ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to set up a reverse proxy

A proxy is an application that processes resource requests between client computers and servers. A reverse proxy retrieves those resources from the servers on behalf of the clients, just as if the resources came directly from the servers.

Reverse proxies have a variety of specific applications, especially for web servers. A single computer may need to run multiple web servers where each server listens to incoming service requests on a different port. A reverse proxy can then analyze each request and deliver it to the appropriate server. For example, a CentOS computer running Apache and Tomcat servers can use a reverse proxy to allow Tomcat to request resources from Apache.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 15 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

Here is a quick tutorial on how to setup a reverse proxy between an Apache web server and a Tomcat server. If you need any help setting up Tomcat, see How to install Apache Tomcat.

Start the servers

Use the following commands to start Apache and Tomcat from the command line if they aren't already running:

# start httpd.service
# sudo $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

These commands should provide the following output:

Modify httpd.conf

Use nano to modify the httpd.conf, which is typically located in /etc/httpd/conf. Add the following lines to httpd.conf in the indicated section for loading modules:

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
# mod_proxy setup.
ProxyRequests Off
ProxyPass /test http://localhost:8080
ProxyPassReverse /test http://localhost:8080
<Location "/test">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Location>

The above lines will create the reverse proxy to the Tomcat server from http://localhost/test, assuming that Tomcat is listening to the default port of 8080.

Save httpd.conf, which should now appear similar to the following screenshot:

Test the reverse proxy

Enter http://localhost/test in your browser. You should see the default Tomcat homepage as follows:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ