ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Check webmail accounts using my domain name

To check your Workspace Email accounts, you can always go to email.secureserver.net. However, you can also check your email at http://email.[your domain name].

If your domain name and Workspace Email are in...

  • The same GoDaddy account, we set this up for you automatically.
  • Different accounts, you'll need to configurate this manually.

Manual Configuration

To configure email.[your domain name], you'll need to modify your domain name's DNS settings, namely its CNAMEs.

If your domain name is...

  • Registered and hosted with us, you can use the CNAME section of Manage DNS zone files.
  • Registered elsewhere but hosted with us, you can use Manage DNS for your hosting account.
  • Registered or hosted elsewhere, you'll need to contact your domain's registrar or host to modify its CNAMEs.

Your CNAME records differ based on your email server's location (more info).

Region CNAME (Alias/Host) Points to
US email email.secureserver.net
EU email email.europe.secureserver.net
AP email email.asia.secureserver.net

Additional CNAMEs

We also offer additional, optional CNAME record configurations for third party email clients or alternative URLs to access your Workspace Webmail. These CNAMEs do not affect your ability to send or receive email.

Again, which ones you use are based on your email plan's region.

US Region

CNAME (Alias/Host) Points to
mobilemail mobilemail-v01.prod.mesa1.secureserver.net
pda mobilemail-v01.prod.mesa1.secureserver.net
mail pop.secureserver.net
pop pop.secureserver.net
imap imap.secureserver.net
smtp smtpout.secureserver.net
webmail webmail.secureserver.net
e email.secureserver.net

EU Region

CNAME (Alias/Host) Points to
mobilemail mobilemail.europe.secureserver.net
pda mobilemail.europe.secureserver.net
mail pop.europe.secureserver.net
pop pop.europe.secureserver.net
imap imap.europe.secureserver.net
smtp smtpout.europe.secureserver.net
webmail webmail.europe.secureserver.net
e email.europe.secureserver.net

AP Region

CNAME (Alias/Host) Points to
mobilemail mobilemail.asia.secureserver.net
pda mobilemail.asia.secureserver.net
mail pop.asia.secureserver.net
pop pop.asia.secureserver.net
imap imap.asia.secureserver.net
smtp smtpout.asia.secureserver.net
webmail webmail.asia.secureserver.net
e email.asia.secureserver.net

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ