ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add subscribers by pasting

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account by copying and pasting. You can paste in an entire spreadsheet, or just a single subscriber.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Select the Subscribers tab at the top of your account.
  3. Click on Add subscribers.
  4. Copy the subscriber details from your source. This could be a single subscriber address, or a list of email addresses, or even an entire spreadsheet.
  5. Note: If you are including more than just the email address, remember to include a header row in your paste. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Paste whatever you've copied into the Paste subscribers field.
  7. Choose the list to import your subscriber(s) into:
  8. Click Add subscribers.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ