ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Exchange Server 2016: Install a certificate


Not the right server type? Go back to the list of installation instructions.

After you request the certificate in our online application and it's ready for installation, you must download the files we provide.

First, you must install the intermediate certificate to your Microsoft® Exchange Server 2016. You also can download the intermediate certificate from the repository.

Then, to install the primary SSL certificate, you must complete the pending request, import the certificate file, and then select the services to which the certificate applies.

To Install an Intermediate Certificate in Microsoft Exchange Server 2016

 1. Click Start, and then click Run....
 2. Type mmc, and then click OK. The Microsoft Management Console (Console1) window opens.
 3. In the Console1 window, click File, and then select Add/Remove Snap-in.
 4. In the Add or Remove Snap-ins window, select Certificates, and then click Add.
 5. In the Computer Account window, select Computer Account, and then click Next.
 6. In the Select Computer window, select Local Computer, and then click Finish.
 7. In the Add or Remove Snap-ins window, click OK.
 8. In the Console1 window, click + to expand the Certificates (Local Computer) folder on the left.
 9. Right-click Intermediate Certification Authorities, mouse over All Tasks, and then click Import.
 10. In the Certificate Import Wizard window, click Next.
 11. Click Browse to find the intermediate certificate file.
 12. In the Open window, change the file extension filter to PKCS #7 Certificates (*.spc;*.p7b), select the *_iis_intermediates.p7b file, and then click Open.
 13. In the Certificate Import Wizard window, click Next.
 14. Select Place all certificates in the following store, and then click Browse.
 15. In the Select Certificate Store window, select Intermediate Certification Authorities, and then click OK.
 16. In the Certificate Import Wizard window, click Next.
 17. Click Finish.
 18. Click OK.
 19. Close the Console1 window, and then click No to remove the console settings.

To Install an SSL Certificate in Microsoft Exchange Server 2016

 1. Log in to the Exchange Admin Center.
 2. From the left menu, select Servers, and then click Certificates.
 3. Select your certificate (it has a “Pending request” status), and then click Complete.
 4. For File to import from, enter the certificate file path we provided (such as \\server\folder\coolexample.crt), and then click OK. Exchange installs your certificate.
 5. In the Certificates section, select your certificate again (the status changed to “Valid”), and then click Edit (pencil icon).
 6. Click Services, select the services to which the certificate applies (SMTP, UM, UM call router, IMAP, POP, and/or IIS), and then click OK. Your certificate is now ready to use with Exchange 2016.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.