ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to Install and Use SVN on CentOS 6

Subversion or SVN is a name for Apache Subversion, an extremely popular version control system (VCS). SVN free or open source software and is licensed through Apache. SVN is a common component for software and website development. SVN can also be used to control software when there are many collaborators so that changes aren't lost.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 30 min
RELATED PRODUCTS CentOS-based VPS or Dedicated Server

RECIPE

For these commands to work, you will need to be logged in as the root user. To install SVN and its dependencies, we will use yum.

$ yum -y install subversion , mod_dav_svn

After this installs, you will be able to use subversion on your system.

The following commands will convert a ./my-test-directory/ containing files into a working copy of a newly-created repository:

$ mkdir $HOME/my-test-directory
$ mkdir -p $HOME/.svnrepos/
$ svnadmin create ~/.svnrepos/my-test-repos
$ svn mkdir -m "Create directory structure." file://$HOME/.svnrepos/my-test-repos/trunk file://
$HOME/.svnrepos/my-test-repos/branches file://$HOME/.svnrepos/my-test-repos/tags

Committed revision 1.

$ cd ~/my-test-directory
$ svn checkout file://$HOME/.svnrepos/my-test-repos/trunk ./

Checked out revision 1.

$ svn add --force ./
$ svn commit -m "Initial import"
$ svn up

At revision 1.

Congratulations, if you made it this far then you have successfully installed SVN and created your very first repository.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ