ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Moving multiple photos or videos from V6 to V7

If you own Website Builder v7 but haven't yet migrated your v6 site's content, here's how to move over your photos or videos. Remember: The v6 content will not be accessible after you publish the new site.

You may also need to move text from your v6 site to your new v7 one before publishing the new redesigned account.

Depending on your site's size, this process can take a while. You may want to check out Options to migrate my website.

Note: You also can use these steps to download your site's photos and videos to store them elsewhere for safekeeping.

  1. Log in to your Account.
  2. In your Website Builder Account list, click Manage next to the v6 account you want to use.
    Click an account that begins with v6
  3. Click Photos and Videos, and then select the gallery containing the photos or videos you want to download.
  4. Click Manage Photos.
  5. Place check marks by the photos that you wish to download
  6. Apply this action drop-down box, select Download Photos. The photos you have selected will download as a single ZIP file.
  7. After the download is complete, unzip the file to access your photos.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ