ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Check the stats of your campaign

When you send an email campaign, you can monitor the results by checking the statistics.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In the campaign you want to use, click more stats.
    Click the more stats button

    Note: Clicking the Stats button shows the stats for the most recent mailing of a campaign.

  3. In the left pane, click any stat type to view combined statistics for all mailings of the campaign.
    Campaign Stats

List of stats

The following table will help you better understand each statistic.

Stat Type Description
Sent These contacts were sent an email marketing mailing. If the numbers are not what you expected, review our guides to exclude a list and don't resend
Accepted These contacts received your email successfully. If they opened, clicked links, or forwarded the email, that would show in the "Engaged" and "Viewed" stats.
Bounced These contacts did not successfully receive your mailing.
Viewed These contacts opened your email.
Engaged These contacts clicked a link, or shared your email using forward to a friend, or a social share button.
Forwarded These contacts forwarded your email to a friend.
Growth Measures the total new subscribers and unsubscribers that resulted from your mailing.
Marked as Spam These contacts reported your email as spam in their inbox.

Check mailing stats for the same campaign

To view results of multiple mailings in the same campaign, click the See all sends link in the bottom, left pane of the Statistics page.
 Click See all the-sends

What is click performance?

Click performance visually maps the strength of each URL in your campaign. GoDaddy Email Marketing distributes the total number of clicks for a specific mailing over all active links in the campaign. Each URL shows the total percentage of all clicks it received, along with the unique and total click counts.

Click performance

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ