ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Begæring om fremlæggelse af registrantoplysninger til retshåndhævende myndigheder

Oplysninger, der vises i den offentlige WHOIS-database er begrænset pga. GDPR. Under særlig omstændigheder kan retshåndhævende myndigheder få adgang til ikke-offentlige domænekontaktoplysninger.

Hvis du er en retshåndhævende myndighed og kræver alle kontaktoplysninger for et domæne, der hører under et af de beskyttede lande, skal du sende en e-mail til whoisrequests@godaddy.com , og så vejleder vi dig i anmodningen om adgang.

Bemærk! For domæner, hvor WHOIS-resultatet viser, at registranten er Domains By Proxy, skal du gå til Domains By Proxys stævningspolitik for at se, hvad du så skal gøre med denne anmodning.

Hvad kan der kræves af en gyldig anmodning?

Anmodningen skal indeholde følgende:

  • Domænenavn(e)
  • Instansens jurisdiktion
  • En erklæring, der oplyser om det lovlige og retmæssige formål med at fremsætte anmodningen (f.eks. de angivne kontaktoplyser vil kun blive brugt i forbindelse med en officiel undersøgelse).
  • Samtykke til adgangsbetingelser, som vi muligvis kræver.

Yderligere bemærkninger:

  • Begæringen om fremlæggelse gælder kun for aktuelle domænekontakter. Vi leverer ikke historiske eller arkiverede kontaktoplysninger via denne begæringsprocedure.
  • Begæringer om fremlæggelse omfatter det nøjagtige navn på domænet, der skal undersøges – vi gennemfører ikke delvise match-anmodninger via denne procedure.
  • Begæringer om fremlæggelse gennemgås og udføres pr. domæne-basis – vi leverer søgeresultater på tværs af flere forskellige domæner eller kontakter ved hjælp af denne procedure.
  • Vi kan ikke give nogen yderligere kontaktoplysninger udover de følgende navne på registrant, administrator eller teknikansvarlige, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, henviser vi til vores stævningepolitik.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ