ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .am Domains

The .am country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Armenia.

Note: Domain names can contain up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and single hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register .am domains? Anyone
Domain name restrictions None
Registration length 1-5 years
Renewal length 1-5 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Up to 4 valid nameservers per domain
DNSSEC Supported
Transfers to GoDaddy Not supported
Transfers away Supported
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk Registration Supported
Account change Details below2
Contact updates Details below3
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below4
Registry AMNic

Details

1 Renewal restrictions

Your .am domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether you set the domain name to auto-renew or renew manually. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

For example: Your .am domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Recovering expired domain names for more information.

2 Account change restrictions

When you move the domain name, the registrant's first name, last name, and organization (company name) cannot change.

3 Contact updates restrictions

AMNic charges a fee to update the registrant's name or organization. A change of registrant is called a trade. To update the following registrant contact fields for your .am domain name, contact our support team:

  • First name
  • Last name
  • Organization (company name)

In the Domain Manager, you can update all other contact information. See Change domain contact information for more information.

4 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ