Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ตัวเลือกการส่งต่อสำหรับที่อยู่อีเมล Microsoft 365 ของฉัน

ที่อยู่อีเมลปกติคือบัญชีประเภทหนึ่งที่ให้คุณสามารถส่ง รับ และดูอีเมลของคุณได้ นอกจากนี้ที่อยู่อีเมลปกติยังมีคุณสมบัติการส่งที่เป็นตัวเลือกเสริมซึ่งสามารถเปลี่ยนเส้นทางอีเมลของคุณไปยังกล่องขาเข้าอื่นได้ หากเพิ่มเข้ามา Microsoft 365 ยังให้คุณสามารถเก็บบันทึกสำเนาข้อความที่ถูกส่งต่อไว้ในกล่องขาเข้าต้นทางได้ เพื่อให้อีเมลได้อยู่กับทั้งผู้รับและผู้ส่ง

ตัวอย่าง: คุณสามารถส่งต่อข้อความที่ถูกส่งเข้ามายัง jane@coolexample.com ไปยัง janepointsman@gmail.com ได้


คุณต้องการทำอะไรวิธีดำเนินการ
ส่งต่ออีเมล Microsoft 365 ของคุณไปยังบัญชีอีเมลอื่นตั้งค่าการส่งต่อจากบัญชี Microsoft 365 ของคุณ
ส่งต่อบัญชีอีเมลอื่นไปยังอีเมล Microsoft 365ตั้งค่าการส่งต่อจากผู้ให้บริการอีเมลรายอื่น
ส่งต่ออีเมลเป็นรูปแบบเอกสารแนบแนบข้อความรวมกับข้อความอื่นใน Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม