ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit a DNS Template

Edit the details of your DNS templates, or add new records to a template at any time. Templates let you add multiple DNS records at once, instead of adding individual records to each domain.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select DNS > DNS Templates.
    dns templates menu option
  3. Next to the template you want to use, select the edit dns template icon Edit Template icon.
  4. Next to the record you need to edit, select the edit dns pencil icon pencil icon. Or, select ADD to add a new record to the template.
  5. Select Save after you've made your changes.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ