ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

为您的经销商店面创建皮肤

通过为您的经销商店面创建皮肤,可自定义和控制经销商网站的主页。这样,您便可通过插入特定于域名的元数据来关注店面的搜索引擎优化 (SEO),同时仍可链接到我们提供的经销商店面。

本文为您介绍了如何通过创建 HTML Web 页面为您的店面创建皮肤。您可以使用自己的域名在自己的主机账户上托管此页面。但是,本文并没有介绍如何自定义主页 — 您需要自行编码来自定义主页。

如果您想要在不创建皮肤的情况下自定义店面外观,请参阅Customize my storefront

为您的经销商店面创建皮肤

  1. 转到您店面的 secureserver.net URL。通过在“Reseller Control Center(经销商控制中心)”单击 View Storefront(查看店面)定位此 URL。
  2. 从浏览器上的 File(文件)菜单中,选择保存页面的选项:
    • Internet Explorer— 选择 Save As(另存为)。
    • FireFox— 选择 Save Page As(另存页面为)。
  3. 将文件另存为 index.html。选择 Web Page, complete(Web 页面,完成)作为文件类型,然后单击 OK(确定)。这样还可以将 index_files 文件夹保存在同一位置。
  4. index.htmlindex_files 文件夹上传到主机账户的根目录。请参阅 Move my cPanel website with FTP and FileZilla了解更多信息。

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ