GoDaddy วิธีใช้

เปลี่ยนแปลง CSS ของธีมใน WordPress

คุณสามารถเปลี่ยนแปลง CSS ของธีมได้จากภายใน WordPress

  1. ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อชุดรูปแบบของ WordPress ให้เพิ่มชุดรูปแบบย่อย
  2. เข้าสู่ระบบใน WordPress
  3. ไปที่ ลักษณะที่ปรากฏ > โปรแกรมแก้ไข
  4. ทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใน CSS
  5. คลิก อัพเดตไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม