ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .me Domains

The .me country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents both Montenegro and you.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning, end, third, or fourth character in the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 10 years
Renewal length 1 - 10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Supported
Bulk registration Supported
Account change Supported (details below)2
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below3
Registry nic.ME

Details

1 Renewal restrictions

Your .me domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 5 days later and again 7 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 12th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Renew my expired domain for instructions on the redemption.

For example: Your .me domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by October 29. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 10, October 15, and October 22.

2 Account change restrictions

When the domain name is moved, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed.

3 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Note: There is a 5 day refund grace period for new registrations for .me domains.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ