ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

How to design a website

Deciding what to include in your website can seem overwhelming. This video shows you a simple yet effective website design that any small business can use.

Video transcript

Building a website can seem overwhelming; what pages you need and what should you put on them? In this video, we’ll show you a simple website design that any small business can use.

A good small business website is usually made up of five core pages: Home, Products/Services, About Us, Testimonials, and Contact. These pages set the right expectation for visitors and cover your basic business needs.

Your Home page is usually the first thing visitors see, so be sure to cover all the important stuff here. Start with the call-to-action; this is your top priority before launching your website. Decide exactly what it is you want your visitors to do and make it easy for them to do it.

Looking for more home page ideas? Try adding a tagline and short description of your business, display your primary contact information, showcase a product or service, offer a signup form, or share a customer quote.

Your Products/Services page should show your visitors what you're selling or offering. Be sure to include pictures, descriptions, and prices of everything your business offers.

Use your About Us page to describe your business. What do you do? What's your history? What separates you from the competition.

Be sure to keep it brief and to the point, and consider personalizing it with few pictures of yourself, your staff, your storefront.

When prospects see that your customers had a pleasant experience, they're much more likely to do business with you. That’s why it’s important to include a Testimonials page on your website and showcase your top reviews.

This last one is pretty simple - a Contact page. List all relevant contact information for your business, so customers and other interested parties can easily reach you. Include phone numbers, email addresses, and your physical address. Don't forget to include maps and driving directions.

That’s it! These five core pages provide a great start for any small business website. You can always expand your website as your business grows, and you feel more confident about building your site.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ