุณ โดยจะถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (i) ทั้งสองเวอร์ชั่นภาษาจะต้องมีความถูกต้องเท่ากัน (ii) แต่ละฝ่ายยอมรับว่าจะได้รับการตรวจสอบทั้งสองเวอร์ชั่นภาษาและว่าทั้งสองมีเนื้อหาสาระโดยรวมที่สำคัญเหมือนกันและ (iii) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชั่น จะถือว่าเวอร์ชั่นแปลอาจจะเหนือกว่า หากระบุได้ว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายี่ได้รับ่ในการพิจารณาอย่างเต็มที่  

28. ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลหรือไปรษณีย์ปกติตามที่อยู่ต่อไปนี้:

GoDaddyฝ่ายกฎหมาย
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

29 ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าชาวเยอรมันเท่านั้น

(ก) การเลือกกฎหมายที่ใช้สำหรับลูกค้าธุรกิจ

ข้อตกลงทางสัญญาใดๆ และทั้งหมดระหว่าง GoDaddy และพันธมิตรที่ทำสัญญาทางการค้า (“ผู้ประกอบการ” ในความหมายที่มาตรา 14 ประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน) ได้รับการควบคุมเป็นกรณีพิเศษโดยและได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

(ข) สิทธิ์ในการเพิกถอนการแจ้งเตือน

_____________ส่วนต้นของประกาศทางกฎหมายเพื่อสิทธิ์ในการเพิกถอน_____________

ผู้บริโภค (ACCORDING TO §13 BGB) มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสัญญานี้ภายในสิบสี่วันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ระยะเวลาในการเพิกถอนคือสิบสี่วันนับจากวันที่ทำสัญญา เพื่อเป็นการอ้างสิทธิ์ของคุณในการเพิกถอน คุณต้องแจ้ง

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

EMAIL: HQ@GODADDY.COM


PHONE:  089 21 094 807

โดยอาศัยถ้อยแถลงที่ชัดเจน (เช่น จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรสารหรืออีเมล) ถึงการตัดสินใจของคุณที่จะเพิกถอนสัญญานี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตที่แนบมา ทั้งนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้

เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการเพิกถอน คุณมีเวลาเพียงพอที่จะส่งการแจ้งเตือนถึงการอ้างสิทธิ์ในการปฏิเสธก่อนที่ระยะเวลาในการเพิกถอนจะสิ้นสุดลง

(ค) ผลที่ตามมาจากการยกเลิกสัญญา

หากคุณเพิกถอนสัญญานี้ เราจะคืนเงินทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการส่งมอบ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการเลือกวิธีการส่งมอบที่ต่างไปจากการส่งมอบตามมาตรฐานที่ต้องการมากที่สุด) ภายในสิบสี่วันนับจากวันที่เราได้รับการแจ้งเตือนถึงการเพิกถอนสัญญานี้จากคุณ สำหรับการชำระเงินคืน เราจะใช้แบบฟอร์มการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมแรกเริ่ม เว้นแต่คุณได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยที่คุณไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการชำระเงินคืนนี้

(ง) บริการ

หากคุณร้องขอให้เราจัดหาการบริการก่อนที่ช่วงเวลาการเพิกถอนจะหมดลง เราสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินในจำนวนที่สมเหตุผลเทียบเท่ากับสัดส่วนของการบริการที่ได้จัดหาให้กับคุณจนถึงเวลาที่มีการยกเลิกการบริการ โดยคำนึงถึงการเทียบเคียงสัญญากับจำนวนการให้บริการทั้งหมดที่ได้จัดหาให้ไว้ในสัญญา

(จ) เทมเพลตโมเดลสำหรับการอ้างสิทธิ์ในการเพิกถอนของคุณ:

(หากคุณต้องการเพิกถอนสัญญานี้ โปรดกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมาหาเรา)

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้า / เรา (*) ได้เพิกถอนสัญญาตามที่ข้าพเจ้า / เราได้สรุปไว้ (*) ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของบริการต่อไปนี้ (*)

• สั่งซื้อเมื่อ (*) / ได้รับเมื่อ (*)

• ชื่อผู้บริโภค

• ที่อยู่ของผู้บริโภค

• ลายมือชื่อของผู้บริโภค (เมื่อมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น)

• วันที่

 (*) ลบออกหากไม่สามารถใช้งานได้

_____________ตอนท้ายของประกาศทางกฎหมายเพื่อสิทธิ์ในการเพิกถอน_____________

(F) CUSTOMER SUPPORT

GoDaddy Deutschland GmbH เป็นผู้จัดหาการสนับสนุนลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ GoDaddy ที่จัดหาไว้ให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

หมายเลขโทรศัพท์: 089 21 094 807 (8.00 น. - 20.00 น. จันทร์ - ศุกร์)

อีเมล: HQ@GoDaddy.com


ปรับปรุง: 19/4/2018
ลิขสิทธิ์ © 2015-2018 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์