ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Block PHP in directories


Verify WordPress is up-to-date Make the WordPress version private
Block PHP in directories Remove WordPress readme file
Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

One of the ways a site can be compromised is by PHP files being injected into your WordPress folders and executed from there. The following steps will help you block PHP files in those directories, but you will want to test your site functionality to ensure these settings are not interferring with your theme and plugins.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Sucuri Security > Settings.
  4. Click on the Hardening tab.
  5. Find the section labled Block PHP Files in Uploads Directory.
  6. If the section is red, click on the Apply Hardening button.
  7. Repeat the previous two steps for Block PHP Files in WP-CONTENT Directory and Block PHP Files in WP-INCLUDES Directory

If the section turns green, the plugin was able to enable this feature. If the section is still red, the plugin does not have permission to make this change.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ