ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Check service versions on my Linux server

Use these commands to check different versions of commonly installed services on your Linux Server on CentOS, Ubuntu, and Fedora.

CentOS/Fedora

Apache: /usr/sbin/httpd -v or httpd -v

Server version: Apache/2.2.29 (Unix) Server built: Oct 7 2014 11:35:25 Cpanel::Easy::Apache v3.26.8 rev9999


Apache on cPanel: /usr/local/apache/bin/httpd -v

Server version: Apache/2.2.29 (Unix) Server built: Oct 7 2014 11:35:25 Cpanel::Easy::Apache v3.26.8 rev9999


Curl: rpm -q curl

curl-7.19.7-40.el6_6.3.x86_64


Bash: bash --version

GNU bash, version 4.1.2(1)-release (x86_64-redhat-linux-gnu) Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


Exim: exim -bV

Exim version 4.84 #2 built 10-Sep-2014 15:02:41


Glibc: ls /lib/libc-*

/lib/libc-2.12.so*


Kernel: uname -r

2.6.32-042stab093.5


PHP: php -v

PHP 5.4.33 (cli) (built: Oct 7 2014 11:48:26) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies


MySQL: mysql -v

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 213432 Server version: 5.5.40-cll MySQL Community Server (GPL)


CentOS/Fedora: cat /etc/redhat-release

CentOS release 6.6 (Final)

Ubuntu

Apache: /usr/sbin/apache2 -v or apache2 -v

Server version: Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server built: Jul 22 2014 14:37:36


Curl: curl --version

curl 7.35.0 libcurl/7.35.0 OpenSSL/1.0.1f zlib/1.2.8 libidn/1.28 librtmp/2.3


Bash: bash --version

GNU bash, version 4.3.8(1)-release Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


GLibc: ldd --version

ldd (Ubuntu EGLIBC 2.19-0ubuntu6) 2.19 Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.


Kernel: uname -r

3.4.86


PHP: php --version

PHP 5.5.9-1ubuntu4.5 (cli) (built: Oct 29 2014 12:33:19) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group


MySQL: mysql --version

mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.40, for debian-linux-gnu


Ubuntu: lsb_release -a

No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 14.04 LTS Release: 14.04 Codename: trusty

Other

OpenSSL: openssl version

OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013


Pear: pear info pear | grep Version
Plesk: cat /usr/local/psa/version
Qmail: man qmail | grep version (This assumes any upgrades installed MAN pages.)
sshd: /usr/sbin/sshd -v

More info

These are just some of the commands to check versions of commonly installed software/services. There are many more software/services out there that can be installed. You can check the version by running this:

rpm -qa | grep XXXsoftwarenameXXX