ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

IIS 10/Windows Server 2016: สร้าง CSR (คำขอลงนามใบรับรอง)

ก่อนที่คุณจะร้องขอ Certificate ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ คุณต้องใช้ Microsoft®'s IIS Manager เพื่อสร้าง Certificate Signing Request (CSR) สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

 1. ในเมนูเริ่มต้นของ WIndows ให้พิมพ์ Internet Information Services (IIS) Manager
 2. เมื่อเปิดส่วนการจัดการ IIS แล้ว ไปที่แผงการเชื่อมต่อทางด้านซ้าย คลิกชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการสร้าง CSR
 3. ในพาเนลกลาง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์
 4. ในแผงการดำเนินการด้านขวา ให้คลิกสร้างการร้องขอใบรับรอง
 5. ป้อนคุณสมบัติชื่อเฉพาะต่อไปนี้ แล้วคลิกถัดไป:

  หมายเหตุ: การป้อนข้อมูลจะไม่ยอมรับตัวอักษรต่อไปนี้ < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • ชื่อสามัญ — ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) หรือ URL ที่คุณวางแผนจะใช้ใบรับรองของคุณ (พื้นที่ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ลูกค้าเชื่อมต่อโดยใช้ SSL)
   • เครื่องหมายรับรอง SSL ที่ออกให้ www.coolexample.com ที่ไม่สามารถใช้ได้กับ secure.coolexample.com หากคุณต้องการให้ SSL ของคุณครอบคลุมถึง secure.coolexample.com ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อสามัญที่ส่งใน CSR คือ secure.coolexample.com
   • หากคุณจะขอ Wildcard Certificate ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ทางด้านซ้ายของชื่อสามัญ (เช่น *.coolexample.com หรือ *.secure.coolexample.com)
  • องค์กร – ชื่อธุรกิจของคุณที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย องค์กรต้องเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนตามกฎหมายในคำร้องขอใบรับรอง

   หมายเหตุ: หากคุณจะลงทะเบียนแบบรายบุคคล ให้ป้อนชื่อผู้ขอใบรับรองในช่ององค์กร และชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (DBA) ในช่องหน่วยองค์กร

  • หน่วยองค์กร — ใช้ช่องนี้เพื่อแยกแยะระหว่างแผนกภายในองค์กร (เช่น “วิศวกรรม” หรือ “ทรัพยากรบุคคล”)
  • เมือง/สถานที่ — ชื่อเต็มของเมืองที่จดทะเบียน/ก่อตั้งองค์กรของคุณ ห้ามใช้คำย่อ
  • รัฐ/จังหวัด — ชื่อเต็มของรัฐหรือจังหวัดที่องค์กรของคุณตั้งอยู่ อย่าย่อ
  • ประเทศ — ตัวอักษรสองตัวตามรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ที่เป็นรหัสประเทศสำหรับประเทศที่หน่วยงานของคุณจดทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 6. สำหรับ ตัวให้บริการเข้ารหัสลับ ให้เลือก Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider
 7. สำหรับความยาวของบิต ให้เลือก 2048 ขึ้นไป แล้วคลิกถัดไป
 8. คลิก ป้อนตำแหน่งและชื่อไฟล์สำหรับ CSR จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว