ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Moving Media Between Galleries

You can move all media from an entire gallery in Website Builder to another gallery, or you can select the individual files you want to move and specify the gallery you want to move them to.

To Move Media from an Entire Gallery to Another Gallery

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Edit Galleries.
 5. Select the gallery or galleries you want to move media from.
 6. From the Apply this action list, select Move Media.
 7. Click Go.
 8. From the Move Media to list, select the gallery to which you want to move the media to.
 9. Click Move Media.

To Select Individual File to Move Between Galleries

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click View Galleries.
 5. Click the gallery that contains the media you want to move.
 6. Click Manage.
 7. Select the photos or videos.
 8. From the Apply this action list, select Move Items.
 9. Click Go.
 10. From the Move selected items to list, select the gallery where you want to add the media.
 11. Click Move Items.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ