ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

법 집행 기관에 대한 등록자 정보의 공개 요청

GDPR로 인해 공개 WHOIS에 표시되는 데이터가 제한됩니다. 특정 상황에서 비공개 도메인 연락처 정보가 법 집행 기관에 제공될 수 있습니다.

귀하가 법 집행 기관의 일원이고 연락처 정보가 보호되는 국가 중 하나에 있는 도메인의 전체 연락처 정보가 필요한 경우 whoisrequests@godaddy.com 으로 이메일을 보내주시면 액세스 요청에 대한 지침을 제공해 드립니다.

참고: WHOIS 결과에 Domains By Proxy가 등록자로 표시되는 도메인의 경우 Domains By Proxy 소환 정책에서 진행 방법을 확인하세요.

올바른 요청에 필요한 사항은 무엇일까요?

요청에는 다음이 포함되어야 합니다.

  • 도메인 이름
  • 기관 관할 지역
  • 요청에 대한 정당하고 합법적인 목적을 언급하는 기술서(예: 제공된 연락처 데이터는 공식 조사와 연계해서만 사용됩니다.)
  • 당사에서 요구할 수 있는 액세스 조건에 대한 동의

추가 참고 항목:

  • 공개 요청은 현재 도메인 연락처만 대상으로 합니다. 당사는 이 공개 과정을 통해 과거 또는 보관된 연락처 정보를 제공하지 않습니다.
  • 공개 요청에는 검토 중인 정확한 도메인 이름이 포함되어야 하며, 당사는 이 과정을 통해 부분 일치 요청을 이행할 수 없습니다.
  • 공개 요청은 도메인별로 검토 및 이행되며, 이 과정을 통해 여러 관련 도메인 또는 연락처 전체의 검색 결과가 제공됩니다.
  • 다음 등록자, 관리자 또는 기술 이름, 우편 주소, 이메일 주소 및 전화번호 외에 추가 연락처 세부 정보를 제공할 수 없습니다.

추가 정보가 필요한 경우 당사의 소환 정책을 참조하십시오.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ