ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Make sure people can find your website

Good SEO (search engine optimization) can improve your website's rank on search engines when customers search for your products and services. This video explains ways you can increase website traffic using SEV (search engine visibility) tools and SEO services.

Video transcript

Your website is a powerful way to reach potential customers - if they can find it. This video explains ways to boost your website’s visibility in search results.

When is the last time you searched on Google, Bing, or Yahoo! and looked beyond the second page of results? If you replied “rarely” or “never” you’re in the majority.

In most instances, the first few sites listed on a search results page are paid ads. But the websites listed immediately below them achieve their enviable spot through good SEO - search engine optimization.

SEO is the process of applying technical and creative elements to your website that act as signals to search engines. Search engines evaluate these signals and use them to assess the relevance and trustworthiness of your website, which in turn determines where your website should rank compared to other sites.

Optimizing your site for high visibility on search engines takes knowledge and time - and it’s not just a once-and-be-done task. Search engine algorithms are fine-tuned and changed over time, so keeping your site’s SEO current is a marathon, not a sprint.

Luckily, you don’t need to become an SEO guru to optimize your site.

There are effective online tools and resources to help you, such as GoDaddy Search Engine Visibility tool and GoDaddy SEO Services.

Search Engine Visibility is an online application that analyzes your website and helps you identify keywords based on your specific business type, and recommends other updates that could make your site more search-engine-friendly.

It also monitors your search rank over time so you always know where you stand and can find tune your site as needed.

But if this seems like too much work, consider hiring an expert. SEO specialists, like the account managers at GoDaddy SEO Services, analyze your site end-to-end, then optimize and monitor it with minimal involvement from you.

SEO experts can also make the most of business directories and social media sites to further boost your visibility and search engine rank.

You put precious time and effort into creating your website, so make sure your customers can find it.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ