ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Changing Your Tomcat Login Credentials

After installing Tomcat on your server, you need to change the credentials to log in to Tomcat Manager. If you dont, you'll receive a "Connection Time Out" error when trying to log in to Tomcat.

To Change Your Tomcat Login Credentials

 1. Open the tomcat-users.xml file in a text editor. Its location depends on your server's operating system:
  Operating System Path to File
  Linux /usr/local/easy/etc/easy-tomcat7/tomcat-users.xml
  /usr/apache-tomcat-7.0.42/conf/tomcat-users.xml
  Windows C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\tomcat-users.xml
 2. Locate the following section:
  <role rolename="tomcat"/>
   <role rolename="role1"/>
   <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
   <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
   <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
 3. For the users tomcat, both, and role1, enter a new password instead of tomcat.
 4. Save the file.
 5. Log in to Tomcat (http://your server's IP address:8080/manager/) using your newly defined password.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ