ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Expert Services Menu

Sometimes you need an experienced server administrator for complicated tasks like optimizing databases, configuring firewalls, or moving content. To help during those times, we've created a variety of Expert Services.

The Expert Services list below includes details about the additional help we can provide. Each of these services is above and beyond the support we include for free with most of our products. Call these support teams for Expert Service pricing:

Local Support number
US (480) 463-8824
India 040 - 49187600

Note: If you don't see what you need in this list, we might still be able to do it for you. Call us about a Custom Service Request.

Expert Services

Service Name Description Time
Advanced performance analysis and security audit Get a detailed analysis of how to tune your server for optimal performance.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Apache optimization Tune your Apache server for peak performance.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Application support Install web applications like WordPress, Joomla, or Drupal.

For Linux Hosting (cPanel), VPS/Dedicated Servers.

72h
Connection string repair Get help resolving connection string errors.

For Linux Hosting (cPanel), Windows Hosting (Plesk), VPS/Dedicated Servers.

72h
Content or database recovery Restore either a hosting account's files or one database from an available backup.

For Web & Classic Hosting, Managed WordPress.

72h
Content migration Move the contents of your website from any host/server to GoDaddy.

For VPS/Dedicated Servers, Linux Hosting (cPanel), Windows Hosting (Plesk), Managed WordPress, Web & Classic Hosting.

7-10d
Database backup script Get help setting up automatic database backups.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Database find and replace Get help updating the URLs across your database to make sure your site links to the right places.

For Linux Hosting (cPanel), VPS/Dedicated Servers.

72h
Database management Get help importing, exporting, repairing, backing up, or restoring your database.

For Linux Hosting (cPanel), VPS/Dedicated Servers.

72h
Disk space audit Get an audit of your disk space usage and recommendations to free up disk space.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
DNS setup Set up DNS for up to three domains.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Backup configuration via Control Panel (for one domain or an entire server) Get help setting up automatic backups for one domain, or for an entire server.

For GoDaddy VPS/Dedicated Servers.

72h
Domain name setup Set up 3 (or fewer) domains on your server's control panel.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Email migration Please see Email Upgrade and Migration Paths.
Email spam review Identify spam issues with your server.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Find and replace text in files Replace a text string like a domain name, absolute path, or URL, in the files of a website.

For all Hosting and Server products, including Managed WordPress.

72h
Firewall rule configuration (Linux) Add or remove software firewall rules to your iptables.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Get Started session Schedule a 30-minute consultation with a GoDaddy expert to help you get started with Website Builder, Online Store, or Managed WordPress.

For Website Builder, Online Store, Managed WordPress.

24h
Hosting restore Restore a Shared hosting account's files and multiple databases from an available backup.

For Web & Classic Hosting; Linux Shared Hosting (cPanel; Windows Shared Hosting (Plesk).

72h
.htaccess file changes Make changes to the .htaccess file in your Linux hosting account.

For Linux Hosting (cPanel), Managed WordPress, VPS/Dedicated Servers

72h
Intrusion prevention Set up intrusion prevention to help stop brute force and DDoS attacks.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Server.

72h
my.cnf file changes Make changes to a MySQL configuration file.

For Linux Hosting (cPanel), Managed WordPress, VPS/Dedicated Servers.

72h
MySQL optimization Optimize MySQL for peak perfromance.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Permissions/ownership audit Improper permissions can impede site functionality and leave your site less secure. A permissions audit can ensure your site functions properly and securely.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
PHP configuration changes Get help fine tuning your PHP settings so your applications run the way you want them to.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
PHP module installation Install 3 modules.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
PHP upgrade Update PHP to the latest version.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
Server Hardening Get help disabling older versions of TLS so only TLS 1.2 is used.

For GoDaddy Linux VPS/Dedicated Servers.

72h
SQL Server Express install Install SQL Server Express on your server.

For VPS/Dedicated Servers.

72h
web.config file changes Make changes to a web.config file.

For Windows Hosting (Plesk), Windows VPS/Dedicated Servers

72h
Website Builder restore Recover lost or corrupt Website Builder files from our backups so you can get back to work.

For Website Builder v7.

72h
Windows Firewall configuration Set up the firewall for your Windows server.

For Windows VPS/Dedicated Servers.

72h

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ