ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Make an SQL dump file

Note: This is the second part of manually migrating a WordPress site to your Pro Managed WordPress account. If you don't have a Pro Managed WordPress account, you can learn more about them here.

Part 1: Copy the wp-content folder Part 2: Make an SQL dump file
Part 3: Upload the site content Part 4: Update the site database
Part 5: Change the table prefixes Part 6: Make final edits

In this step, you're going to create an SQL "dump file" from the database for the WordPress site you are manually moving to a Pro Managed WordPress account. This step should take five to ten minutes.

How you create the "dump file" depends on your current host. This procedure assumes that you (like many WordPress users) are using cPanel, and we'll get this done using phpMyAdmin.

 1. Log into your cPanel hosting account for the WordPress site and start phpMyAdmin.
 2. In the list of databases, click your WordPress site database.
  list of databases in phpMyAdmin
 3. In the top menu bar, click Export.
  click export
 4. In the Export Method list, select Custom, and then in the Table(s) box, click Select All.
  click custom and then click select all
 5. In the Format list, make sure SQL is selected (that's the default).
 6. In the Object creation options list, select:
  • Add DROP TABLE/VIEW/PROCEDURE/FUNCTION/EVENT statement
  • CREATE TABLE options, and its options IF NOT EXISTS and AUTO_INCREMENT
  • Enclose table and field names with backquotes

  select object creation options
 7. If your database is larger than 300MB (for example, if you have lots of posts, comments, additional media, and so on), change Maximal length of created query to 1047551. Otherwise, leave this value alone.
  change maximal length of created query
 8. Click Go. A file with extension .sql is exported to the default download location on your computer.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ