ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Anatomy of a WordPress theme

This video breaks down the structure of a WordPress theme, helping you understand the building blocks for creating and editing the pages on your website.

Video transcript

Ready to build your GoDaddy WordPress website? Watch this quick tour of a WordPress theme to better understand how to access and edit the pages on your site.

Your WordPress theme is the foundation for your website, and builds each page of your site in blocks. Some of the common blocks included in themes are the header, the footer, and the body.

While the arrangement of blocks is flexible, this is a common configuration for most themes.

The header is basically everything at the top of your website. It includes things like the site’s title, tag line, and the navigation bar.

While the header on your home page may be unique, the header on most subpages will typically have the same format and content across the website.

Everything at the bottom of your website, in this section, is the footer. The footer includes stuff like contact information, directions, copyright info, and links to social media.

The footer typically carries across all pages on your website and its format and content remain the same.

The area between the header and the footer on your web page is the body, or content area. The content area can include text, graphics, links, buttons - just about whatever you want, so it will vary from page to page across your website.

If you need to edit the header or footer on your page, you use the Customizer tool. To access and edit components in the header or footer, you can select from the Customizer menu on the left or click the corresponding blue edit button on the screen.

The Customizer tool is also where you’ll go if you want to change any of the global settings on your website. Stuff like colors, fonts, and navigation menus to name a few.

Need to edit the content area of a page? If you’re already in the Customizer, just scroll down and click the blue edit icon in the content area of the page.

You can also access it, by clicking Page Builder in the menu at the top of the screen. The Page Builder tool allows you to access and edit the content on your page. Using this tool, you can quickly build out the content on each page without worrying about formatting.

Take a minute to open your GoDaddy WordPress website and review what you currently have in your Header, Footer and Content area. Do you want to make changes? Give it a try!

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ