ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Edit Advanced Email Security spam settings

The Advanced Email Security add-on provides additional spam settings, which you can change at any time. These include spam sensitivity level and help with bulk or suspected phishing emails.

 1. Sign in to Advanced Email Security.
 2. Under Security Settings, select Email > Spam Settings.
 3. Make your desired selections for the options displayed on the page:
  Option Details
  Spam Sensitivity Default level is 7. The lower the number, the more sensitive, and the more spam that gets stopped. The higher the number, the less sensitive.
  Quarantine release policy Choose whether all users or only admin users can release quarantined mail.
  Quarantine email suspected of being phish Stops any email that the system thinks is a phishing attempt and trying to steal personal information. If you choose to quarantine suspected phishing emails, you must decide if you want to Require admin to release phish emails.
  Quarantine bulk email Stops any email that's identified as bulk email, including messages from email marketing services or any other senders known to send bulk emails.
  Spam stamp & forward Marks the email as spam in the subject line, but will still deliver to the intended recipient. You can set what shows in the subject line using Spam stamp & forward subject tag.
  Include an easy-spam-reporting disclaimer in passed email Adds a footer at the end of all incoming email stating that it was scanned for spam and viruses. It also includes spam reporting, which allows users to report any emails incorrectly classified as spam.
  Inbound domain spoofing protection (Recommended) Automatically quarantines inbound emails where the "from" or "sender" fields include your company domain, and weren't sent from approved locations in your SPF record.
  Backscatter prevention (Recommended) Stops backscatter bouncebacks from delivering.
  Quarantine inbound email sent by active domains associated with this organization Stops incoming messages that have a "from" domain impersonating one of yours.
  Inbound sender DNS check Checks incoming emails for a proper email domain record. If the sending domain isn't set up to receive emails, the email won't get through. This helps stop spam that's sent from fake domains.
  Update spam detection settings above for all existing user accounts All of the above settings are applied to all of your users, regardless of their personal spam settings.
 4. When you’re finished making changes, select Save.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ