ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Enable DNSSEC in my Premium DNS account

Domain Name Security Extensions (DNSSEC) adds an extra layer of security to your domains by attaching digital signature (DS) records to their DNS information. After you upgrade to Premium DNS you can enable DNSSEC in your account. If you're using self-managed DNSSEC, you can manually add a DS record in your account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select your domain to access the Domain Settings page.
  3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
  4. Under Advanced Features, select DNSSEC.
  5. Under Enabled, select ON. You can't use both DNSSEC and Secondary DNS with the same domain name.
  6. Enter your email address in the Email key change notifications to: field.
  7. Select Apply to save your changes.

We'll handle all your DNSSEC settings for you once it's enabled, so you don't need to take any further action.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ