ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to hide the SSH daemon

Secure Shell (SSH) is a network protocol that provides network services such as remote command-line logins and data communications. It creates a secure channel between a client and a server that are running their respective SSH daemons from a particular port. However, an open SSH port represents a vulnerability that malicious users potentially could exploit to gain access to an SSH server. A system administrator can configure a firewall to hide the SSH daemon from unauthorized users, while allowing authorized users to connect to the server with SSH. This example uses iptables to configure the firewall, which is installed by default on a CentOS system.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

Here is a quick tutorial on how to hide the SSH daemon.

Show that the SSH daemon is currently visible

Enter the SSH command that will connect to the server. This example connects to the server at IP address 127.0.01 with the root user name:

# ssh root@127.0.0.1

Enter the password when prompted to ensure the connection has been made to the server. exit out of this session to return to the client.

Configure the firewall to block most traffic

Flush the existing rules for the firewall with this command:

# iptables -F

This rule tells the firewall to accept traffic from a connection that's already been established. Otherwise the firewall would block the current SSH session.

# iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

The firewall must allow persistent services that must always be running and visible to the users. For example, this command allows traffic to a website that's being service on port 80, which is the default port for web servers:

# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Use this command to block all connections that aren't specifically allowed:

# iptables -A INPUT -j DROP

Show that the SSH daemon is now hidden

Confirm that the SSH port is now closed by attempting to connect to the server again:

# ssh root@127.0.0.1

The above SSH command will eventually timeout as shown by the following screenshot:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ