ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an SPF record


A Sender Policy Framework (SPF) record is a type of Domain Name Service (DNS) TXT record that identifies which mail servers are permitted to send email on behalf of your domain. The purpose of an SPF record is to detect and prevent spammers from sending messages with forged From addresses on your domain.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select TXT from the menu.
 3. Complete the following fields:
  • Host - Enter the host name for the TXT record. For example, type @ to map the record directly to your domain name, or enter the subdomain of your host name (labeled Host), such as www or ftp.
  • TXT Value - Enter the value you want to assign to the record.
  • Note: For a TXT SPF record, enter the SPF rule in the TXT Value field. For example, enter v=spf1 mx -all to indicate that all email is sent from this server and no other mail servers are authorized. Get more guidance on how to create SPF record rules.

  • Select how long the server should cache the information. This is called TTL (Time to Live).
 4. Click Save.

Note: You can create multiple TXT SPF records, but their cumulative lengths cannot exceed 512 characters.

To add an SPF record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select TXT from the menu.
 10. Complete the following fields:
  • Host - Enter the host name for the TXT record. For example, type @ to map the record directly to your domain name, or enter the subdomain of your host name (labeled Host), such as www or ftp.
  • TXT Value - Enter the value you want to assign to the record.
  • Note: For a TXT SPF record, enter the SPF rule in the TXT Value field. For example, enter v=spf1 mx -all to indicate that all email is sent from this server and no other mail servers are authorized. Get more guidance on how to create SPF record rules.

  • Select how long the server should cache the information. This is called TTL (Time to Live).
 11. Click Save.

Note: You can create multiple TXT SPF records, but their cumulative lengths cannot exceed 512 characters.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ