ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Get an SSL certificate

ALTEXT

Secure your website
Passwords & 2SV | Backup & restore
SSL | Firewall | Monitor & scan
Secure payments | CMS updates

What is it?

With normal HTTP website traffic, everyone else on the internet could potentially see everything your site’s visitors are doing. When you have an SSL certificate to encrypt your site’s traffic and there's a little lock icon next to your URL in the browser, your visitors can see your site perfectly but anyone eavesdropping sees a jumbled mess.

Why do I need it?

  • Visitors feel safe knowing that what they are viewing and any personal information they share with your site cannot be seen by others.
  • Laws that protect personal information and most ecommerce payment companies require SSL encryption.
  • You don’t want your visitors hurt because their personal information was stolen during their visit to your site.
  • It can help with SEO.
  • If your SSL isn’t installed correctly, browsers will display a warning that your site cannot be trusted and stop people from visiting your site.

What do I need to do?

Buying an SSL certificate is easy but installing one on your own can be challenging. Take a look at the resources available for your site’s hosting.

Websites + Marketing


Good job! You're already protecting yourself and your visitors. Your site has an SSL certificate and we manage it for you.

WordPress and other content management systems


You can purchase an SSL certificate and install it yourself or purchase a managed SSL Service.

If you do it on your own, you need to purchase the SSL and then:

  • Go through the process of requesting, verifying, downloading, installing, redirecting HTTP traffic, and checking your SSL certificate installation.
  • Troubleshoot any issues that come up.
  • Remember every year that you have to renew the certificate and go through the installation process again.

If you decide to do it on your own, or you have purchased your SSL from another company, take a look at Request my SSL certificate and learn how to install it (if you're new to SSLs, start here).