ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .be Domains

The .be country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Belgium.

Note: Domain names can contain up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register .be domains? Anyone
Registration length 1 year
Renewal length 1 year
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Details below2
DNSSEC Supported
Transfers to GoDaddy Not supported
Transfers away Details below3
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Details below4
Contact updates Details below5
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below6
Registry DNS.be

Details

1 Renewal restrictions

Your .be domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether you set the domain name to auto-renew or manually renew. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Recovering expired domain names for instructions.

For example: Your .be domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Nameserver requirements

You can use any valid nameservers with your .be domain name. You can enter a maximum of 4 nameservers.

If you want to use custom nameservers for your .be domain name, you must complete a two-step process in the Domain Manager.

First, follow the instructions in Change nameservers for my domains to set the host name and IP addresses for each nameserver. Then, follow the instructions in the Setting Nameservers for a Domain Name Registered with Us section of Change nameservers for my domains to set the nameservers in our system.

3 Transfers-away requirements

You must initiate the transfer of your .be domain name with the new registrar, who will require the registrant to provide an authcode for the transfer. Please contact customer support for further assistance obtaining the authorization code.

4 Account change requirements

When you move the domain name, the registrant's first name, last name, and organization (company name) cannot change.

5 Update contacts requirements

To update the registrant contact information for your .be domain name, contact our support department.

Note: Updates to the registrant's first name, last name, and/or organization (company name) are called a trade. This process mirrors new registration, and the registry charges a fee for it (the cost of one year of registration). The domain name's registration resets to one year when the trade completes.

You can update all other contact information in the Domain Manager. See Change domain contact information for information.

6 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ