ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disable Magic Quotes

Magic Quotes is a process that automatically escapes incoming data to the PHP script. However, it can cause issues for your website and you might need to disable it.

Note: Since the release of PHP 5.3.0, this feature has been deprecated.

There are a few ways you can disable Magic Quotes:

Disabling Magic Quotes Server Side via php5.ini

Add this code to your php5.ini file:
magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off

If the hosting account does not have a php5.ini file, you have to add one.

For this change to take effect, you might need to stop your account's PHP process. For more information, see Manage system process (Linux).

Disabling Magic Quotes at Runtime

Place code at top of the .php file so it executes when the file runs:

<?php
if (get_magic_quotes_gpc()) {
    function magicQuotes_awStripslashes(&$value, $key) {$value = stripslashes($value);}
    $gpc = array(&$_GET, &$_POST, &$_COOKIE, &$_REQUEST);
    array_walk_recursive($gpc, 'magicQuotes_awStripslashes');
}
?>

Note: The magic_quotes_gpc directive may only be disabled at the system level, and not at runtime.

For more information regarding Magic Quotes please refer to php.net.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ