GoDaddy วิธีใช้

ค้นหาชื่อโฮสต์ของฐานข้อมูลของคุณ

หากเว็บไซต์ของคุณใช้ฐานข้อมูลเพื่อเก็บเนื้อหา (เช่น WordPress, Drupal) คุณจะต้องใช้ชื่อโฮสต์ของฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณกับฐานข้อมูล

หากจะหาชื่อโฮสต์ของฐานข้อมูล ให้ตรวจสอบประเภทบัญชีโฮสติ้งของคุณแล้วเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องจากตารางข้างล่างนี้

ประเภทโฮสติ้งชื่อโฮสต์ของฐานข้อมูล
cPanelใช้ localhost
Pleskค้นหารายละเอียดฐานข้อมูล
WordPress ภายใต้การจัดการค้นหารายละเอียดฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากคุณใช้ WordPress และประสบกับข้อผิดพลาดในการสร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ คุณควรอัพเดตสตริงการเชื่อมต่อเมื่อคุณทราบรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล