ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Install Joomla!

Joomla!® is a personal publishing platform, or content management system, that you can use to set up a website.

Note: This process does not work for free hosting accounts and secondary or aliased domain names on Windows® hosting accounts. You must manually install Joomla! with these types of hosting accounts.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Popular Apps.
 5. In the search field, type joomla, and then click Search.
 6. Click the version of Joomla! you want to install.
 7. Click Install Now.

  Note: The Install Now button displays only when the selected application is compatible with one or more hosting plans in your account.

 8. Select the domain name you want to use.
 9. Enter a database description and password, and then click Next.
 10. Choose an installation directory, and then click Next.

  Note: To install Joomla in your root directory, leave this field empty.

 11. Enter the Admin Name, Admin Password, and Email for your Joomla installation.
 12. Click Finish.

Joomla will be installed to your hosting account with the options you selected. When it is complete, you will receive a confirmation email.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ