ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .BEST Domain Names

The .best domain name caters to the millions of people who search online for "the best" every single day. Whether it's in relation to a brand or product, the keyword "best" resonates in a powerful way. Owners of this domain extension will reap the benefits of building a coveted online community.

General Availability

Beginning February 12, 2014, at 4:00 UTC, customers can register .best domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .best registration is supported during General Availability.

Registration Information

Who can register .best domain names?

Anyone can register .best domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs (Internationalized Domain Names) are supported in the following language: German.

Which registry controls .best domain names?

CentralNic is the registry provider and dotBest is the sponsor for .best domains.

For how long can I register .best domain names?

You can register a .best domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .best domain names renew?

We'll attempt to auto-renew your .best domain name on its expiration date. We will park .best domain names after the first failed billing attempt. If the domain name isn't renewed within 40 days following expiration, the domain name will be cancelled and removed from your account.

Can I transfer .best domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .best domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .best domain names?

Private Registration is available for .best domain names, but Protected Registration is not.

Can I backorder .best domain names?

No. We currently do not support the backorder of .best domain names.

Can I move .best domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .best domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .best domain names?

Two nameservers are required for .best domain to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ