สัญญาสมาชิกการประมูล

26 ตุลาคม 2017

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1   ภาพรวม

สัญญาสมาชิกการประมูลGoDaddy นี้ (“ สัญญา ”) เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ และมีผลบังคับใช้ตามวันที่ที่ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์  สัญญานี้ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของ GoDaddy’s บริการประมูล (“GoDaddyการประมูล” หรือ “บริการ”). 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในสัญญานี้หมายความว่า คุณได้ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง GoDaddy เงื่อนไขการให้บริการสากล ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิง

คำว่า “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงGoDaddy คำว่า & ldquo;คุณ&rdquo ;, “ของคุณ& rdquo; “ผู้ใช้&rdquo หรือ “ลูกค้า& rdquo; หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้& nbsp;. ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะให้สิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบุคคลที่สาม

GoDaddy มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ และนโยบายหรือข้อตกลงที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์”นี้)  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าวโดยโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้และ (ii) การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว (ระบุตามวันที่“แก้ไขล่าสุด”ที่ด้านบนของหน้าเว็บ) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด  หากคุณไม่ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ที่มีการแก้ไขล่าสุด อย่าใช้ (หรือใช้ต่อ) เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบบนเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้ ในบางครั้ง GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขของข้อตกลงนี้ทางอีเมล  จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทำให้ข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล เป็นปัจจุบัน   GoDaddy ไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล หากการไม่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นผลมาจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องหรือใช้งานไม่ได้แล้ว

2. คำอธิบายบริการ

บริการมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกการซื้อและขายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนเท่านั้น และใช่การซื้อหรือขายเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง GoDaddy ให้สถานที่และกระบวนการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม GoDaddy ไม่ได้เป็นผู้ประมูลหรือตัวแทนเอสโครว์ แม้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในรูปแบบ & ldquo; การประมูล & rdquo; GoDaddy ไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลนี้ GoDaddy ไมสามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของชื่อโดเมนที่ขึ้นทะเบียน ชื่อโดเมนที่ขึ้นทะเบียนอาจถูกเพิกถอนในเวลาใดก็ได้โดยผู้ขายหรือโดย GoDaddy

คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมด้วยราคาขายประมูลหรือการทำธุรกรรมผ่านบริการซื้อโดเมน   ด้วยจำนวน   ห้าพันเหรียญ ($ 5,000.00) หรือมากกว่า การทำธุรกรรมของคุณอาจได้รับการดำเนินการโดยบริการเอสโครว์ของบุคคลที่สามที่ชื่อ Escrow.com   การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในสัญญานี้หมายความว่า คุณได้ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะยอมรับภาระผูกพันตาม คำแนะนำทั่วไปของเอสโครว์ ใน Escrow.com ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิง  นอกจากนี้คุณยังรับทราบและตกลงว่า GoDaddy อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับ Escrow.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม

คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณมีส่วนร่วมใน   การทำธุรกรรมด้วยราคาขายประมูลหรือการทำธุรกรรมผ่านบริการซื้อโดเมนที่น้อยกว่าห้าพันดอลลาร์ ($ 5,000.00) ทำธุรกรรมของคุณจะถูกดำเนินการโดยกระบวนการ GoDaddy ’ s “ การประกันการทำธุรกรรม ”   GoDaddy จะชำระเงินของราคาซื้อโดยหักค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมให้กับผู้ขายประมาณ 20 วันหลังจากที่ได้รับเงินจากผู้ซื้อยกเว้นในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือที่การชำระเงินเป็นที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง   ; โดยการใช้กระบวนการ GoDaddy ’ s “ การประกันการทำธุรกรรม ” นี้คุณอนุญาต GoDaddy ให้ดำเนินการในนามของคุณเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น   GoDaddy จะไม่ใช้เงินของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดขององค์กร และจะไม่ให้เงินที่มีกับเจ้าหนี้โดยสมัครใจในกรณีการล้มละลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นธนาคารและกระบวนการ “ การประกันการทำธุรกรรม ” เป็นบริการชำระเงินไม่ใช่บริการธนาคาร คุณยังรับทราบและตกลงว่า GoDaddy ไม่ได้เป็นทรัสตี ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ

GoDaddy จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดในทุกกรณีที่การทำธุรกรรมชื่อโดเมนการดำเนินการไม่สำเร็จเนื่องจากการละเมิดโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือความล้มเหลวของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น   ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจนกว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้น

คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจจะขยายระยะเวลาของการประมูลตามดุลยพินิจของเรา หากการเสนอราคาถูกส่งเข้ามาในช่วงเวลาสุดท้ายของการประมูล เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะเสนอราคาก่อนที่จะสิ้นสุดการประมูล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองชื่อโดเมนก่อนที่จะใส่รายชื่อในทะเบียน และเราอาจไม่รวมชื่อโดเมนด้วยเหตุผลใดก็ตามในดุลยพินิจของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: ก) การละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือเงื่อนไขการให้บริการสากล หรือ ข) การละเมิดหรือการอาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

ไม่สามารถใช้บัตรของขวัญในการซื้อสมาชิกการประมูลหรือสินค้าประมูลได้

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ ต้องการอำนวยความสะดวกแก่คำขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระหว่างและหลังการขายชื่อโดเมน ไม่ว่าในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย และอันสอดคล้องกับ นโยบายการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียน ของ ICANN คุณเห็นชอบให้แต่งตั้ง  GoDaddy เป็น ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเพื่อจุดประสงค์อย่างชัดแจ้ง แต่เพียงผู้เดียวที่จะยินยอมให้เปลี่ยนข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนในนามของคุณ  “ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย” หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ลงทะเบียนก่อนหน้าหรือผู้ลงทะเบียนใหม่ให้อำนายอย่างชัดแจ้งในการอนุมัติคำขอในการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนในนามของตัวเอง

3. ภาระผูกพันของคุณ (ผู้ขายและผู้ซื้อ)

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลในแบบฟอร์มและการร้องขอข้อมูลจาก GoDaddy อย่างละเอียด ถูกต้อง และเป็นความจริง ตลอดกระบวนการ คุณตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดที่คุณได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

คุณตกลงที่จะแจ้งให้ GoDaddy ทราบภายในห้า (5) วันทำการเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณให้ในรายการ/กระบวนการซื้อ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะดูแลให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา หากคุณไม่สามารถให้ GoDaddy ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในตอนแรกและอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของสัญญานี้ หากคุณไม่ตอบสนองต่อการข้อซักถามใดๆ ของ GoDaddy เพื่อตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ภายในห้า (5) วันทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดทางเนื้อหาของสัญญานี้

4. บทบัญญัติที่เฉพาะสำหรับการขาย/การทำทะเบียนรายชื่อชื่อโดเมน

คุณอาจจะใช้บริการเพื่อใส่ชื่อโดเมนที่คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของลงในทะเบียนสำหรับการขาย และสามารถโอนย้ายได้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญาฉบับนี้ การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณรับรองและรับประกันว่า:

 1. คุณมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในชื่อโดเมนทั้งหมดจำเป็นในการทำธุรกรรม;
 2. คุณมีความสามารถในการโอนย้ายชื่อโดเมน โดยปราศจากข้อผูกมัดความรับผิด สิทธิยึดหน่วง หรือ หรือภาระผูกพันใดๆ;
 3. ชื่อโดเมนไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; และ
 4. คุณมีสิทธิที่จะโอนชื่อโดเมนตามภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญาฉบับนี้

คุณยังตกลงว่าชื่อโดเมนในขณะนี้หรือในอนาคตอันใกล้จะไม่มีความสัมพันธ์กับข้อพิพาทตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากลหรือการดำเนินคดีดังกล่าว ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้สัญญานี้ GoDaddyขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะหยุดแสดงชื่อโดเมนใดๆ หรือทั้งหมดของคุณในทันทีที่ GoDaddy รับทราบว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

คุณอาจแสดงรายการชื่อโดเมนของคุณตามช่วงระยะเวลาใดๆ ที่ให้บนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะชำระค่าขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระยะเวลาที่คุณเลือกในเวลาที่ทำการขึ้นทะเบียนดังกล่าว คุณอาจเลือกที่จะเพิ่มรายชื่อเสริมด้วยบริการเสริมต่างๆ เช่น ทะเบียนรายชื่อหมวดหมู่เพิ่มเติม ทะเบียนรายชื่อหมวดหมู่พิเศษ หรือตัวเลือกในการซื้อในทันที การใช้บริการเพิ่มเติมใดๆ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่ GoDaddy อาจเกี่ยวข้องกับบริการเพิ่มเติมนี้ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำหนดราคาได้ตลอดเวลา หากคุณพบว่าผู้ซื้อมีการใช้บริการ การทำธุรกรรมต้องเสร็จสิ้นภายในบริการดังกล่าว สำหรับแต่ละรายการที่เสร็จสิ้นภายในบริการ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมให้กับ GoDaddy ตามตารางค่าธรรมเนียมที่เผยแพร่ไว้ ที่นี่ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องชำระโดยตรงกับ GoDaddy เว้นแต่การทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการโดยใช้บริการเอสโครว์ของบุคคลที่สาม ซึ่งในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะชำระกับบริการเอสโครว์ของบุคคลที่สาม   นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ คุณตกลงที่จะชำระให้กับ (GoDaddy หรือบริการเอสโครว์ของบุคคลที่สาม แล้วแต่กรณี) ค่าธรรมเนียมคนกลาง หรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยธนาคารของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว

คุณตกลงที่จะไม่ขายชื่อโดเมนใดๆ ให้แก่ผู้ซื้อใดๆ ที่พบผ่านทางบริการโดยไม่ใช้บริการดังกล่าวในการทำธุรกรรม หาก GoDaddy พบว่าคุณหลีกเลี่ยงการใช้บริการ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกทะเบียนรายชื่อทั้งหมดของคุณ

คุณรับทราบและตกลงว่าชื่อโดเมนระดับสูงรหัสประเทศ (“ ccTLDs ”) อาจมีข้อกำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะ   ดังนั้นก่อนที่คุณจะขายหรือขึ้นทะเบียนรายชื่อ ccTLD ใดๆ ผ่านทางการประมูลของ GoDaddy คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบการขึ้นทะเบียน นโยบาย และสัญญา เกี่ยวกับ ccTLD ที่เป็นประเด็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะ (รวมทั้งที่ระบุไว้ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมน ถ้ามี) และจะสามารถที่จะโอนย้ายชื่อโดเมนได้เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อสินค้าหรือประมูลราคาใน GoDaddy

ในฐานะที่เป็นผู้ขาย คุณจะไม่ได้รับอนุญาตในการเสนอราคาประมูลใดๆ กับชื่อโดเมนที่คุณได้ขึ้นทะเบียนรายชี่อไว้ หากคุณประมูลหรือมให้ใครประมูลชื่อโดเมนที่คุณลงประกาศไว้ การลงประกาศของคุณจะถูกถอดออกจากเว็บไซต์ และอาจมีการประเมินค่าการจัดการสำหรับแต่ละการประกาศขาย บัญชีของคุณจะถูกล็อคในขณะที่เราทำการสอบสวนเกี่ยวกับ “ การเสนอราคาประมูลที่ไม่เหมาะสม ” ซึ่งถูกนิยามไว้เป็นการเสนอราคาประมูลในทะเบียนรายชื่อของคุณเองแข่งกับผู้ประมูลอื่นๆ หรือการเสนอราคาประมูลโดยบุคคลที่มีความรู้หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลรายการประมูลของผู้ขายเพื่อเพิ่มระดับราคาปิดประมูลของรายการประมูลของคุณ การเสนอราคาประมูลที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และ GoDaddy จะดำเนินการทั้งหมดที่ GoDaddy เห็นสมควรในกรณีที่ GoDaddy ตรวจพบการเสนอราคาประมูลที่ไม่เหมาะสม

ในฐานะผู้ขาย คุณมีภาระผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นหากผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อชื่อโดเมนด้วยราคาคงที่ ในรูปแบบซื้อในทันที หรือหากผู้ซื้อตกลงซื้อในราคาที่เท่ากันหรือมากกว่าการเสนอราคาประมูลต่ำสุดหรือราคาจอง   หากคุณไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่สามารถที่จะโอนย้ายชื่อโดเมนให้แก่บัญชี rsquo; ของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อชื่อโดเมนด้วยราคาคงที่ ในรูปแบบซื้อในทันที หรือหากผู้ซื้อตกลงซื้อในราคาที่เท่ากันหรือมากกว่าการเสนอราคาประมูลต่ำสุดหรือราคาจอง) GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการ (i) คิดค่าธรรมเนียมกับคุณ หรือ (ii) ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณกับการประมูลของ GoDaddy (ตามที่กำหนดโดย GoDaddy ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว)   หากคุณเลือกที่จะใช้คุณสมบัติ “ เปลี่ยนเป็นการประมูล ” มีคุณจะไม่สามารถที่จะยกเลิกการขายชื่อโดเมนของคุณ และต้องยอมรับราคาเสนอประมูล “ เริ่มต้น ” นั้น หากไม่มีการเสนอราคาประมูลอื่นๆ เมื่อชื่อโดเมนถูกนำขึ้นทะเบียนรายการในการประมูล   การได้รับการชำระเงินผ่านบริการ คุณได้แต่งตั้ง GoDaddy ให้เป็นตัวแทนของคุณในการรับและฝากเงินในนามของคุณ หากคุณเป็นสมาชิกภายในประเทศ เงินที่มีจำนวนมากกว่าห้าเหรียญ ($ 5.00) ที่ได้รับในนามของคุณอาจจะชำระผ่านทาง บัญชี PayPal ® ของคุณหรือบัญชี Good As Gold ของคุณ (“ บัญชีเงินฝาก ”) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะให้เลขที่บัญชี PayPal ที่ถูกต้อง การไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ถูกต้องจะทำให้การชำระเงินของคุณถูกระงับ โดยรอคำแนะนำในการชำระเงินที่ค้างอยู่โดย GoDaddy ต่อไป หากจำนวนเงินที่ชำระเกินสองหมื่นเหรียญ ($ 20,000.00) การชำระเงินจะถูกแบ่งออกเป็นการชำระเงินผ่าน PayPal สองครั้ง โปรดอ้างอิงข้อกำหนดการติดตั้งบัญชี PayPal สำหรับประเทศของคุณ ซึ่งอาจดูได้ ที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชี PayPal ของคุณมีความสามารถที่จะรับการชำระเงินจากบุคคลที่สามได้  

คุณอนุญาตให้ GoDaddy เริ่มต้นและบันทึก (i) รายการรายรับ (ที่เป็นบวก) สำหรับการชำระเงินไปยังบัญชีเงินฝาก และ (ii) รายการหักเงิน (ที่เป็นลบ) ไปยังบัญชีเงินฝากเพื่อที่จะย้อนกลับการชำระเงินที่ผิดพลาดและ/หรือปรับเปลี่ยนการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง   คุณรับทราบและตกลงว่าจำนวนเงินที่เริ่มต้นและบันทึกไปยังบัญชีเงินฝากแสดงการชำระเงินสำหรับชื่อโดเมนที่ขายโดยใช้บริการ ซึ่งได้หักค่าใช้จ่ายและ/หรือการเรียกเก็บเงินใดๆ แล้ว   หากชื่อโดเมนที่ขายมีการจดทะเบียนกับ GoDaddy และมีสิทธิ์ได้รับการโอนย้ายจากผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อผ่านทาง GoDaddy ’ s กระบวนการเปลี่ยนแปลงบัญชี (“ COA ”) GoDaddy จะเริ่มต้นการชำระเงินของของเงินที่ได้ประมาณห้า (5) วันหลังจากได้รับเงินของ rsquo; ผู้ซื้อ   หากชื่อโดเมนที่ขายไม่ได้จดทะเบียนด้วย GoDaddy GoDaddy จะเริ่มต้นการชำระเงินของเงินที่ได้ประมาณยี่สิบ (20) วันหลังจากได้รับเงินของ rsquo; ผู้ซื้อ   ในกรณีที่คุณได้รับทราบและตกลงว่าอาจจะมีความล่าช้าหลายวันในระหว่างช่วงเวลาที่ GoDaddy เริ่มต้นการชำระเงินของเงินที่ได้และเวลาที่เงินที่จะบันทึกจริงไปยังบัญชีเงินฝาก และ GoDaddy ขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว  

อำนาจที่ให้แก่ GoDaddy โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบจนกว่า GoDaddy จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีเงินฝากว่าได้เพิกถอนอำนาจดังกล่าว แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจะต้องให้ในลักษณะที่ให้ GoDaddy มีโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนดังกล่าว หรือจนกว่า GoDaddy จะได้ส่งการแจ้งเตือนในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินที่ชำระคืน GoDaddy จะหักจำนวนเงินที่ชำระออกจากผู้ขาย ด้วย &rsquo วิธีการชำระเงินที่ผู้ขายได้ให้ไว้ ในกรณีที่การเรียกเก็บเงินคืนมีบ่อยครั้ง ตามที่ตัดสินโดย GoDaddy GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชลอการชำระเงินของผู้ขายร้อยละยี่สิบ (20%) เป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่กำหนดชำระเงิน

ผู้ขายจะไม่ปล่อยชื่อโดเมนให้แก่ผู้ซื้อจนได้รับการยืนยันจาก GoDaddy ว่าเงินที่ได้รับผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บทบัญญัติเฉพาะสำหรับการซื้อ/เสนอราคาประมูลชื่อโดเมน

การเสนอราคาประมูลและการซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้ สัญญาเสนอประมูล/ซื้อ ซึ่งรวมอยู่เพื่อใช้การอ้างอิง   ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีภาระผูกพันในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากคุณตกลงที่จะซื้อชื่อโดเมนด้วยราคาคงที่ ในรูปแบบซื้อในทันที หรือหากคุณเป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเมื่อการประมูลสิ้นสุดลง และการเสนอราคาประมูลของคุณเท่ากับหรือมากกว่าการเสนอราคาประมูลต่ำสุดหรือราคาจอง   หากคุณไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่สามารถชำระเงินตามราคาซื้อได้หากคุณซื้อชื่อโดเมนด้วยราคาคงที่ ในรูปแบบซื้อในทันที หรือหากคุณเป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเมื่อการประมูลสิ้นสุดลง และการเสนอราคาประมูลของคุณเท่ากับหรือมากกว่าการเสนอราคาประมูลต่ำสุดหรือราคาจอง) GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการ (i) คิดค่าธรรมเนียมกับคุณ หรือ (ii) ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณกับการประมูลของ GoDaddy (ตามที่กำหนดโดย GoDaddy ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว)   เมื่อมีการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนรายการชื่อโดเมนของพวกเขาเป็น “ เสนอขาย/คำเสนอกลับ ” อาจใช้คุณสมบัติ “ เปลี่ยนเป็นการประมูล ” เพื่อเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนรายการชื่อโดเมนของพวกเขาเป็นรายการประมูล หากข้อเสนอของคุณไม่ได้ “ ยอมรับ ” สำหรับคุณสมบัติ “ เปลี่ยนเป็นการประมูล ” คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและมีตัวเลือกในการเสนอราคาประมูลชื่อโดเมนดังกล่าวที่ในเว็บไซต์ประมูล คุณรับทราบว่าชื่อโดเมนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบางโดเมนอาจจะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุเพิ่มเติม สำหรับชื่อโดเมนเหล่านั้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุจะถูกเพิ่มเข้ามาในการเสนอราคาประมูลหรือราคาซื้อในทันทีของคุณเพื่อเป็นราคาซื้อ คุณตกลงว่า เมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น คุณมีความรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เมื่อเริ่มต้นและการส่งผ่านการชำระเงินผ่านบริการ คุณได้แต่งตั้ง GoDaddy เป็นตัวแทนของคุณที่จะถือเงินในนามของคุณและโอนเงินไปยังผู้รับที่คุณกำหนด เมื่อคุณส่งการชำระเงิน GoDaddy จะถือเงินเหล่านั้นในฐานะตัวแทนของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับชนิดของการทำธุรกรรม ณ เวลาที่ GoDaddy จะปล่อยเงินให้แก่ผู้ขาย ไม่มีเวลาใดที่คุณจะสามารถถอนเงินหรือส่งเงินเหล่านั้นไปยังผู้รับอื่น เว้นแต่การทำธุรกรรมในครั้งแรกจะถูกยกเลิก หากผู้ขายปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อหักลบค่าธรรมเนียมการบริหารตามที่ระบุในโครงสร้างการกำหนดราคาแล้ว เงินจะถูกส่งกลับไปยังคุณ คุณตกลงว่า GoDaddy จะไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินที่ปฏิเสธโดยผู้ขาย สำหรับการประมูลที่หมดอายุแล้ว GoDaddy จะได้รับเงินก่อนโดยวิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ หากมีเงินไม่เพียงพอหรือข้อมูลบัตรเครดิต ไม่ถูกต้อง GoDaddy อาจจะรับเงินส่วนที่เหลือจากการเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้

ในฐานะผู้ซื้อ คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการใช้ชื่อโดเมนของคุณไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ

ทะเบียนรายชื่อโดเมนบางชื่อโดเมนอาจรวมถึงข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม   (“ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม”) และจำนวนการประเมินมูลค่า ("การประเมินมูลค่า") ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและการประเมินมูลค่า มีให้ตาม “ สภาพที่เป็น ” และ   มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและการประเมินมูลค่าทั้งสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่คำนวณภายในและไม่ได้แสดงการรับประกันของการเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องหรือมูลค่าที่แท้จริงของชื่อโดเมน

คุณตกลงที่จะ   ไม่ซื้อชื่อโดเมน   ใดๆ     ที่พบผ่านทางบริการโดยไม่ใช้บริการดังกล่าวในการทำธุรกรรม หาก GoDaddy ตัดสิน (ซึ่งการตัดสินจะทำโดย GoDaddy ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) ว่าคุณหลีกเลี่ยงการใช้บริการ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกทะเบียนรายชื่อทั้งหมดของคุณ

คุณรับทราบและตกลงว่า ccTLDs อาจมีข้อกำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะ   ดังนั้นก่อนที่คุณจะขายหรือเสนอราคาประมูล ccTLD ใดๆ ผ่านทางการประมูลของ GoDaddy คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบการขึ้นทะเบียน นโยบาย และสัญญา เกี่ยวกับ ccTLD ที่เป็นประเด็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะ (รวมทั้งที่ระบุไว้ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมน ถ้ามี) และจะสามารถที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อสินค้าหรือประมูลราคาใน GoDaddy

ภายใต้ทุกสถานการณ์ ผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมูลรายชื่อโดเมนของตนเอง นอกจากนี้ ห้าม“ร่วมมือกันปั่นราคาประมูล” โดยเด็ดขาด การร่วมมือกันปั่นราคาประมูลคือ การประมูลโดยบุคคลใดๆ —รวมถึงผู้ขาย ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมห้อง พนักงานหรือคนรู้จักผ่านทางออนไลน์—ที่ร่วมกันปั่นราคาของชื่อโดเมนให้สูงขึ้น’หรือทำให้ดูเป็นที่น่าต้องการมากขึ้น การละเมิดนโยบายข้างต้นอาจส่งผลให้ GoDaddy ต้องดำเนินการบางประการ รวมถึง:

 • การยกเลิกการประกาศขายชื่อโดเมน
 • การแจ้งเตือนการระงับบัญชี
 • ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

6. GoDaddyชื่อโดเมนที่หมดอายุ (ประมูลครั้งแรก)

บางครั้ง GoDaddy อาจขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งจะหมดอายุสำหรับการจดทะเบียนดั้งเดิม (“ชื่อโดเมนที่หมดอายุ”) ชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วจะถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์นี้ ชื่อโดเมนที่หมดอายุนี้อาจถูกแสดงรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ในวันที่หมดอายุ อย่างไรก็ตามยังไม่อาจสรุปว่าโดเมนนั้นจะถูกนำมาขายจนกว่าจะพ้นสี่สิบห้า (45) วันนับจากหมดอายุ ในช่วงระยะเวลาไถ่ถอนตามที่อธิบายไว้ในสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมน ผู้จดทะเบียนเดิมมีสิทธิที่จะเรียกคืนชื่อโดเมนที่หมดอายุ การเสนอราคาประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุ ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าหากผู้ซื้อชนะการเสนอราคาประมูล การโอนย้ายชื่อโดเมนที่หมดอายุจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะพ้นระยะเวลาหมดอายุ ผู้ซื้อยังยอมรับและตกลงว่า GoDaddy จะไม่ต้องรับภาระผูกพันในการให้บริการรับฝากเงินของบุคคลที่สาม (เอสโครว์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่หมดอายุ หากมีการเรียกคืนชื่อโดเมนที่หมดอายุโดยผู้ลงทะเบียนเดิม GoDaddy จะคืนเงินตามราคาซื้อเต็มจำนวน ผู้ซื้อรับทราบว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุจะต้องได้รับการต่ออายุในขณะที่ซื้อ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปี หรือการโอนย้ายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาซื้อสำหรับแต่ละการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ จำนวนเงินที่ชนะการเสนอราคาประมูลบวกค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปี หรือการโอนย้าย (จากระยะเวลาสุดของการจดทะเบียนชื่อโดเมนครั้งที่แล้ว) บวกค่าธรรมเนียม ICANN ถ้ามี กำหนดชำระภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการประมูล หรือ รูปแบบของการชำระเงินที่คุณใช้ในการซื้อสมาชิกการประมูล GoDaddy ของคุณ หรือวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะถูกเรียกเก็บในวันที่สามหลังจากปิดการประมูล หากผู้ชนะประมูลไม่ได้ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจได้รับการเสนอให้ซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุนี้ คุณต้องดำเนินการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุให้เสร็จสมบูรณ์ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุถูกเสนอให้กับคุณ หากคุณเลือกที่จะซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว คุณรับทราบว่าชื่อโดเมนที่หมดอายุจะต้องได้รับการต่ออายุในขณะที่ซื้อ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปีจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาซื้อสำหรับแต่ละการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ จำนวนเงินที่คุณเสนอราคาประมูลบวกค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนึ่ง (1) ปี หรือการโอนย้าย (จากระยะเวลาสุดของการจดทะเบียนชื่อโดเมนครั้งที่แล้ว) บวกค่าธรรมเนียม ICANN ถ้ามี กำหนดชำระภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งถึงทางเลือกในการซื้อชื่อโดเมนที่หมดอายุ และหากไม่ได้รับการชำระเงินภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง GoDaddy อาจเสนอชื่อโดเมนที่หมดอายุให้กับผู้อื่นซื้อ หากชื่อโดเมนที่หมดอายุมีการเรียกคืนโดยผู้ลงทะเบียนเดิม GoDaddy จะคืนเงินตามราคาซื้อเต็มจำนวน

7. การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

GoDaddy ไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และดังนั้นไม่สามารถรับประกันการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อได้ในทันที   หากชื่อโดเมนที่ขายมีการจดทะเบียนกับ GoDaddy และมีสิทธิ์ได้รับการโอนย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อผ่านทางกระบวนการ COA ของ GoDaddy การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจะเริ่มต้นเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คเอาท์และได้รับการชำระเงินของผู้ซื้อ สำหรับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ GoDaddy แต่กำหนดให้เป็นชื่อโดเมนหมดอายุและมีรายการทะเบียนอยู่ในรูปแบบการประมูล การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจะไม่สมบูรณ์จนกว่าสี่สิบ (45) วันหลังจากวันที่หมดอายุเดิม (ประมาณสิบ (10) วัน หลังจากการปิดการประมูล) สำหรับการประมูลระหว่างสมาชิกกับสมาชิก การชำระเงินจะครบกำหนดภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ปิดทะเบียนรายชื่อ สำหรับการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุทั้งหมด การชำระเงินจะครบกำหนดภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงนับจากการปิดการประมูล

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเปลี่ยนข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่แสดงไว้ และอันสอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนของ ICANN ในขณะที่มีรายชื่อโดเมนปรากฏอยู่ ผู้ขายที่อนุญาตและกำกับดูแล GoDaddy ตัวแทนที่มอบหมายเป็นพิเศษ  ในฐานะของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย GoDaddy จะอำนวยความสะดวกในการโอนและเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อชื่อโดเมนสำหรับชื่อโดเมนที่ขายไป  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะได้รับ GoDaddy สิทธิ์ที่จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายชื่อโดเมนที่ขายไป นอกจากนี้ ผู้ขายที่อนุญาตและกำกับดูแล GoDaddy ตัวแทนที่มอบหมายเป็นพิเศษ  ในฐานะของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย GoDaddy จะอำนวยความสะดวกในการโอนและเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อชื่อโดเมนสำหรับชื่อโดเมนที่ซื้อไป  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ซื้อจะได้รับ GoDaddy สิทธิ์ที่จะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายชื่อโดเมนที่ซื้อไป

ในขณะที่ผู้ซื้อและผู้ขายอาจใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อและขายชื่อโดเมนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ GoDaddy GoDaddy สนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ ในการโอนย้ายชื่อโดเมนใดๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย GoDaddy ไปยัง GoDaddy เมื่อได้รับการเสนอราคาประมูลครั้งสุดท้าย/ราคาที่ชนะการประมูล เพื่อที่นายทะเบียนที่บันทึกชื่อโดเมนที่เป็นประเด็นจะ GoDaddy & nbsp; นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากชื่อโดเมนที่ขายมีการจดทะเบียนกับ GoDaddy และมีสิทธิ์ได้รับการโอนย้ายจากผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางกระบวนการ COA ของ GoDaddy ชื่อโดเมนดังกล่าวจะถูกย้ายจากบัญชี GoDaddy ของผู้ขายไปยังบัญชี GoDaddy ของผู้ซื้อโดยอัติโนมัติ และไม่มีตัวเลือกการโอนย้ายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ & nbsp;

หากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อจะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ (i) เนื่องจากกิจกรรมการฉ้อโกงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ (ii) เนื่องจากเหตุผลอื่นใด ผู้ซื้อและผู้ขายรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy จะไม่มีต้องรับผิดหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการเดียวกัน & nbsp; ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นชื่อโดเมนที่เป็นประเด็นที่มีการจดทะเบียนกับ GoDaddy หรือกับนายทะเบียนรายอื่น การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อจะทำโดยไม่ต้องการการรับรองหรือการรับประกันใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองหรือการรับประกันว่าชื่อโดเมนไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม) และ GoDaddy ขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการเดียวกัน

โปรดทราบว่าชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับ GoDaddy อาจจะไม่ถูกโอนย้ายออกไปจาก GoDaddy ไปยังนายทะเบียนรายอื่นภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วันหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

8. สิทธิของGoDaddy

นอกจากสิทธิ์อื่นใดและสิทธิ์ทั้งหมดของ GoDaddy ในสัญญาฉบับนี้ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการ:

 1. ตรวจสอบการใช้งานบริการของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาฉบับนี้และเงื่อนไขการให้บริการสากลซึ่งได้รวมอยู่ในที่นี้
 2. สร้างข้อจำกัดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการนั้น
 3. ยกเลิกบริการของคุณเนื่องจากได้รับอีเมลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ (เช่นสแปม ส่งอีเมลให้กับสมาชิกที่ยังไม่ได้ & ldquo; เข้าร่วม & rdquo;); การเข้าถึงที่ผิดกฎหมายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือเครือข่ายอื่นๆ (เช่นการแฮ็ค); การกระจายของไวรัสอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมการทำลายล้างที่คล้ายคลึงกัน ; การไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม; กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เสียชื่อเสียง, เกิดความอับอาย, เกิดอันตราย, ละเมิด คุกคาม ใส่ร้าย หรือก่อกวนบุคคลที่สาม; กิจกรรมต้องห้ามตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือต่างประเทศในดินแดนที่คุณดำเนินธุรกิจ; กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยผู้อื่น เช่น การก่ออาชญากรรมความเกลียดชัง การก่อการร้าย และสื่อลามกอนาจารเด็ก; กิจกรรมที่เป็นละเมิด หยาบคาย ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือสิ่งอื่นที่น่ารังเกียจ; กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลอกเลียนแบบตัวตนของบุคคลที่สาม; และกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดๆ และกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ GoDaddy ตัดสินในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นอันตรายกับลูกค้าอื่น การดำเนินงาน หรือชื่อเสียง; และ & nbsp;
 4. ยกเลิกบริการของคุณหากการใช้การบริการของคุณส่งผลให้ หรือเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายหรือการขู่จะดำเนินการทางกฎหมายกับ GoDaddy หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทคู่ค้า โดยไม่พิจารณาว่าการดำเนินการตามกฎหมายหรือการขู่จะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้นมีมูลจริงหรือไม่ก็ตาม

GoDaddy ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการบริการ แต่ขอสงวนสิทธิที่จะทำเช่นนั้น GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อ คุณรับทราบและตกลงว่า GoDaddy มีสิทธิที่จะเผยแพร่และเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม & nbsp; เกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อชื่อโดเมนในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อของโดเมนที่ขายหรือซื้อ (ข) ราคาขายหรือซื้อของชื่อโดเมนที่ขายหรือซื้อ และ (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการขายหรือซื้อ

9. นโยบายข้อพิพาท

บางครั้งอาจมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เริ่มหรือเสร็จสมบูรณ์ผ่านบริการ ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายข้อพิพาทของ GoDaddy GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายข้อพิพาทในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยื่นข้อพิพาท

ในการยื่นข้อพิพาท คุณต้องส่งอีเมลไปที่ AuctionDisputes@godaddy.com อีเมลต้องประกอบด้วย:

       หมายเลขบัญชีของคุณ;

       ชื่อของคุณและข้อมูลในการติดต่อ;

       เลขที่ในการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม;

       ชื่อโดเมนที่มีข้อพิพาท; และ

       รายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาท

อีเมลดังกล่าวต้องได้รับภายในสี่ (4) วันหลังจากวันที่ขาย

เมื่อได้รับข้อพิพาท GoDaddy จะปรับการทำธุรกรรมให้อยู่ในสถานะ & ldquo รอดำเนินการ & rdquo; ในขณะที่ทำการสืบสวนข้อพิพาท GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อปิดข้อพิพาทใดๆ ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือได้รับกายุติแล้ว หลังจากการสืบสวน GoDaddy จะแจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ขายของผลของการสืบสวน และดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หรือยกเลิกการทำธุรกรรม ตามที่ GoDaddy ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเห็นสมควร

GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนข้อพิพาท ดังนั้น คุณตกลงว่า GoDaddy อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้ให้ไว้ หากข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่คุณได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือซื้อซื้อผ่านบริการ หาก GoDaddy ได้รับการร้องเรียนหลายครั้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่คุณมีส่วนร่วม GoDaddy ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อาจยกเลิกบัญชีของคุณและยกเลิกทะเบียนรายชื่อทั้งหมดที่คุณมี

ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับสมาชิกหนึ่ง (1) คนหรือมากกว่า คุณจะปล่อย GoDaddy บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และพนักงานจากการเรียกร้อง ความต้องการ และ ความเสียหาย (ที่แท้จริงและที่เกิดจากผลที่ตามมา) ใดๆ และทั้งหมดทุกประเภทและลักษณะที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

10. การชดใช้เยียวยาและสิทธิในการยกเลิก

โดยไม่เป็นการจำกัดการชดใช้เยียวยาอื่นๆ หาก

 1. คุณละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือเอกสารใดๆ ที่รวบอยู่ในสัญญาฉบับนี้โดยอ้างอิง
 2. GoDaddy ตัดสินว่าการกระทำของคุณอาจเป็นอันตรายแก่ GoDaddy หรือสมาชิก หรือ
 3. GoDaddy ตัดสินว่าการใช้บริการของคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

GoDaddy อาจในทันที:

       เตือนสมาชิกของตนเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณ;

       ปรับสถานะการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้เป็น รอดำเนินการ;

       จำกัดแหล่งเงินทุนและการชำระเงิน;

       จำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการใช้งานบัญชของคุณ; หรือ

       ระงับหรือปิดบัญชีของคุณโดยไม่มีกำหนด และปฏิเสธที่จะให้บริการกับคุณ

นอกจากนี้ GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการถือเงินเกินกว่าระยะเวลาปกติสำหรับการทำธุรกรรมที่เห็นว่าน่าสงสัย หรือสำหรับบัญชีที่มีการทำธุรกรรมในปริมาณสูง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเงินทุน ถ้า GoDaddy ปิดบัญชีของคุณ GoDaddy จะแจ้งให้คุณทราบและชำระเงินที่ค้างชำระในส่วนที่ไม่ถูกห้ามทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ

อีกทั้ง โดยที่มีการประเมินของ GoDaddy ทำให้เชื่อได้ว่าคุณยังค้างชำระเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใด GoDaddy สงวนสิทธิ์ที่จะหักยอดเงินจากบัญชีของคุณจนกว่า GoDaddy จะได้รับเงินครบตามจำนวน

11. ชื่อและหัวข้อ ข้อตกลงอิสระ การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ชื่อและหัวข้อของข้อตกลงฉบับนี้มีเพื่อความสะดวกและง่ายดายในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่นำไปใช้ในทางใดๆ เพื่อตีความหรือแปลความหมายของสัญญาระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้  ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในข้อตกลงฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน  หากศาลที่มีในเขตอำนาจถือว่าบทบัญญัติใดๆ (หรือบางส่วนของบทบัญญัติ) ของข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่เหลือ (หรือบางส่วนของบทบัญญัติ) ของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงถูกต้องและมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

12. นิยาม; ความขัดแย้ง

คำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล . ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้


ปรับปรุง: 26/10/2017
ลิขสิทธิ์ © 2015-2017 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์