ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Managing RSS feeds

Quick Shopping Cart® lets you publish RSS feeds that display your products, giving your online store even more visibility to customers. Quick Shopping Cart creates some Automatic Product Feeds, and you can create Custom Feeds featuring products you choose.

Managing Automatic Product Feeds

Quick Shopping Cart automatically creates RSS feeds featuring products in each category you set up, including your Featured Products and Sale Products. Quick Shopping Cart also automatically creates a feed featuring all your products.

You must publish your storefront each time you activate or de-activate Automatic Product Feeds.

To Manage Automatic Product Feeds:

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Automatic RSS Feeds.
 3. Check the feeds you want and then click Activate or Deactivate. Once you deactivate a feed, customers cannot see it.
 4. Publish your storefront to display the changes you made.

NOTE: You cannot Edit, Copy or Delete Automatic Product Feeds.

Managing Custom Product Feeds

Quick Shopping Cart also lets you create RSS feeds featuring products you choose.

To Manage Custom Product Feeds:

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Custom RSS Feeds.
 3. Click the orange RSS Feed icon or the Add a Feed hyperlink.
 4. Enter a name in Name of Feed.
 5. Click Add Products. You can search for products by their title or SKU. Select the products you want and click Add.
 6. Click Save. You custom feed displays in the Feeds grid.
 7. Under Actions, you can Add Products or Delete in bulk, or Edit, Copy or Delete Custom Feeds.
 8. Publish your storefront to make the feed live.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ