ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to check your Ubuntu Version

Ubuntu is a Linux-based operating system with a desktop environment, which is currently Unity. It's open-source software that's developed by a user community known as the Ubuntu project. Like other software, each version of Ubuntu has an identifier that uniquely identifies that version to its users. The version number provides users with important information about their operating system, including its date of release, its capabilities and the duration of its official support. A simple command provides users with the version of Ubuntu that they're using.
DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

Here is a quick tutorial on how to check your Ubuntu version.

Open a terminal window and enter the following from the command line to obtain version information on Ubuntu:

$ lsb_release -a

The -a option provides all of the information available to lsb_release. (Triva fact: "lsb" stands for "Linux Standard Base".)

The distributor ID shows that the operating system is Ubuntu. The complete description for this example is "Ubuntu 14.04.1 LTS". The version number is 14.04.1, meaning that it was the first version that was released in October, 2014. The "LTS" designator indicates that this version is eligible for long-term support, so it will be officially supported for the next five years. The code name for this version of Ubuntu is "trusty," which is short for the official code name Trusty Tahr.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ