ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I fix an ACL issue on my Dedicated Windows Server after patching MailEnable?

If you are experiencing ACL Issues on your Dedicated Windows server with Parallels Plesk Panel after removing the worm and MailEnable has been patched, you need to patch your secsetup.sdb file and reinstalling ASP.NET 1.1 if you are using it.

On your dedicated server, open Notepad and create a new document. In that document insert this information:

[Unicode]
Unicode=yes
[Privilege Rights]
SeNetworkLogonRight = *S-1-1-0,IUSR_TEMPLATE,IME_USER,IME_ADMIN,IWAM_TEMPLATE,ASPNET,
*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-545,*S-1-5-32-547,*S-1-5-32-551
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1

Save the file as "C:\sec.inf".

Select Run from the Start Menu and type cmd. In the command prompt that is opened, run the following command:

secedit /configure /cfg C:\sec.inf /db secsetup.sdb /verbose

This will complete "With Errors". This is typical, as it is configured to work for a few versions of MailEnable.

Restart the Parallels Plesk Panel service by going to the control panel button in the lower right corner of the screen and selecting Restart.

Parallels Plesk Panel and websites should now be working normally. If you are using ASP.NET 1.1 or 2.0 there are additional steps that need to be taken to reinstall ASP.NET support.

Reinstalling ASP.NET 1.1

Select Run from the Start Menu and type cmd. In the command prompt that is opened, run the following commands:

cd c:\Windows\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322

Hit Enter

aspnet_regiis -i

For ASP.NET 2.0 use v2.0.50727 instead of v1.1.4322.

After reinstalling ASP.NET, the Parallels Plesk Panel reconfigurator must be run. You can access the reconfigurator from the Start Menu and selecting Plesk Reconfigurator from the SW-Soft Plesk folder from All Programs.

Select the Repair Plesk Installation option from Parallels Plesk Panel, and check the box next to Plesk Virtual Hosts Security as well as all of the boxes that are already checked. Click Check, this will run a check and repair any permissions that need to be repaired.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ