ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Connecting to a MySQL Database Using File DSN and ASP/ADO

This example describes using File DSN and ASP/ADO to connect to a MySQL Database.

Replace the db_ fields with the information for your database from the Hosting Control Panel. For more information, see Find your connection strings in Web & Classic Hosting for more information.

<%
Dim oConn, oRs
Dim qry, connectstr, sDSNDir
Dim db_name, db_username, db_userpassword
Dim db_server, dsn_name

dsn_name = "your_dsn_name"
fieldname = "your_fieldname"
tablename = "your_tablename"

sDSNDir = Server.MapPath("_dsn")

connectstr = "filedsn=" & sDSNDir & "\" & dsn_name

Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open connectstr
qry = "SELECT * FROM " & tablename

Set oRS = oConn.Execute(qry)

if not oRS.EOF then
while not oRS.EOF
response.write ucase(fieldname) & ": " & oRs.Fields(fieldname) & "
"
oRS.movenext
wend
oRS.close
end if

Set oRs = nothing
Set oConn = nothing

%>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ