godaddy-about-leadership-monica-2018_100x

Monica Bailey
ประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ย้อนกลับ

ในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายวัฒนธรรมและบุคลากรของ GoDaddy Monica มีหน้าที่ในการบริหารงานด้านประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาคนเก่ง การมอบรางวัล การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร การจ้างงาน การคัดเลือก รวมถึงการมีส่วนร่วมกับบุคลากรและผู้นำจากทั่วโลก นับตั้งแต่ร่วมทำงานกับ GoDaddy ในปี 2013 เธอได้นำเอาความคิดสร้างสรรค์หลายๆ ด้านมาใช้กับองค์กร ซึ่งรวมถึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันกับ Stanford เพื่อลดอคติโดยไม่ได้ตั้งใจลง ในขณะที่สร้างความแข็งแกร่งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานและวัฒนธรรมอันโดดเด่น นอกจากนี้แล้ว เธอยังได้สร้างมาตรฐานการทำงานและปรับโครงสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้ความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนำมาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและบริษัท GoDaddy

ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ GoDaddy Monica เคยทำงานที่บริษัท Microsoft เป็นเวลา 17 ปี โดยเธอทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ คอยช่วยเหลือในเรื่องการฝึกปฏิบัติการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ HR และนำองค์กรไปถึงจุดสุดยอดในเรื่องโปรแกรมการพัฒนาและการประเมินภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายในอนาคต รวมถึงมองหาบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งประธานบริษัทและ CEO ของบริษัท เธอยังทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับแผนก HR และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกด้วย

Monica จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการสื่อสาร โดยเน้นทางด้านวิชาการศึกษาของสตรี จากมหาวิทยาลัย Washington State