ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Make final edits


Step 6 of the Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account series.

Required: You'll need a text editor to make the necessary changes in this SQL file. There are many third-party text editors available, we recommend Notepad++. Do not edit the file in a word processing application like Microsoft Word.

Managed WordPress uses a randomized table prefix for its database. To get your site to work on the new host, you need to update the wp-config.php on your new host so it matches the database prefix in the SQL database file imported in step 5.

 1. Connect to your new hosting account using a file manager or an FTP client like Filezilla. Each hosting provider has a preferred way of doing this. If you're unsure how to do it, ask your new hosting provider for instructions.
 2. Locate the wp-config.php file and edit it. If you're using FileZilla, select the file and then right click and select View/Edit.
 3. Update the $table_prefix. You should have the prefix after importing the SQL database file in Previous. Form example, if your prefix is wp_yourPrefix_.
  
  Before:
  $table_prefix = 'wp_';
  
  After:
  $table_prefix = 'wp_yourPrefix_';
  
 4. Once you're done making changes, save the file. If you're using FileZilla, accept the overwrite warning in FileZilla to replace the file on your new host.
 5. Test your site to see if it's working properly.


Next steps

If you're changing the domain along with the site migration, you'll need to perform a find and replace in the database.

 • If your new unmanaged hosting account is with us, follow the instructions in Find and replace for WordPress with SSH.
 • If your new unmanaged hosting account is with another host provider, see their documentation for directions.

More info