ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I test My FTP Connection via the Command Line in Windows or MacOSX?

To test your FTP connection using the command line, follow these steps.

 1. Open a command line interface:
  • In Windows, click Start, then Run. In the Run dialog box type cmd and click OK.
  • In MacOSX open a Terminal window.
 2. On the command line:
  • In Windows, type dir > file.txt and hit the Enter key.
  • In MacOSX, type ls > file.txt and hit the Enter key.

   This creates a file to test transferring data to your account.

 3. At the command prompt type ftp your hosting IP address and hit Enter. If you are unsure of what your hosting account IP address is, you can find it listed under the Account Summary section of your Hosting Control Panel. You should now see a prompt for your login or user name.

  Note: If this does not happen, there is a connectivity issue. You will need to investigate any possible related issues, such as firewall settings, software problems or connectivity through your Internet Provider.

 4. Login with your hosting account username and password. This should result in a User OK/Logged in response.

  Note: If this results in a Login failed response, then there is a username and password problem. Make sure you are using the username listed in the account Details, and if necessary reset the password using the hosting manager.

 5. Test uploading and downloading a file:
  • To upload a file, type put file.txt and hit the Enter key. This should result in a Transfer Complete response.
  • To download a file, type get file.txt and hit the Enter key. This should also result in the Transfer Complete response.
 6. To close the connection, type quit and hit the Enter key. Then close the window.

If this process was successful, but your FTP program is still not working properly, the most common reason it does not work include:

 • Connectivity, including Firewall settings
 • Conflicting software, virus, adware, spyware, etc.
 • Corrupted Software
 • Usability issues/improper settings. Verify the proper use of the given FTP program via its 'help' menu or contacting the software vendor's customer support

Note: If you are using Internet Explorer as an FTP program and having issues, it is recommended to download a standalone FTP client. There are many available and are easy to use. You may also want to close/disable any other software or firewalls that are running to eliminate any possible conflicts with the FTP program. It may also be beneficial to get assistance from someone that has technical experience with troubleshooting software or connectivity issues.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ