ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

About .tk domains

The .tk country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Tokelau.

Domain names can be up to 63 characters with a minimum of two characters and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 5 years
Renewal length 1 - 5 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Maximum of 4
Transfers to GoDaddy Not supported
Transfers away Please contact customer support
Forwarding Not supported
Private registration Not supported
Protected registration Not supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Not supported
Contact updates Supported (details below)2
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy See below3
Registry dotTK

Details

1 Renewal restrictions

Auto renewed .tk domain names renew before their expiration date. We attempt auto-renewal on the 1st of the month. If the renewal attempt fails, we will re-attempt on the 10th and 20th.

If the auto-renew fails or you do not manually renew it by the 20th of the month, recovery can be attempted for a fee. See Renew my expired domain for instructions.

For example: Your .tk domain name expires on October 10. You can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

2 Contact updates

To update the registrant information for your .tk domain name contact our support team for assistance.

You can update all other contact information in the Domain Manager in your account. See Change my domain contact information for instructions.

3 Refund policies

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ