ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

About the RSS to Email Add-on

RSS to Email allows you to automatically send blog posts to your subscribers, in an email. It's just like a regular RSS feed (which stands for Rich Site Summary, or Really Simple Syndication), except that your posts are sent out in an email, to your recipients' inboxes.

Connect your blog, design your email template like a normal campaign, set the schedule, and choose the subscribers. Then your email sends, only when you post new content.

The RSS to Email Add-on allows you to offer a variety of options to your readers. It's great to provide an RSS subscription option on your site, but maybe some folks don't use an RSS reader. Offering an RSS feed in email form gives you more opportunities to connect with your subscribers. And there's no need to create content twice -- just post your article on your blog, and GoDaddy Email Marketing sends it out in email form, automatically.

The RSS to Email Add-on is available for both Up & Running accounts, as well as Pro accounts.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ